FBA:s arbete i västra Balkan

Länderna på västra Balkan lider fortfarande av sviterna av krigen på 1990-talet och Jugoslaviens sönderfall. Närmandet till EU är en viktig drivkraft för utveckling i regionen, samtidigt som olösta konflikter inom och mellan länderna försvårar reformarbetet. FBA:s arbete i regionen fokuserar framförallt på Bosnien och Hercegovina.

Den region som idag utgör västra Balkan omfattades till stor del av den socialistiska och mångkulturella republiken Jugoslavien under 1900-talets andra hälft. Efter president Josip Broz Titos död 1980 började socialismen gradvis ge vika för växande nationalistiska strömningar med allt fler inre stridigheter som följd. Det mynnade ut i ett brutalt krig med omkring 100 000 dödsoffer och tiotusentals offer för grova övergrepp.

För befolkningen på västra Balkan är minnena av kriget och olösta konflikter en stor del av vardagen, vilket återspeglas i den politiska miljön. Reformer för mänskliga rättigheter och demokrati försvåras av spänningar mellan olika etniska grupper, och utbredd korruption bidrar till misstro mot offentliga institutioner och makthavare.

FBA:s arbete sker framförallt i Bosnien och Hercegovina. Splittringen mellan landets tre största etniska grupper bosniaker, bosnienkroater och bosnienserber genomsyrar alla nivåer av samhället. Daytonavtalet som signerades 1995 satte visserligen stopp för kriget, men i den konstitution som följde delades den politiska makten upp mellan de etniska grupperna vilket gör att splittringen upprätthålls.

Närmandet till EU utgör den starkast enande kraften i landet, samtidigt som stödet skiljer sig mellan de olika etniska grupperna.

FBA:s arbete i Bosnien och Hercegovina befinner sig i en uppstartsfas och kommer initialt att fokusera på följande områden inom ramen för Sveriges strategi för regionalt utvecklingssamarbete med västra Balkan 2021-2027:

Dialog och fredsmedling
FBA ska arbeta för att stärka förtroendet mellan relevanta aktörer för att bidra till ökade möjligheter för framtida dialog och samarbete. FBA kommer att fokusera på att stärka befintliga fredsfrämjande krafter, bland annat genom att ge stöd till relevanta aktörer i deras arbete med förtroendebyggande processer. Till exempel kan FBA erbjuda plattformar för dialog och samarbete, arrangera erfarenhetsutbyten och ge kapacitetstöd i form av utbildningar och rådgivning.

Demokratisk styrning av säkerhetssektorn
FBA ska samarbeta med statliga och andra relevanta aktörer för att bidra till reformer och processer som kan stärka demokratisk styrning av säkerhetssektorn. Till exempel kan det ske genom att tillsammans med andra internationella aktörer ge stöd och råd till Bosniens pågående processer för att motverka och förebygga konflikter och bidra till inkluderande försoningsprocesser.

Kvinnor, fred och säkerhet
FBA:s jämställdhetsarbete i Bosnien eftersträvar en förändring av institutioners och organisationers maktstrukturer genom jämställdhetsintegrering i linje med den nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet. FBA ska verka för att stärka strukturer för jämställdhetsarbete inom någon av de institutioner och organisationer som har betydelse för den fortsatta fredsprocessen. Syftet är att stärka deras förmåga att tillgodose kvinnor, män, pojkar och flickors säkerhetsbehov.

Rättstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val
FBA ska stödja statliga aktörer, vilket förutsätter ökat förtroende mellan statliga aktörer och medborgare genom ökad transparens och ansvarstagande i myndighetsutövning, samt dialog mellan staten och civilsamhället. FBA strävar också efter att stärka civilsamhällesorganisationer både i deras granskande roll och i deras funktion som komplement till statliga aktörer för att till exempel få ut information om samhällsservice. På så sätt ska FBA bidra till inkluderande, rättssäkra och jämställda processer inom områden som främjar hållbar försoning och mänskliga rättigheter.

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska Karin Limdal ny chef för EU-insatsen EUPOL COPPS i Palestina

EU-insatsen EUPOL COPPS stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I år tillträdde den tidigare FBA-sekonderade Karin Limdal posten som högsta chef för insatsen – och är därmed första svenska kvinnan att nå den positionen i en internationell civil krishanteringsinsats i EU:s regi.

2024-04-24 17:25
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter