Unga, fred och säkerhet

I och med antagandet av resolution 2250 och dess uppföljningsresolutioner slår FN:s säkerhetsråd fast att unga mellan 18-29 år är viktiga och prioriterade aktörer för att främja hållbar fred och säkerhet.

Trots att unga kvinnor och män ofta utgör en stor andel av befolkningen i konfliktdrabbade länder får de sällan delta i fredsbyggande arbete eller vara med och fatta beslut som påverkar deras liv. Synen på unga är ofta begränsad: de kan betraktas som offer utan förmågor, vilket framförallt drabbar unga kvinnor, eller som våldsutövare, vilket framförallt drabbar unga män. Det här förekommer trots att majoriteten av unga aldrig är eller riskerar bli inblandade i våldshandlingar.

Syftet med unga, fred och säkerhetsagendan är att bereda plats för unga i fredsbyggande och konflikthantering och att motverka begränsning av deras inflytande och rättigheter genom normer och maktstrukturer kopplade till ålder.

Ungas lika deltagande och inflytande i freds- och försoningsprocesser är en fråga om rättigheter, legitimitet och hållbarhet. Att skydda unga kvinnors och mäns rättigheter samt möjliggöra deras lika deltagande i samhället i stort, är av central vikt för att stärka samhällens motståndskraft mot konflikt, säkerställa mänsklig säkerhet och uppnå hållbar fred.

Vad gör FBA?

 • Utbildning och rådgivning 
  FBA erbjuder utbildning och rådgivning inom unga, fred och säkerhet, till exempel genom handböcker, utbildningsverktyg, lärandeforum och mentorskap. Verksamheten riktar sig i första hand mot till verksamma inom FN eller andra som på olika sätt arbetar med unga, fred och säkerhet.

 • Forskning 
  FBA bedriver och stödjer internationell forskning om unga, fred och säkerhet.

 • Personalbidrag 
  FBA sänder ut civil personal som arbetar med unga, fred och säkerhet till internationella fredsinsatser som Sverige deltar i, som leds av EU, FN, OSSE och Nato. Här kan du se en karta över vår utsända personal just nu.

 • Våra samarbetsländer 
  FBA bedriver och bygger upp verksamhet i linje med agendan för unga, fred och säkerhet i flera konfliktdrabbade länder, som en del av Sveriges internationella utvecklingssamarbete, exempelvis i Irak och Somalia. Här kan du läsa mer om de länder där vi verkar.

 • Stöd till civilsamhället
  FBA delar varje år ut statliga bidrag till svenska civilsamhällesorganisationer som arbetar för att främja dialog och debatt och sprida kunskap om frågor som rör fred och säkerhet i Sverige. Ett av de tematiska områdena inom stödet är unga, fred och säkerhet.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska Karin Limdal ny chef för EU-insatsen EUPOL COPPS i Palestina

EU-insatsen EUPOL COPPS stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I år tillträdde den tidigare FBA-sekonderade Karin Limdal posten som högsta chef för insatsen – och är därmed första svenska kvinnan att nå den positionen i en internationell civil krishanteringsinsats i EU:s regi.

2024-04-24 17:25
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter