Utsänd till internationell fredsinsats - Palestina

Med snart tjugo års närvaro har EU:s polisinsats i Palestina haft en betydelsefull roll i etableringen av en civil palestinsk polisstyrka och ett fungerande rättssystem, men det allvarliga säkerhetsläget förblir en utmaning. Hur entusiasmerar du människor att fortsätta arbeta för gemensamma mål? Det frågar sig Karin Limdal, sekunderad av FBA till EUPOL COPPS i rollen som biträdande insatschef.

Sedan 2008 har FBA bidragit med civil personal till EUPOL COPPS, EU:s insats som stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I oktober tillträder Karin Limdal som biträdande insatschef och flyttar därmed från Berlin, där hon tillbringat de senaste 18 månaderna som sektionschef vid EU:s kunskapscenter för civilkrishantering, till Ramallah. Innan dess arbetade hon sex år på EU:s utrikestjänst med civil krishantering. 

– Mitt första internationella uppdrag för nästan 20 år sedan var för den internationella observatörsstyrkan Temporary International Presence in the City of Hebron (TIPH) i Palestina, och för tio år sedan arbetade jag för EUPOL COPPS. Nu ska det bli otroligt roligt att återvända och kunna bidra med den breda kunskap jag har byggt upp inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), säger Karin Limdal.  

Hon betonar vikten av att se GSFP som ett verktyg inom EU:s breda utrikes- och säkerhetspolitik. Den nya civila GSFP-pakten som EU:s medlemsstater enades om tidigare i år, i syftet att stärka och effektivisera den civila krishanteringen och anpassa verksamheten till dagens säkerhetsutmaningar, kommer även få en hedersplats på hennes nya skrivbord.  

– Den civila pakten har varit lite som min Bibel och det är viktigt att den även genomsyrar arbetet på insatsnivå, så det kommer jag att verka för. Ett annat centralt fokus för mig är att skapa en god arbetsmiljö och få kollegorna att känna meningsfullhet i sitt dagliga arbete, tillägger Karin Limdal. 

Att leda med framåtanda och personalen i första rummet 

Många av de blivande palestinska medarbetarna har arbetat för EUPOL COPPS sedan insatsen startade 2006. Då som nu råder en komplex säkerhetssituation som skapar utmanande arbetsvillkor, men att just inspirera och entusiasmera kollegorna är en av utmaningarna Karin Limdal ser fram emot. 

– Jag kommer att lägga stor vikt vid att ”smörja maskineriet” och personalen är den viktigaste delen av det. Det ska bli roligt att få ägna mig åt ledarskap och för mig handlar det om att skapa förutsättningar för kollegorna att leverera på bästa sätt, och att leda med energi och en positiv attityd.  

Hon understryker även vikten av att arbeta preventivt och skapa en arbetsmiljö där kollegorna respekterar varandra. Det inkluderar också att förstå hur verksamheten påverkar kvinnor och män, ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Jämställdhetsintegrering i fokus  

FBA har länge stöttat EU:s civila krishanteringsinsatser att integrera ett jämställdhetsperspektiv i freds- och säkerhetsarbetet.  EUPOL COPPS är en av de insatser där ledarskapet genomgått grundläggande utbildning i jämställdhetsintegrering och utvalda chefer har blivit coachade i hur de ska leda arbetet. Tillsammans med jämställdhetsrådgivare och fokalpunkter för jämställdhetsarbetet har de arbetat med att identifiera hur de ska arbeta för att säkerställa att både palestinska män och kvinnor får ta del av insatsens arbete.   

– EUPOL COPPS har redan en bra grund att utgå ifrån med en antagen strategi för jämställdhet och utbildningsinsatser gentemot insatsledningen och mellanchefer, men det går aldrig att luta sig tillbaka och tro att jämställdhetsarbetet per automatik blir en integrerad del av arbetet på alla nivåer i organisationen. Det krävs att hela tiden hålla ämnet högt på dagordningen, både internt och externt, inte minst på grund av den konstanta rotationen av insatspersonal, säger Karin Limdal.   

Med jämställdhet som en prioritet arbetar EUPOL COPPS för att strategin ska institutionaliseras, både internt och bland palestinska myndigheter. Genom rådgivning och kapacitetsutveckling bidrar de bland annat till arbetet för att driva igenom lagreformer som främjar jämställdhet, såsom antagandet av FN:s kvinnokonvention (CEDAW) och den palestinska familjerättslagen.      

EUPOL COPPS har även haft en ledande roll i att stärka palestinska kvinnors rättigheter och professionella utveckling inom rättsväsendet och säkerhetssektorn genom att stödja etableringen av de nationella nätverken för kvinnliga poliser, advokater, åklagare och domare.   

Som en del av FBA:s arbete för fred, säkerhet och utveckling rekryterar vi kontinuerligt civil personal till internationella fredsinsatser som leds av FN, EU och OSSE. De utsända arbetar både i fältet och på organisationernas huvudkontor, varifrån insatserna leds och planeras.

Här kan du se filmer och läsa mer om hur rekryteringen går till.

 

  

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter