Beslut och rapportering

Organisationerna som tilldelats medel ska rapportera till FBA om hur pengarna använts.

Aktuella beslut

2023

Här hittar du beslutet om FBA:s stöd till civilsamhället 2023, med en lista över de verksamheter och projekt som beviljas bidrag.

Beslut avseende uppdaterade riktlinjer och villkor 2023 för FBA:s stöd till civilsamhället.

Tilläggsbeslut avseende utbetalning av beviljat treårigt verksamhetsbidrag 2023.

2022

Här hittar du beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2022, med en lista över de verksamheter och projekt som beviljades bidrag.

Tilläggsbeslut avseende utbetalning av beviljat treårigt verksamhetsbidrag 2022.

--

I enlighet med förordningen (2020:767) med instruktioner för FBA får myndighetens beslut om fördelning av bidrag inte överklagas.

Uppföljning och rapportering

De organisationer som beviljats bidrag av FBA ska rapportera om hur pengarna använts, så att FBA kan bedöma om utbetalda medel har gått till ändamålet, och om syfte och resultat som angavs i ansökan har uppnåtts. FBA använder även rapporterna som underlag för myndighetens årsredovisning.

Utöver del- och slutrapporteringen för FBA en löpande dialog med organisationer som beviljats bidrag, genom möten samt kontakt via telefon och e-post. FBA kan också komma att initiera utvärderingar eller stickprovskontroller av ett projekt eller en verksamhet som beviljats bidrag.

Årsrapportering för treårigt verksamhetsbidrag

Organisationer som har beviljats ett treårigt verksamhetsbidrag ska i slutet av år ett och två inkomma med en årsrapport.

Slutrapportering

Samtliga bidrag ska slutrapporteras när insatsen är avslutad. 

Mall för slutrapportering Projekt- och Verksamhetsbidrag 1 år 

Mall mål- och resultatmatris slutrapport Projektbidrag

Mall mål- och resultatmatris slutrapport Verksamhetsbidrag 1 år

Vid frågor om rapporteringen, hör av dig till civilsamhallesstod@fba.se 

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Nytt samarbete för en motståndskraftig arbetsmarknad och ekonomisk återhämtning i Ukraina

FBA inleder ett nytt samarbete med Ukrainas ekonomiministerium och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Fokus ligger på att utveckla principer, riktlinjer och verktyg som ska hjälpa den privata sektorn i Ukraina att förenkla veteraners och andra utsatta gruppers återintegrering på arbetsmarknaden.

2024-06-13 09:46

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter