Kraftsamling inför genomförandet av FBA:s uppdrag i Sveriges biståndsstrategi för Ukraina

Rysslands invasionskrig i Ukraina fortsätter utan slut i sikte, men det internationella stödet för landets uppbyggnads- och reformarbete är omfattande. På FBA, som har fått ett uppdrag i regeringens nya biståndsstrategi för Ukraina, pågår nu ett intensivt planerings- och analysarbete för att bidra till utvecklingen av ett friare och mer motståndskraftigt Ukraina på väg mot EU-medlemskap.

I somras antog regeringen sin nya biståndsstrategi för Ukraina. Med en satsning på sex miljarder kronor är strategin, som sträcker sig mellan 2023 och 2027, den största och mest ambitiösa som Sverige någonsin antagit för ett enskilt land. Tillsammans med Sida och Svenska institutet har FBA fått i uppdrag att bidra till det långsiktiga strategimålet: ett friare, mer motståndskraftigt och ekonomiskt välmående Ukraina på väg mot EU-medlemskap. 

– FBA har bistått med underlag för utformandet av strategin och ser positivt på dess inriktning. Målen speglar Ukrainas behov och prioriteringar. Med denna strategi tar Sverige ett stort steg för att stödja Ukrainas uppbyggnad och EU-integration. Nu gäller det för FBA, och de myndigheter som har i uppdrag att sjösätta strategin, att göra verklighet av ambitionerna, säger Per Olsson Fridh, Generaldirektör för FBA.  

Strategin identifierar fem övergripande områden för stöd, där FBA har en särskild inriktning på säkerhet och stabilisering, samt främjande av mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet.  

Planering och analys inför genomförandefasen 

–  På FBA har vi lång erfarenhet av att verka i länder med komplexa krigs- och säkerhetsförhållanden. För att omsätta de erfarenheterna i Ukraina kommer det dock delvis att krävas nya arbetssätt eftersom det pågår ett brinnande invasionskrig. Till utmaningen hör också att navigera genom mångfalden av givare och aktörer som ger stöd till Ukraina, säger Carin Göransson Cederstrand.  

Som projektledare för genomförandet av FBA:s strategiuppdrag i Ukraina, betonar hon vikten av ett fördjupat planerings- och analysarbete inför genomförandet av strategiuppdraget. FBA, som är en liten men potentiellt katalytisk aktör i sammanhanget, behöver säkerställa att myndighetens spetskompetens kompletterar andra aktörers insatser och tillför ett mervärde.  

– Stödet till Ukraina måste fortsätta vara ett stöd och inte bli en belastning. Därför är det otroligt viktigt att vara lyhörda inför Ukrainas prioriteringar och ha en nära dialog med våra ukrainska partners, såväl som med andra svenska och internationella aktörer.  

Långvarigt utvecklingssamarbete – en grund för utökad verksamhet 

Med snart tio års närvaro i Ukraina har FBA ett omfattande nätverk av ukrainska partners. Genom sitt långvariga samarbete med både offentliga institutioner och civilsamhällesorganisationer har myndigheten bidragit till decentraliseringsprocessen och reformarbetet som har pågått i landet sedan 2014.  

Tack vare långsiktiga partnerskap och personalbidrag till EU och FN har FBA kunnat fortsätta att stödja Ukraina under kriget, och dessutom anpassa verksamheten för att möta behoven hos krigsdrabbade delar av befolkningen. Mycket av FBA:s verksamhet har skett på lokal nivå, som visat sig vara central för Ukrainas motståndskraft och förmåga att stå emot Rysslands fullskaliga invasion. Decentraliseringsreformen är ett viktigt fundament för att stärka demokratisk styrning och motverka korruption, vilket i sin tur bidrar till EU-närmande. 

– Det finns ett stort fokus på Ukrainas uppbyggnadsbehov i termer av samhällsviktig infrastruktur och den ekonomiska utvecklingen. Men ett samhälle består av fler byggstenar än de fysiska. De sociala aspekterna av hur Ukraina ska vidareutvecklas är också helt centralt, och där kommer vi kunna bygga vidare på de goda resultat som redan har uppnåtts tillsammans med våra ukrainska partner, inte minst inom demokratisk samhällsstyrning, säger Carin Göransson Cederstrand.  

Hon lyfter behovet av processer som ger alla samhällsgrupper en röst i hur landet ska byggas tillbaka bättre och motstå de enorma påfrestningar som kriget innebär, och vikten av att stärka förutsättningarna för ett jämställt samhälle. För att minska lokala spänningar och främja social sammanhållning är det avgörande att både unga, kvinnor, för detta stridande och deras familjer, samt människor som tvingats på flykt internt och invånare i värdsamhällena, är delaktiga i uppbyggnadsarbetet.   

– FBA har ett långtgående engagemang för den komplexa uppgiften att stödja veteraner med övergång från ett militärt till civilt liv. Här ser vi stora möjligheter att vidareutveckla vårt stöd och redan i november kommer vi genomföra en utbildningsinsats på plats i Ukraina – om säkerhetsläget tillåter.  

Genom en kombination av fortsatt stöd för att hantera konsekvenserna av Rysslands fullskaliga invasion och utökade insatser för Ukrainas långsiktiga demokratiska utveckling, med sikte på EU-integration, planerar FBA att gå vidare med genomförandet av sitt nya strategiuppdrag vid årets slut, när handlingsplanen förväntas vara klar.  

Strategin finansieras inom biståndet om omfattar totalt 6 miljarder kronor under perioden 1 juli 2023 till 31 december 2027, varav 5,7 miljarder fördelas via Sida, 225 miljoner kronor via Svenska Institutet och 75 miljoner kronor via Folke Bernadotteakademins (FBA). 

Läs mer om strategin för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina på regeringens hemsida.  

 

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

EU:s roll i att främja en tvåstatslösning i konflikten mellan Israel och Palestina

Hur kan EU bäst agera för att stödja en tvåstatslösning och adressera grundorsakerna till konflikten mellan Israel och Palestina? Som Political Officer, utsänd av FBA till EU-representationen i Jerusalem med fokus på Palestina, är Ingrid Bohlins uppdrag att ge råd i dessa frågor samt att följa och rapportera om den politiska utvecklingen.

2024-06-18 09:19

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter