Unga, fred och säkerhet

I och med antagandet av resolution 2250 och dess uppföljningsresolutioner slår FN:s säkerhetsråd fast att unga mellan 18-29 år är viktiga och prioriterade aktörer för att främja hållbar fred och säkerhet.

Trots att unga kvinnor och män ofta utgör en stor andel av befolkningen i konfliktdrabbade länder får de sällan delta i fredsbyggande arbete eller vara med och fatta beslut som påverkar deras liv. Synen på unga är ofta begränsad: de kan betraktas som offer utan förmågor, vilket framförallt drabbar unga kvinnor, eller som våldsutövare, vilket framförallt drabbar unga män. Det här förekommer trots att majoriteten av unga aldrig är eller riskerar bli inblandade i våldshandlingar.

Syftet med unga, fred och säkerhetsagendan är att bereda plats för unga i fredsbyggande och konflikthantering och att motverka begränsning av deras inflytande och rättigheter genom normer och maktstrukturer kopplade till ålder.

Ungas lika deltagande och inflytande i freds- och försoningsprocesser är en fråga om rättigheter, legitimitet och hållbarhet. Att skydda unga kvinnors och mäns rättigheter samt möjliggöra deras lika deltagande i samhället i stort, är av central vikt för att stärka samhällens motståndskraft mot konflikt, säkerställa mänsklig säkerhet och uppnå hållbar fred.

Vad gör FBA?

 • Utbildning och rådgivning 
  FBA erbjuder utbildning och rådgivning inom unga, fred och säkerhet, till exempel genom handböcker, utbildningsverktyg, lärandeforum och mentorskap. Verksamheten riktar sig i första hand mot till verksamma inom FN eller andra som på olika sätt arbetar med unga, fred och säkerhet.

 • Forskning 
  FBA bedriver och stödjer internationell forskning om unga, fred och säkerhet.

 • Personalbidrag 
  FBA sänder ut civil personal som arbetar med unga, fred och säkerhet till internationella fredsinsatser som Sverige deltar i, som leds av EU, FN och OSSE. Här kan du se en karta över vår utsända personal just nu.

 • Våra samarbetsländer 
  FBA bedriver och bygger upp verksamhet i linje med agendan för unga, fred och säkerhet i flera konfliktdrabbade länder, som en del av Sveriges internationella utvecklingssamarbete, exempelvis i Irak och Somalia. Här kan du läsa mer om de länder där vi verkar.

 • Stöd till civilsamhället
  FBA delar varje år ut statliga bidrag till svenska civilsamhällesorganisationer som arbetar för att främja dialog och debatt och sprida kunskap om frågor som rör fred och säkerhet i Sverige. Ett av de tematiska områdena inom stödet är unga, fred och säkerhet.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Unga fredsbyggare skapar dialog i Liberia

I mars 2022 samlade FBA tillsammans med partnerorganisationer 24 unga fredsledare i Ganta i nordöstra Liberia. Genom sitt deltagande i FBA:s program Conflict Prevention Leadership Programme (CPLP) har de unga deltagarna ökat sin förmåga att förebygga och lösa lokala konflikter och bidra till fred.

2022-04-25 15:35
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Falling short: Exploring mediation effectiveness

On 22 November 2021, the Folke Bernadotte Academy (FBA) held a half-day colloquium in Stockholm, involving 17 mediation specialists and FBA staff members, who participated in-person and by virtual means. Matt Waldman, an Associate of the Centre for International Studies at Oxford University, was invited to present on issues emerging from his ongoing research on mediation effectiveness.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2022
""

Jens Samuelsson Schjørlien

Jens Samuelsson Schjørlien är expert på ledarskap och samverkan i fredsinsatser

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter