Anpassning och utmaningar: valobservation i en föränderlig värld

Valobservation spelar en allt viktigare roll i en tid då demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen hotas runt om i världen, men förutsättningarna för att observera valprocesser har förändrats i grunden. För att hantera nya hotbilder och risker i en alltmer komplex och föränderlig värld krävs omfattande anpassningar.

Under de senaste 30 åren har internationella valobservationsinsatser både förbättrats i kvalitet och ökat i omfattning. Systematik, metod och standardisering av valobservation har utvecklats, och en betydande andel av viktiga val runt om i världen observeras numera i någon form. Genom att utvärdera hur länder lever upp till sina internationella åtaganden vid val och ge rekommendationer för förbättring kan valobservationsinsatser leda till konkreta förändringar i vallagstiftningen och främja demokratisk utveckling. Genom att främja transparens, bekämpa valfusk och skydda väljarnas rättigheter och lika rösträtt stärker insatserna även valprocessers legitimitet, och själva närvaron av valobservatörer kan bidra till att valet genomförs på ett fredligt sätt.  

Över 70 procent av världens befolkning lever idag under auktoritärt styre, enligt Varieties of Democracy (V-Dem). Demokratins tillbakagång i världen innebär inte bara att tillgången till fria och rättvisa val har minskat, den underminerar även mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Utvecklingen höjer behovet av valobservationsinsatser, men innebär även betydande utmaningar.  

– Trots att valobservation ofta betraktas som en viktig och välkommen komponent i länders valprocesser ser vi en oroande tendens där vissa länder motsätter sig behovet och begränsar möjligheten till fullskaliga observatörsinsatser, vilket påverkar dess effektivitet och möjligheten att driva förbättringar i valsystem, säger Sophia Tuwesdotter, handläggare inom valobservation vid FBA.  

Länder som Etiopien, Demokratiska Republiken Kongo (DRK), Ryssland och Angola är några exempel där valobservationsinsatser har stött på hinder, från svårigheter att nå en överenskommelse om införsel av nödvändig IT-utrustning och annat material, till motstånd att publicera rapporten med rekommendationer från insatsen. I vissa fall vill mottagarländerna se rapporten och godkänna den innan observationsorganisationen tillåts publicera, vilket skulle undergräva dess objektivitet.  

– För att säkerställa insatsernas fortsatta relevans och att länders regeringar fortsätter att bjuda in internationella valobservationsdelegationer krävs en öppnare dialog med mottagande länder och att vi skapar större förståelse hos dem för vad valobservation faktiskt kan bidra med. Det är också viktigt att valobservation anpassas till den nya fasen av komplexa utmaningar som vi står inför, säger Stina Larserud, senior specialist inom valobservation vid FBA. 

Trender som påverkar internationell valobservation 

Utmaningarna för valobservation är inte bara av nationell och lokal natur. Globalt sett handlar det främst om tre påtagliga trender som har betydande konsekvenser för internationell valobservation, enligt Therese Pearce Laanela vid Internationella institutet för demokrati och fria val, IDEA. 

De senaste åren har flera alternativa röstningsmöjligheter utvecklats för väljare som inte kan eller vill rösta vid valstationerna på själva valdagen. Det har stärkt tillgängligheten för väljarna men den ökade användning av exempelvis förtidsröstning, utlandsröstning och elektronisk röstning skapar komplikationer för valobservatörerna när det gäller att administrera och säkerställa valprocessens integritet. 

Vi lever i en värld präglad av ”permakris”, med flera parallella kriser och samhällsutmaningar såsom klimatförändringar, naturkatastrofer, fler komplexa konflikter, inflation, ökad migration och människor på flykt. Tillsammans skapar dessa faktorer stor osäkerhet och försvårar planeringen, samtidigt förväntas valmyndigheter leverera snabbare resultat, ha korrekta register och en oklanderlig logistik, även på de mest otillgängliga platserna. 

En annan påtaglig trend är den förhöjda hotbilden mot valmyndigheter och valprocessen, vilket inkluderar direkta hot mot valobservatörer, väljare och tjänstemän, samt en ökad risk för cyberattacker och politisk press. Dessa hot påverkar inte bara valmyndigheternas arbete utan kan även leda till politisering av olika aspekter av valprocessen som sedan används som ammunition i den politiska debatten. 

 – De här trenderna innebär att valobservation inte längre handlar lika mycket om själva valdagen och de lagar som reglerar genomförandet av val. Vi måste lyfta blicken från det som anses självklart och fokusera mer på att förutse och hantera det som kan inträffa – från naturkatastrofer som cykloner och skogsbränder till globala händelser som påverkar tillgången på valmaterial och inflation som försvårar kostnadsprognoser för framtida inköp, säger Therese Pearce Laanela. 

Stärkt beredskap och mellanmänskliga aspekter i dagens valobservation 

Dagens valobservatörer måste vara medvetna om de risker och hotbilder som kan påverka valobservationsinsatserna och vara väl förtrogna med nödvändiga säkerhetsåtgärder. Det kräver stärkt beredskap att planera för olika scenarier och förmåga till snabba omställningar. Therese Pearce Laanela betonar också behovet av att bättre mäta och synliggöra de mellanmänskliga aspekterna i valkontexter, såsom rädsla och brist på förtroende. Dessa faktorer påverkar inte bara väljarna utan även valobservatörerna och demokratiska aktörer. 

– Vi är inte bara teknokrater. I dagens verklighet måste vi i större utsträckning ta hänsyn till hur vi kan stödja och behålla personal inom valobservation, förbereda valmyndigheter på att hantera oro bland befolkningen samt stödja lokala demokratiska krafter genom samarbete och diplomatiska insatser. 

För att möta samtidens utmaningar krävs kontinuerlig utveckling och anpassning av metoderna för valobservation. Genom att erbjuda människor hopp om demokratisk utveckling och möjligheten att påverka sin framtid, även i de områden där demokratin är mest bristfällig, spelar valobservationsinsatser en särskilt viktig och tidsenlig roll.  

Sedan 2016 har FBA i uppdrag från regeringen att rekrytera, utbilda och sända ut svensk personal till valobservationsinsatser som leds av OSSE/ODIHR, EU, OAS och The Carter Center, fyra internationellt erkända aktörer som har lång erfarenhet av att arrangera valobservationsinsatser. 

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter