FBA:s arbete i Colombia

Efter drygt femtio år av inbördeskrig undertecknades 2016 ett fredsavtal i Colombia mellan regeringen och gerillagruppen FARC. Många aktörer – internationellt, nationellt och lokalt – har en roll när avtalet förverkligas och olika insatser genomförs. FBA erbjuder strategiskt stöd till den fortsatta fredsprocessen.

I Colombia har olika gerillagrupper och paramilitära grupper fört krig mot varandra och regeringen sedan 1960-talet. År 2016 tecknades ett fredsavtal med den största kvarvarande gerillan FARC.

Mycket har förbättrats de senaste åren. Före detta kombattanter och deras familjer har funnit försörjning och utbildning i lokalsamhällena och specialdomstolen för fred har väckt åtal mot såväl FARC:s tidigare högsta ledning som mot militärer, i fall om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Det politiska deltagandet har också ökat.

Trots dessa framgångar är det konfliktrelaterade våldet fortfarande en stor utmaning. Andra väpnade grupper har vunnit mark i flera områden där FARC-gerillan dragit sig tillbaka och människorättsförsvarare och sociala ledare i de delar av landet där det ännu råder konflikt har drabbats hårt.

FBA arbetar med följande områden inom ramen för Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Colombia: 

  • Stärkta förutsättningar för demokratiskt genomförande av en förhandlad fred
  • Stärkta förutsättningar för fredsbyggande och ökad institutionell kapacitet
  • Ökad jämställdhet, inklusive möjligheter för lika deltagande i det konfliktförebyggande arbetet

Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter
Fredsavtalet med FARC resulterade i att cirka 13 000 gerillasoldater lade ner sina vapen, och FARC ombildades till ett politiskt parti. Fem år efter fredsavtalets undertecknande kvarstår dock stora utmaningar med dess genomförande.

Väpnade grupper strider fortfarande i konfliktutsatta områden vilket orsakar stor osäkerhet för den civila befolkningen. I samhället finns en misstro mot de som tidigare förde en väpnad kamp och lokalsamhällen i Colombia behöver stöd för att ta emot de före detta kombattanterna, så att dessa personer ska kunna bygga upp en civil tillvaro.

FBA stödjer både myndigheter och civilsamhället i arbetet med avväpning, demobilisering och återanpassning.

Dialog och fredsprocesser
Ett annat viktigt bidrag är att utbilda och ge råd till de myndigheter och aktörer som verkar för att skapa inkluderande dialoger och processer för att hantera konflikter utan våld. På sikt kan detta skapa förutsättningar för att även få till stånd en fredsprocess med de väpnade grupper som fortsätter verka i landet.

Säkerhetssektorreform
För att långsiktigt bygga fredliga och inkluderande samhällen krävs att statliga institutioner har kapacitet att tillgodose befolkningens säkerhetsbehov i hela landet. Inte bara icke-statliga aktörer, utan även polis och militär, har begått övergrepp under inbördeskriget i Colombia.

Arbetet med att tillgodose befolkningens säkerhetsbehov kräver en stor omställning av de institutioner som ansvarar för detta. Då militären på många platser tidigare varit statens enda representant behöver nu civila myndigheter ta sig an ansvarsområden anpassade till fredstid.

En väl fungerade säkerhetssektor som möter befolkningens behov och inte begår övergrepp är en grundsten för fredsbyggande och ett nytt samhällskontrakt grundat på förtroende mellan samhället och de statliga institutionerna. I Colombia krävs ett helhetsgrepp där synen på säkerhet, och vem som tillgodoser den, ses över. Det behövs också tydligare strukturer för att säkerställa insyn och ansvarsutkrävande från säkerhetsaktörer, såsom polis och militär.

FBA arbetar med frågor kopplade till den demokratiska och civila styrningen av säkerhetssektorn i landet, som stärkt parlamentarisk översyn, stärkt jämställdhet och respekt för rättsstatens principer inom sektorn.

FBA genomför bland annat utbildningar och sammanför statliga styrorgan och översynsaktörer, som tillsammans bör koordinera och samverka för att för att säkerhetssektorn ska kunna bemöta befolkningens säkerhetsbehov. FBA sammanför även dessa med representanter för civilsamhället för att skapa en plattform för samtal som kan bidra till ökat förtroende och förståelse.

Kvinnor, fred och säkerhet
Även om fredsavtalet med FARC innehåller ett genusperspektiv släpar implementeringen av detta perspektiv alltjämt efter och utmaningar kvarstår på en samhällsnivå när det gäller kvinnor och mäns, flickor och pojkars tillgång till lika möjligheter och rättigheter.

FBA arbetar för jämställdhet genom att motverka patriarkala normer och förhållningssätt som leder till diskriminering och könsbaserat våld. Vi utbildar statliga institutioner i Colombia om kvinnors rättigheter och ger praktiskt stöd och råd om hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i institutioners arbete med fred och säkerhet.

Arbetet syftar till att ge dessa bättre förutsättningar för att ge skydd som är grundat på mäns och kvinnors olika behov under och efter en konflikt. För att djupt rotade förhållningssätt ska omvärderas behövs en vilja till förändring hos den högsta ledningen i de ansvariga institutionerna.

FBA integrerar därför jämställdhet i alla utbildningsinsatser och strategiska diskussioner med de institutioner vi samverkar med.

Här kan du läsa hela strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia 2021-2025: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia 2021-2025 - Regeringen.se

Foto: Pedro Szekely

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Veterandagen – i år med FN-insatsen på Cypern i fokus

Den 29 maj hålls Veterandagen, då alla som bidragit till internationella fredsbevarande insatser hyllas under högtidliga former vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. I år står FN-insatsen på Cypern 1964-1993 i fokus, och FBA:s Fredsarkiv uppmärksammar därför UNFICYP i en utställning.

2022-05-25 14:20
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Falling short: Exploring mediation effectiveness

On 22 November 2021, the Folke Bernadotte Academy (FBA) held a half-day colloquium in Stockholm, involving 17 mediation specialists and FBA staff members, who participated in-person and by virtual means. Matt Waldman, an Associate of the Centre for International Studies at Oxford University, was invited to present on issues emerging from his ongoing research on mediation effectiveness.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2022
""

Jens Samuelsson Schjørlien

Jens Samuelsson Schjørlien är expert på ledarskap och samverkan i fredsinsatser

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter