FBA:s arbete i Liberia

Liberia har blivit ett föredöme gällande fred och demokrati i Västafrika, trots stor fattigdom och förödande inbördeskrig. FBA stödjer arbetet för en hållbar fred och rättsstatens principer.

Det är över 20 år sedan inbördeskrigen avslutades och ett fredsavtal slöts. Många av de centrala drivkrafterna bakom konflikterna kvarstår och vägen mot hållbar fred är kantad av missnöjen och spänningar. Trots det har Liberia tagit stora steg framåt mot ett stabilt och fredligt demokratiskt samhälle.   

Valen 2023, som var de första allmänna valen efter inbördeskrigen som hölls utan närvaro av FN-trupp, innebar ett viktigt framsteg. Liberia kan idag ses som ett föredöme i Västafrika.  

Landet fortsätter dock att lida av omfattande fattigdom, korruption, straffrihet, könsdiskriminering och svaga statliga institutioner. Tillgången till hälsovård, utbildning och fungerande marknader är begränsad. Ekonomin och politiken domineras av en liten elit och frågan om landrättigheter finns kvar som en viktig konfliktorsak. Det sociala kontraktet i Liberia är svagt och i medborgarnas dagliga liv är de traditionella systemen ofta viktigare än de statliga.  

Många kvinnor och män, unga och gamla, representanter för civilsamhället såväl som för den offentliga sektorn och näringslivet, arbetar dock målmedvetet för att utveckla Liberia. Efter de förvånansvärt fredliga valen 2023 är förutsättningarna för framsteg bättre än på länge.  

Inom ramen för Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Liberia fokuserar FBA på följande för att främja fred, säkerhet och utveckling.  

Dialog och fredsmedling 

Nära 75 procent av Liberias befolkning är under 30 år, men många unga kvinnor och män är exkluderade från politiskt beslutsfattande, socioekonomiska möjligheter, och begränsas av stereotypa och könspecifika uppfattningar om unga som potentiella våldsivrare eller offer. Ungas ledarskap, särskilt utanför huvudstaden, är särskilt viktigt för att förebygga konflikt och bygga fred. Sedan 2018 har FBA, tillsammans med liberianska partners,  utbildat unga fredsledare från landets samtliga 15 län, och därmed stärkt deras kunskaper och färdigheter att förebygga, hantera och lösa konflikter i sina närområden. Sedan 2021 stöttar FBA, genom mentorskap och skräddarsydd rådgivning, även team med unga fredsbyggare som tillsammans planerar och genomför lokala dialogprocesser.   

Därutöver stödjer FBA den liberianska regeringens ansträngningar att utforma en politik för fortsatt försoning.  

Rättsstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val   

De svaga statliga institutionerna och den utbredda korruptionen har lett till ett lågt förtroende för myndigheterna bland befolkningen, inte minst på landsbygden. En decentraliseringsprocess pågår för att säkerställa grundläggande samhällsservice för befolkningen i hela landet. FBA utbildar och coachar tjänstepersoner i offentlig förvaltning i Liberia om rättsstatliga principer, rollen som statsanställd och yrkesetik, samtvikten av transparens och ansvarsutkrävande. 

Den liberianska myndigheten Civil Service Agency är en viktig samarbetspartner, tillsammans med ett antal civilsamhällesorganisationer. Samarbete mellan staten och civilsamhället kring rättsstatsfrågor ges hög prioritet och ses som ett viktigt sätt att främja förtroende mellan stat och medborgare.  

Forskningssamarbete 
 
I syfte att stärka FBA:s verksamhet och främja ett evidensbaserat arbetssätt har en grupp internationella forskare kopplats till FBA:s Liberiateam. Därutöver bedriver en av FBA:s egna forskare ett treårigt forskningsprojekt om säkerhet och system för tidiga varningar, kallatEarly warning systems, the construction of risk, and conflict prevention”.  

Sekondering till FN 

FBA stödjer FN i Liberia genom att sekondera en specialist i freds- och utvecklingsfrågor till FN:s koordineringskontor i Liberia (Office of the UN Resident Coordinator).   

Här kan du läsa strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia 2021–2025.

Läs mer

Faktablad om FBA:s arbete i Liberia (engelska)

Liberia post-ebola – FBA viktig aktör i utvecklingssamarbetet

"Jag fick möjlighet att se på mitt arbete på ett nytt sätt"

Försoning, mångfald och tolerans på programmet för ungdomskonferens i Liberia

FBA startar ledarskapsprogram för unga fredsbyggare i Liberia

Röster om FBA:s ledarskapsprogram i Liberia

Unga fredsbyggare om Liberias framtid i FBA-podden

Integritet och ansvarsutkrävande viktigt för ett samhälle fritt från korruption

Foto: UN Photo/Albert González Farran

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter