Ukrainska krigsveteraners återintegrering: en kritisk utmaning

Över en miljon ukrainska kvinnor och män har hittills deltagit i försvaret mot Rysslands anfallskrig. Deras och framtida veteraners förmåga att återintegrera i det civila samhället är avgörande för Ukrainas stabilitet och återuppbyggnad.

Sedan Rysslands olagliga annektering av Krim 2014 och dess fullskaliga invasion 2022 har antalet ukrainska veteraner ökat till uppskattningsvis 1,2 miljoner. Enligt Ukrainas Veteranministerium kan denna siffra stiga till uppemot fem miljoner personer som berörs av den nationella veteranpolitiken när kriget är slut. De före detta stridandes förmåga att återintegrera i sina lokalsamhällen och leva ett civilt liv är inte bara en efterkrigsfråga utan en brännande angelägenhet under den pågående konflikten. 

Larysa Hlynchak, en veteran som nyligen avslutade åtta års militär tjänstgöring, beskriver övergången tillbaka till det civila livet som en period av chock och förtvivlan. 

 – Det är tufft att återvända till det civila livet efter lång militärtjänstgöring. Det känns nästan som att vara nyfödd, där allt måste läras om från början. Att få stöd och vägledning är därför avgörande, säger Larysa. 

I sin hemstad Pavlohrad kommer hon snart att påbörja ett nytt arbete som "veteranassistent". Denna roll bygger på kamratstöd (peer-to-peer support) och är del av ett pilotprojekt som lanserats av Ukrainas Veteranministerium.  

Larysas erfarenhet av övergången till ett civilt liv motiverar henne att hjälpa andra veteraner och deras anhöriga: 

– Veteraner har ett ansvar att återintegreras och bidra till samhällslivet. Men som jag har kommit till insikt om är det lika viktigt för de mottagande samhällena att förstå och erkänna vad veteraner har gått igenom, såsom livshotande situationer och förlusten av vänner. Det krävs ömsesidiga insatser från både veteraner och andra medborgare i lokalsamhället.  

Hon deltog nyligen i en workshop som anordnades av FBA och FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i syftet att förse ukrainska praktiker och beslutsfattare med insikter och verktyg för en effektiv återintegrering av veteraner. 

Effektiv återintegrering av veteraner med lokalt samhällsfokus 

Workshopen, som hölls i Truskavets i västra Ukraina, fokuserade på så kallad lokal samhällsbaserad återintegrering, eller Community-Based Reintegration (CBR), baserad på internationella erfarenheter. Detta tillvägagångssätt betonar vikten av att de samhällen som välkomnar återvändande personer, såsom veteraner eller internflyktingar, spelar en aktiv roll för återintegreringen och, när det gäller före detta stridande, övergången till det civila livet. I sammanhanget stöttas veteraner givet deras roll som samhällsmedlemmar snarare än enbart som veteraner. 

Över 30 deltagare medverkade i diskussioner om hur lokal samhällsbaserad återintegrering kan tillämpas i den ukrainska kontexten, från behovet av att anpassa den nationella politiken till utvecklingen av lokala initiativ för att möta de specifika behoven hos olika veterangrupper.   

I Mykolaiv pågår framtagandet av ett nytt program för veteraner och deras familjer, berättar Yevloieva Nataliia, en lokal representant från Mykolaivs kommunfullmäktige. Hon reflekterar över vad hon tog med sig från workshopen:   

– Genom utbildningen blev det tydligt att vi måste ta itu med vissa förbiseenden, till exempel att inte bara stödja dem som tjänstgjort vid frontlinjen och deras familjer, utan också öka fokusen på familjerna till de som har dödats eller försvunnit i kriget. Det är också viktigt att erkänna veteraner som saknar officiell status. 

För att bättre kunna möta de bredare behoven av återintegrering planerar hon att föreslå ytterligare inslag i Mykolaivs program.  

Maria Syrtsova, chefsspecialist vid Ukrainas Veteranministerium, betonar vikten av lokalt samhällsdrivna system för återintegreringen av veteraner på nationell nivå.  

– Forumet var en ögonöppnare för mig; det visade att våra lokalsamhällen har en stark förmåga att utveckla egna system för återintegrering av veteraner. Det är tydligt att vi inte bara måste inkludera, utan också förlita oss på, dessa lokala system och aktörer på nationell nivå för att säkerställa en effektiv process. 

Ruslan Serhiichuk, representant för en lokal civilsamhällesorganisation och själv veteran, framhäver behovet av att uppmärksamma och värdera veteraners roll i samhället. 

– Veteraner, både män och kvinnor, ska varken placeras på en piedestal eller ses som en börda; de är integrerade delar av våra samhällen, med sina egna utmaningar men också unika förmågor att förbättra samhällslivet. Med hjälp av statliga resurser kan veteraner gå i spetsen för initiativ som ungdomscenter, vilket gynnar hela samhället. 

Strategisk balans: individuella behov och samhälleligt stöd  

Inom ramen för Sveriges strategi för återuppbyggnad och reformarbete med Ukraina 2023–2027 har FBA ett uppdrag att stötta veteraners återintegrering. Det handlar både om att adressera veteraners omedelbara behov och öka lokalsamhällens förmåga att välkomna de återvändande veteranerna. 

– Att stödja återintegreringen av det stora antalet veteraner, som kommer att bli en av Ukrainas största befolkningsgrupper, är avgörande för landets socioekonomiska återhämtning och stabilitet, säger Eric Mellado Åhlin, handläggare för avväpning, demobilisering och återintegrering på FBA. 

Ukrainas veteraner uppskattas i dagsläget utgöra cirka 10 procent av landets arbetskraft – en siffra som kan öka betydligt beroende på krigets varaktighet, mobiliseringsmönster och migration – vilket understryker den särskilda betydelsen av deras integration på arbetsmarknaden. 

– Om denna grupp inte lyckas återintegrera på ett hållbart sätt kan det leda till ett stort arbetskraftsunderskott, och om de sociala aspekterna av övergången till det civila livet inte faller väl ut kan det potentiellt påverka landets sociala sammanhållning.  

Han betonar behovet av en effektiv och inkluderande återintegreringsstrategi, som balanserar individuella förmåner och stöd – såsom psykosocialt stöd, medicinsk vård och omskolning – med samhällsbaserade insatser för veteranernas återintegrering. Dessa insatser kan omfatta åtgärder för att stimulera lokala ekonomier där veteraner – tillsammans med andra – söker arbete, initiativ för att minska potentiell stigmatisering av veteraner och insatser för att stärka den sociala sammanhållningen i samhällen dit veteraner återvänder. 

– Återintegreringen av veteraner är en hörnsten i Ukrainas fortsatta ansträngningar för återuppbyggnad och stabilitet. Att utveckla politik och praxis som möter veteranernas och deras samhällens behov kommer att ha stor betydelse för Ukrainas framtid, säger Eric. 

 

VETERAN FAKTA  

  • En veteran kopplad till konflikten med Ryssland är enligt ukrainsk lag en "person som har deltagit i det rysk-ukrainska kriget och erhållit status som deltagare i militära operationer" och uppskattas i dagsläget uppgå till runt 1 200 000 personer. 
  • Enligt prognoser från Ukrainas Veteranministerium kan antalet personer som omfattas av Ukrainas veteranpolitik stiga till upp till fem miljoner efter krigets slut. Denna uppskattning omfattar alla veterankategorier under det juridiska ramverket, däribland militärer, minröjare, personal inom underrättelsetjänsten och tulltjänstemän, men även civila som har drabbats av funktionsnedsättningar till följd av kriget. Även veteraner, deras familjemedlemmar och familjer till avlidna stridande inkluderas.  

Workshopen "Enhancing Veterans' Reintegration in Ukraine through a Community-Based Approach" hölls i Truskavets, Lviv Oblast, den 22-24 november 2023. Den organiserades av FBA och UNDP i Ukraina med ekonomiskt stöd från Europeiska unionen inom ramen för projektet "EU4Recovery - Empowering Communities in Ukraine (EU4Recovery)". 

Läs mer om FBA:s uppdrag i Sveriges biståndsstrategi för Ukraina.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Nytt samarbete för en motståndskraftig arbetsmarknad och ekonomisk återhämtning i Ukraina

FBA inleder ett nytt samarbete med Ukrainas ekonomiministerium och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Fokus ligger på att utveckla principer, riktlinjer och verktyg som ska hjälpa den privata sektorn i Ukraina att förenkla veteraners och andra utsatta gruppers återintegrering på arbetsmarknaden.

2024-06-13 09:46

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter