Kriget i Ukraina – så här bistår FBA

Sverige är ett av de länder som sedan många år ger störst bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. FBA har lång närvaro i Ukraina och har etablerat oss som en viktig utvecklingskraft på både lokal, regional och nationell nivå. Som ett svar på den akuta krisen i spåren av Rysslands invasion i februari 2022 - och för att bidra till de långsiktiga behoven – har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Det här gör FBA:

Stöd till ukrainska myndigheter och kommuner

FBA har uppdrag inom ramen för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa och har bedrivit utvecklingssamarbete i Ukraina sedan 2014. Fokus har legat på att stärka kapaciteten hos lokala myndigheter och kommuner att tillhandahålla samhällsservice på ett rättssäkert sätt.

Till följd av kriget och dess konsekvenser har FBA tillsammans med lokala samarbetspartners i Ukraina utvecklat ytterligare ett antal aktiviteter.

Det övergripande syftet med aktiviteterna är att stärka motståndskraften hos offentliga institutioner att hantera krigets konsekvenser utan att göra avkall på respekten för rättsstatens och demokratins principer. Det handlar bland annat om att säkerställa att den krigsdrabbade befolkningen har fortsatt tillgång till grundläggande samhällsservice, rättvisa och mänskliga rättigheter. Aktiviteterna ska också bidra till att förbereda samhället för en återuppbyggnad när konflikten är över.

Några exempel på aktiviteter som genomförs:

Rule of Law During Wartime

Rule of Law During Wartime är ett samarbete mellan FBA och organisationen Rule of Law Center vid National University of Kyiv-Mohyla Academy. 

Kriget har tvingat miljontals människor på flykt, varav en betydande andel är internflyktingar. Offentliga institutioner som tillhandahåller samhällsservice står inför komplexa juridiska frågor, samtidigt som kriget begränsar möjligheterna att stifta nya nationella lagar.

Projektet syftar till att identifiera utmaningar och bidra med juridiskt kunnande i form av rekommendationer och synliggörande av luckor i den nationella lagstiftningen.

Hör Volodymyr Venher, Executive Director vid Rule of Law Center, berätta om projektet.

   

Support to public service provision

Projektet är ett samarbete mellan FBA och organisationen All-Ukrainian association of administrative service delivering centres (AASPC), som samlar lokala center för samhällsservice.

Projektet möjliggör för chefer och personal vid administrativa servicecenter att delta i workshopar om stresshantering i en krigssituation. Det handlar också om att tillhandahålla information till allmänheten om internflyktingars rättigheter samt att stödja internflyktingars tillgång till samhällsservice. 

Support to communities in creating the premises for recovery through Build back better methodology

Projektet genomförs av FBA i samarbete med organisationen Center for Security Studies (CENSS) och handlar om att ta fram rekommendationer för återskapande av samhällsstrukturer i en framtida postkonfliktsituation.

Det innefattar till exempel ett utbildningsprogram för lokala myndigheter, beslutsfattare och civilsamhällesorganisationer om att analysera potentiella konflikter i samhället och att ta fram gemensamma riktlinjer för stöd till offer för sexuellt våld.  

Personalbidrag till fredsinsatser

FBA:s personalbidrag i form av sekunderade experter till internationella insatser för fred och utveckling i Ukraina har över tid varit omfattande. För närvarande är fjorton personer utsända till insatser i bland annat EU:s och UNDP:s regi med fokus på den säkerhetspolitiska och humanitära situationen. 

Personalbidrag

Riktade utbildningar

FBA har även stärkt EU:s och FN:s arbete i Ukraina genom utbildning inom olika områden, däribland ledarskapsutveckling, jämställdhetsintegrering och säkerhet.

I juni 2022 genomförde ett antal OSSE-observatörer kursen Hostile Environment Awareness Training (HEAT) i FBA:s regi inför en observatörsinsats i Kievregionen. 

Resurser

Genom åren har en bredd av olika publikationer tagits fram. Dessa har till exempel används av ukrainska kommuner för att göra egna konfliktanalyser och för att identifiera behov för återintegrering av veteraner i sina lokalsamhällen.

Ta del av publikationer och andra resurser på projektet Local Self-Government and the Rule of Law in Ukraines webbplats. 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Hur formas framtidens fredsbygge?

Statsbyggande – att bidra till starkare institutioner, myndigheter, processer och hållbar utveckling i konfliktdrabbade länder – har länge varit en huvudingrediens i storskaliga fredsprojekt. Men det finns mycket som tyder på att statsbyggandet som vi känner det kan ha spelat ut sin roll och gått in i en ny era. FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh reflekterar kring vad det betyder för fredsfrämjande aktörer som FBA, med utgångspunkt i en forskningsrapport av Mark Sedra, medlem i FBA:s forskarnätverk.

2023-02-03 14:23
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

From Hubris to Irrelevance: The Demise of the Western State-building Project

The unceremonious collapse in 2021 of the Western-driven state-building process in Afghanistan appears to have sounded the death knell for the broader state-building concept.

Dokument
Attribut
Författare:
Mark Sedra, FBA
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter