Unga driver hållbar fred i Maghreb

Den väpnade konflikten mellan Västsahara och Marocko, som återupptogs i november 2020, är en starkt bidragande faktor till de ökande spänningarna i Maghrebregionen och skapar ett alltmer akut behov av insatser för att unga inte ska förlora hoppet om en fredlig lösning på konflikter, enligt organisationen Artikel2. Med stöd från FBA arbetar de för att engagera fler unga, kvinnor och beslutsfattare i fredsbyggande initiativ i regionen.

Artikel2 , tidigare Emmaus Stockholm, är en fristående organisation som funnits sedan början på 1970-talet. Genom utvecklingsprojekt, informationsarbete och återanvändning strävar de efter att bidra till en mer hållbar och rättvis värld. Under de senaste 50 åren har de även arbetat för att stödja västsaharier som lever under Marockos ockupation och i flyktingläger i den algeriska Saharaöknen.  

– Det råder återigen krig mellan Marocko och den västsahariska befrielserörelsen Polisario. Kriget drabbar västsaharierna hårt, både i flyktinglägren och i den del av Västsahara som Marocko ockuperar såväl som diasporan. Många pojkar och unga västsahariska män dras in i kriget, och den marockanska regimen utövar ett allt hårdare förtryck mot västsaharier i de ockuperade delarna av landet, säger Cecilia Rojas Angberg, programhandläggare vid Artikel 2.  

Västsahara – ”Europas sista koloni i Afrika” 

Den tidigare spanska kolonin Västsahara ockuperades av Marocko 1975 och närmare hälften av befolkningen flydde till flyktingläger i Algeriet, där uppskattningsvis 173 000 västsaharier fortfarande bor, enligt UNHCR. Området finns på FN:s lista över icke-självstyrande territorier som ska avkoloniseras. Sedan 1991 finns en FN-styrka på plats i ockuperade Västsahara för att genomföra den fredsplan som togs fram av Afrikanska Unionen (dåvarande Afrikanska Enhetsorganisationen) och FN. Planen innebar en vapenvila mellan Marocko och den västsahariska befrielserörelsen Polisario, följt av en folkomröstning där västsaharierna skulle få välja mellan självständighet och integration med Marocko. Folkomröstningen har dock aldrig ägt rum, och vapenvilan bröts i november 2020 efter nästan 30 år. 

– Konflikten mellan Västsahara och Marocko begränsar sig inte till länderna i fråga utan påverkar hela Maghrebregionen. Utvecklingen går mot ökad polarisering, utrymmet för civilsamhällesaktörer minskar, särskilt i Marocko, Algeriet och Tunisien, och situationen för mänskliga rättigheter har försämrats. Det finns en oro för att spänningarna och motsättningarna ska eskalera och destabilisera hela regionen, vilket ökar behovet av fredsfrämjande verksamhet, säger Cecilia Rojas Angberg.  

”Unga driver hållbar fred i Maghreb” 

För att öka engagemanget, påverka opinionen och skapa politiskt stöd för fredsfrämjande initiativ i Maghrebregionen genomför Artikel 2 projektet "Unga driver hållbar fred i Maghreb" med stöd från FBA. Projektet bygger vidare på tidigare insatser i regionen och genomförs i samverkan med fem samarbetsorganisationer i Algeriet, Tunisien, Marocko och Västsahara. Dessa organisationer bildar tillsammans ett fredsfrämjande nätverk som utgör grunden för projektet. Genom att stärka organisationernas kapacitet att effektivt kommunicera strategiskt riktad information, syftar projektet till att bredda dialogutrymmet med beslutsfattare på regional och internationell nivå samt främja inkludering och engagemang av marginaliserade grupper. 

– Unga är en av de grupper som drabbas hårdast av väpnad konflikt och politisk instabilitet. Trots detta är de ofta inte inkluderade i fredsprocesser. Projektet har därför ett särskilt fokus på att ge unga och kvinnor verktyg för att skapa dialog och möjligheter att engagera sig i fredsbyggande arbete. Det är oerhört viktigt att den yngre generationen inte förlorar hoppet om en fredlig lösning på konflikter, säger Cecilia Rojas Angberg. 

Hon understryker också att det finns en betydande plattform inom civilsamhället i Maghrebregionen, men att den ännu inte har mobiliserats kring regionala konflikter, samarbetsmöjligheter och gemensamma initiativ. Fokus har huvudsakligen legat på akuta problem i respektive land, och dialogen mellan institutioner och organisationer i regionen är begränsad. Projektet spelar därför en viktig roll genom att främja samarbete och nätverkande mellan fredsfrämjande organisationer i regionen, vilket kan bidra till regional samhörighet och samverkan, som i sin tur är en förutsättning för både fred och ekonomisk samt social utveckling. 

Attitydförändringar  

Genom enkäter, utvärderingar och intervjuer dokumenterar projektet kunskaps- och attitydförändringar hos de som berörs av insatserna. Bland resultaten finns flera positiva exempel.  

– Jag insåg att även om jag inte delar samma värderingar som den andra personen kan jag ändå se den personens mänsklighet och fortsätta att föra en dialog. Att leva i fred är en plikt för oss unga att lära ut till nästa generation. Det sade Ikram, en av deltagarna i värderingsövningar och workshops som samarbetsorganisationen Grain de Paix i Algeriet genomförde tidigare under året. 

– Tidigare var jag negativ till fredsaktiviteter och att försöka skapa fred eftersom jag trodde att det innebar att man inte gör något. Nu har jag förstått att fredsbyggande är en aktiv handling och jag har fått idéer om vad just jag kan göra för att bidra, sade en annan deltagare. 

Enligt projektets samarbetsorganisation i Marocko, Moroccan Association for Human Rights (AMDH), uttrycker flera medlemmar att de, trots ökande nationalistiska strömningar i landet, har insett dialogens betydelse inom fredsbyggande. Ett betydande antal unga medlemmar i lokalgrupper runt om i landet uppger även att de har ändrat sin uppfattning om konflikten med Västsahara. 

 

 

 

 

Strategiskt informations- och påverkansarbete i Sverige och EU 

Som en del av projektet genomförs även strategiskt informations- och påverkansarbete i Sverige och EU. Civilsamhällesaktörer och allmänheten informeras om freds- och konfliktläget i Maghrebregionen, med särskilt fokus på konflikten mellan Västsahara och Marocko. Beslutsfattare och politiker tillhandahålls också faktaunderlag från lokalsamhällsnivån i Maghrebregionen. 

– Marockos medieblockad leder till att mycket få nyheter når ut till omvärlden om kränkningar av mänskliga rättigheter i ockuperade Västsahara. Det bidrar till den bristande medvetenheten hos allmänheten i både Sverige och EU. Okunskapen, det låga intresset bland politiker och konfliktens nära koppling till EU, exempelvis genom migrations-, säkerhets- och energiavtal, utgör en stor utmaning som bidrar till att upprätthålla konflikten, säger Cecilia Rojas Angberg. 

Genom att öka medvetenheten och kunskapen om konfliktsituationen hos både beslutsfattare och politiker strävar projektet efter att skapa incitament att sätta fredsutvecklingen i Maghrebregionen på den politiska agendan i Sverige samt på EU- och global nivå. 

– Trots utmaningarna ser vi att det finns en möjlighet att bygga broar av förståelse, och vi har flera positiva exempel som visar hur ökad medvetenhet om konflikten och spänningarna i Maghrebregionen ökar benägenheten att stödja initiativ för hållbar fred och efterlevnad av mänskliga rättigheter i regionen, tillägger Cecilia Rojas Angberg. 

Läs mer om Artikel2 och deras arbete i Maghrebregionen till stöd för Västsahara: Västsahara - Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm)  

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter