FBA:s arbete i Östeuropa

Länderna i Östeuropa rankas relativt högt i FN:s index för mänsklig utveckling, men den politiska och demokratiska utvecklingen är instabil och varierar mellan länderna. Systematisk korruption och lågt förtroende för offentliga institutioner är gemensamma utmaningar. FBA:s arbete i regionen fokuserar framför allt på Ukraina.

Sveriges strategi för reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027 innefattar länderna Azerbajdzjan, Armenien, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina.

Efter Sovjetunionens fall har Rysslands inblandning i ländernas politik och kränkningar av deras territorier försvårat en fredlig utveckling, och den politiska och demokratiska utvecklingen är instabil och varierad. Den utökade ryska invasionen av Ukraina 2022 är den senaste i en rad våldsamma konflikter som drabbat regionen.

Samtidigt som internationella mätningar rankar länderna i Östeuropa förhållandevis högt när det gäller mänsklig utveckling finns fortsatt stora sociala och ekonomiska ojämlikheter mellan olika delar av befolkningen. HBTQI-personer, etniska minoriteter och internflyktingar utgör några av de mest utsatta grupperna.

Systematisk korruption som genomsyrar alla samhällsnivåer är ett omfattande problem i flertalet av länderna. Bristande transparens och ansvarstagande gör att förtroendet för rättsväsende och andra offentliga institutioner är lågt, samtidigt som tillgången till samhällsservice som sjukvård och utbildning i många fall är bristfällig.

Närmandet till EU utgör en positiv drivkraft för reformer inom demokrati och mänskliga rättigheter i regionen. Europaparlamentet uppmanade i en resolution i juni 2022 medlemsländerna att godkänna Ukraina, Moldavien som kandidatländer, som vid sidan av Georgien ansökte om medlemskap i kölvattnet av Rysslands utökade invasion.

FBA:s arbete i Östeuropa fokuserar framför allt på Ukraina, där myndigheten har haft verksamhet sedan 2014. FBA:s arbetar med följande områden:

Rättstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val
Sedan 2014 driver FBA projektet "Local Self-Government and the Rule of Law in Ukraine", tillsammans med ukrainska lokala samarbetspartners.

Projektets fokus har varit att stärka kapaciteten hos kommuner och lokala myndigheter i Ukraina att leverera grundläggande samhällsservice på ett rättssäkert sätt. Medborgarna ska också få ökad kunskap om sina rättigheter. Målgrupper de senaste åren i projektet har framför allt varit internflyktingar och före detta kombattanter med ett ökat fokus på de konfliktdrabbade östra delarna av landet.

FBA:s projektgrupp för Ukraina består av lokalanställd personal i Kiev med direktkontakt till samarbetspartners och egen personal i Stockholm som spelar en aktiv roll i att bedriva aktiviteter och att följa upp resultat. Till exempel erbjuder FBA rådgivning och skräddarsydda övningar för nyckelaktörer i Ukraina inom exempelvis återintegrering av före detta kombattanter.

Mot bakgrund av Rysslands förnyade invasion i februari 2022 har FBA tillsammans med lokala samarbetspartners i Ukraina utvecklat ett antal nya aktiviteter som nu pågår i nära samarbete med lokala myndigheter.

Det övergripande syftet med aktiviteterna är att stärka motståndskraften hos offentliga institutioner att hantera krigets konsekvenser. Det handlar bland annat om att säkerställa att den krigsdrabbade befolkningen har fortsatt tillgång till grundläggande samhällsservice, rättvisa och mänskliga rättigheter. Aktiviteterna ska också bidra till att förbereda samhället för en återuppbyggnad när konflikten är över.

Kriget i Ukraina – så här bistår FBA

Sveriges strategi för reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027 på Regeringskansliets webbplats.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Nytt samarbete för en motståndskraftig arbetsmarknad och ekonomisk återhämtning i Ukraina

FBA inleder ett nytt samarbete med Ukrainas ekonomiministerium och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Fokus ligger på att utveckla principer, riktlinjer och verktyg som ska hjälpa den privata sektorn i Ukraina att förenkla veteraners och andra utsatta gruppers återintegrering på arbetsmarknaden.

2024-06-13 09:46

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter