Demokratisk utveckling genom valobservation

Varje år utbildar och sänder FBA ut över hundra svenska valobservatörer för att delta i internationella valobservationsinsatser. Deras höga standard uppmärksammas ofta på internationell nivå, men hur bidrar de till att driva förändring i världen?

Sedan 2016, då FBA fick i uppdrag från regeringen att ansvara för Sveriges personalbidrag till internationella valobservationsinsatser, har myndigheten utbildat och sänt ut cirka 900 valobservatörer. Som både kort- och långtidsobservatörer har de deltagit i insatser, ledda av OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), EU, the Organization of American States (OAS), och The Carter Center. 

Valobservation ger en möjlighet att uppmärksamma valmyndigheter, allmänhet och ett lands regering på hur väl landets vallag och internationella åtagande efterlevs i praktiken, samt föreslå åtgärder för hur detta kan stärkas.  Genom att bidra till utveckling av valsystemet kan medborgarnas förtroende stärkas för den demokratiska valprocessen, vilket är avgörande för statsmaktens legitimitet. 

– Det har på senare tid blivit allt vanligare att valresultat ifrågasätts internationellt. Idag ser vi även exempel på hur de som går vinnande ur valprocessen ifrågasätter om de inte egentligen borde haft fler röster. Grundlösa påståenden om att val inte gått rätt till är en direkt fara för det demokratiska samhällets legitimitet, därför är det särskilt viktigt att man har valobservationsinsatser med kunniga valobservatörer som kan bidra med ett oberoende utlåtande, säger Stina Larserud, FBA.  

Nationella exempel på vallagsändringar i Serbien, Nordmakedonien och Uzbekistan

I Serbien har flera förändringar genomförts som en direkt följd av rekommendationer som framförts av OSSE:s tidigare valobservationsinsatser, där även Sverige bidragit med valobservatörer. Inför valet 2022 införde Serbien krav på rapportering av kampanjmedel för att öka transparensen och möjliggöra mer jämlika förutsättningar för kandidater och partier. Andra rekommendationer från OSSE inkluderade justering av valmyndigheternas mandat att hantera överklaganden, publicering av resultatprotokoll på valdistriktsnivå och utbildning av röstmottagare. Dessa förändringar genomfördes efter konsultationer mellan regeringen och oppositionen. 

I samband med valet i Nordmakedonien i september 2021 framförde valobservatörerna ett antal förslag till förändringar av vallagen. Baserat på deras observationer uppmanades regeringen och andra intressenter att omedelbart vidta åtgärder för att påbörja valreformprocessen, vilket sedan godkändes av parlamentet. Några av de rekommendationer som låg till grund för denna reform handlade om behovet av rättvisare villkor för valkampanjer och politisk reklam, stärkt kapacitet hos förvaltningsorganen och införandet av mekanismer för att säkerställa öppenhet kring politisk finansiering och kampanjbidrag. 

Även i samband med valet i Uzbekistan i oktober 2021 resulterade valobservatörernas insatser i en omfattande lista med 24 rekommendationer. Dessa rekommendationer inkluderade förslag om att förenkla processen för att organisera valkampanjer, införa förbud för tjänstepersoner att bedriva politiska kampanjer och effektivisera hanteringen av valrelaterade tvister. Samtliga 57 deltagande stater inom OSSE har formellt åtagit sig att följa upp ODIHR:s rekommendationer. 

Rekommendationer från observationsinsatser och jämställdhetsintegrering 

Rekommendationer från valobservationsinsatser är viktiga för att främja varaktiga och meningsfulla förändringar i ländernas demokratiska processer. För att hantera de identifierade utmaningarna är det avgörande att lagstiftare och valmyndigheter i det aktuella landet effektivt tar hänsyn till, genomför och följer upp dessa rekommendationer. 

– Här finns det utrymme för förbättring och ett större krafttag från alla länder som tar emot valobservatörer. Sverige stödjer det arbetet genom att lyfta frågan i bilaterala och multilaterala samtal med dessa länder, säger Stina Larserud, FBA. 

Jämställdhetsintegrering är en alltmer framträdande men ibland förbisedd prioritering inom valobservationsinsatser. Ett tydligare fokus på kvinnor och mäns deltagande i både rapportering och rekommendationer efterfrågas även av många av FBA:s valobservatörer. Att inkludera ett jämställdhetsperspektiv innebär att observatörerna aktivt rapporterar om kvinnors och mäns politiska deltagande samt att det finns relevant expertis inom insatsen.  

– För FBA är jämställdhetsintegrering en viktig del av att säkerställa inkluderande valprocesser, och vi arbetar aktivt för att göra det till en central komponent i alla observationsinsatser. Det krävs bland annat mer utvecklade metoder för att observera och samla in information om kvinnors deltagande, samt tydligare vägledning för långtidsobservatörer inom detta område, säger Sophia Tuwesdotter, handläggare inom valobservation vid FBA. 

Rätten att delta i fria och rättvisa val utgör en grundläggande förutsättning för många av de frågor som FBA arbetar med. Valobservationsuppdraget är därför en viktig del av myndighetens arbete för fred och säkerhet. Det representerar också ett betydelsefullt bidrag till EU:s utrikespolitiska arbete för att främja demokrati och mänskliga rättigheter globalt. 

Läs även: Anpassning och utmaningar: Valobservation i en föränderlig värld

Här kan du läsa mer om valobservationsuppdrag

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter