FBA:s arbete i Colombia

Efter drygt femtio år av inbördeskrig undertecknades 2016 ett fredsavtal i Colombia mellan regeringen och gerillagruppen FARC. Många aktörer – internationellt, nationellt och lokalt – hade en roll när avtalet förverkligades, bland dem Sverige och FBA. FBA ger även strategiskt stöd i genomförandet av den fortsatta fredsprocessen.

Fredsavtalet med FARC resulterade i att cirka13 000 gerillasoldater lade ner sina vapen och FARC ombildades till ett politiskt parti. Sju år efter det banbrytande fredsavtalet finns fortfarande utmaningar för att få en varaktig fred i Colombia.

Fredsavtalet banade väg för ett öppnare politiskt klimat men utmaningar kvarstår

Mycket har förbättrats på senare år i Colombia. Före detta FARC-kombattanter och deras familjer har i många fall funnit försörjning och utbildning i lokalsamhällena. Det politiska deltagandet har ökat och det är ett mer öppet politiskt debattklimat för känsliga frågor om jämställdhet och vad ett rättvist samhälle är. 

Väpnade grupper strider dock fortfarande i konfliktutsatta områden, vilket orsakar stor osäkerhet för den civila befolkningen. Statens oförmåga att nå ut till, och ge samhällsservice och skydd till alla delar av landet, har bidragit till att nya kriminella gäng och illegala, väpnade grupper uppstått. Det gäller särskilt de mest konfliktdrabbade områdena, vilka FARC lämnade efter de ingick fredsavtalet 2016. De kriminella grupperna utmanar rättsstaten och colombianernas strävan efter fred. Grupperna utövar också våld mot bland andra människorättsförsvarare, miljöförsvarare och f.d. kombattanter. Osäkerheten är även ett stort hinder för företagsamhet och ekonomisk utveckling på landsbygden. 

Paz Total (Total fred) 

Sedan maktskiftet hösten 2022 märks en stärkt politisk vilja att genomföra fredsavtalet med FARC. President Gustavo Petro och dennes regering satsar på att bygga fred och minska våldet, en politik som kallas ”Paz Total” (total fred). Den innebär att regeringen parallellt försöker förhandla och genomföra fredssamtal med både den största kvarvarande gerillan ELN, och andra illegala grupper som finns kvar i landet. Regeringen vill samtidigt också åtgärda de sociala, ekonomiska och miljömässiga problemen i landet, som är grundorsaker till den långa konflikten.

I Colombia har militären under den långa inbördeskonflikten verkat självständigt och haft ansvar för även andra samhällsfunktioner än säkerhet, i synnerhet i de konfliktutsatta regionerna. I och med den nya politiken ska civila myndigheter och institutioner i större omfattning ta över ansvar och kontroll av säkerheten i samhället. För detta krävs en ny slags dialog mellan medborgarna och staten, för att skapa förståelse för vilka säkerhetsbehoven är och vilka institutioner som är bäst lämpade att hantera dem.

Övergångsrättvisa ger upprättelse

Tribunalen för Övergångsrättvisa har genomfört omfattande utredningar mot FARC:s tidigare högsta ledning, men även mot militärer som begått övergrepp under konflikten. Det handlar om rättsfall för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. 2023 öppnade Tribunalen även en omfattande utredning om sexuellt våld i konflikten, något som Sverige och FBA stöttat.   

FBA:s arbete i Colombia 

FBA ger stöd och samverkar med flera av de fredsbyggande aktörerna som leder Colombias ansträngningar för fred och utveckling. Vårt mandat specificeras i strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia2021–2025, framtagen av UD: 

 1. Stärkta förutsättningar för demokratiskt genomförande av en förhandlad fred 
 2. Stärkta förutsättningar för fredsbyggande och ökad institutionell kapacitet
 3. Ökad jämställdhet, inklusive möjligheter för lika deltagande i det konfliktförebyggande arbetet.

Dialog och fredsprocesser

Ett viktigt bidrag från bland annat FBA är att utbilda och ge råd till de myndigheter och aktörer som verkar för att skapa öppna, fredliga och jämställda samhällen.  

Som beledsagarland för fredsprocessen med gerillagruppen ELN, stöttar Sverige och FBA Colombia sedan slutet av 2022. Bland annat förbereder vi centrala, strategiska aktörer för förhandling genom rådgivning och utbildning inom relevanta områden. Det omfattar bland annat kunskap om vad en inkluderande fredsprocess betyder, hur den kan designas, struktureras och integrera ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv. FBA bidrar också med teknisk kunskap om eldupphör och samhällets deltagande till både civila och militära institutioner som måste samverka i kommande fredsprocesser.

Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter

I samhället finns en misstro mot de som tidigare förde en väpnad kamp, i första hand de tidigare FARC-kombattanterna. Dessutom behöver lokalsamhällena i Colombia stöd för att ta emot de före detta kombattanterna, så att dessa personer kan bygga upp en civil tillvaro, minska stigma och skapa försoning. FBA stödjer här bland annat den colombianska myndigheten för återanpassning av före detta kombattanter, i deras arbete.  

Samtidigt förbereder sig Colombia för ytterligare en avväpnings- och nedrustningsprocess, för att stå redo om fredssamtalen med ELN och andra grupper når framgång. Även här stöttar FBA civila och militära institutioner med kunskap om tidigare erfarenheter och metoder som varit lyckosamma i fredsprocesser världen över. 

Demokratisk styrning av säkerhetssektorn

För att långsiktigt bygga fredliga och inkluderande samhällen krävs att statliga institutioner har förmåga att svara för befolkningens säkerhetsbehov i hela landet. 
 
Förändringen innebär en stor kulturell och strukturell omställning både för de civila institutionerna, men också för militären.  

För att reformprocessen ska bli hållbar behövs också tydligare strukturer för att säkerställa insyn så att polis och militär hålls ansvariga för sina handlingar. Det innebär bland annat en starkare kontroll och insyn från civila instanser såsom parlamentet och Försvarsdepartementet, liksom metoder för att stärka jämställdhet och respekt för rättsstatens principer inom säkerhetssektorn.   

FBA ger rådgivning, utbildar och bidrar till att statliga organ och myndigheter kan samverka inom den förändrings- och reformprocess som Petros regering nu inlett. FBA sammanför även dessa aktörer för att skapa plattformar för samtal som kan öka förtroendet mellan myndigheter och allmänhet, vilket är centralt i Colombias strävan att skapa ett nytt samhällskontrakt med mänsklig säkerhet för alla i fokus. 

Kvinnor, fred och säkerhet

Även om fredsavtalet med FARC innehåller ett jämställdhetsperspektiv, släpar implementeringen av detta efter. Det kvarstår utmaningar när det gäller kvinnors och mäns, flickors och pojkars tillgång till lika möjligheter och rättigheter.  

FBA arbetar för jämställdhet genom att motverka stereotypa synsätt om män och kvinnor som leder till diskriminering. Akademin utbildar statliga institutioner, exempelvis Försvarsdepartementet i Colombia, om kvinnors rättigheter och ger praktiskt stöd och råd om hur ett jämställdhetsperspektiv kan införas i institutioners ledarskap och i arbetet för fred och säkerhet.   

Jämställdhetsarbetet avser att se till att män och kvinnors säkerhetsbehov tas på lika allvar, under och efter en konflikt. För att ett djupt rotat synsätt ska ändras måste förändringen ske hos högsta ledningen hos de ansvariga institutionerna och hela vägen ut till de tjänstemän och militärer som har kontakt med befolkningen.  

FBA integrerar därför jämställdhet i alla utbildningsinsatser och strategiska diskussioner hos de institutioner vi samverkar med.  

Läs mer

Utsänd till internationell fredsinsats: Colombia

Sverige har central roll i satsningen för fred i Colombia

Colombias nya president trappar upp arbetet för fred

Pilotutbildning för kvinnliga fredsbyggare i Colombia

Peaceworks ger stöd till ungas fredsinitiativ i Colombia

Nytt fredsavtal i Colombia – FBA viktig aktör

FBA stöd i fredsprocessen i Colombia

Nytt FBA-uppdrag i Colombia

FBA stödjer fredsprocessen i Colombia

Här kan du läsa hela strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia 2021-2025: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia 2021-2025 - Regeringen.se

Foto: Pedro Szekely

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ukrainas framtid: Sveriges roll och internationellt stöd två år efter invasionen

Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina bevittnar världen ett land präglat av motståndskraft och beslutsamhet att bygga en bättre framtid. "EU:s och Sveriges fortsatta stöd spelar en viktig roll för långsiktig fred och säkerhet i Ukraina", säger Johanna Gårdmark, chef för FBA:s nya Ukraina-enhet.

2024-02-23 08:59
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter