Rättvisa för alla kräver erkännande av både formella och informella rättssystem

Världssamfundet bör i allt högre grad erkänna den roll som sedvanliga och informella rättssystem spelar för de flesta människor när det gäller att lösa vardagliga rättsliga problem i fragila och konfliktdrabbade miljöer. Vid veckans evenemang i FN, medarrangerat av FBA, betonade deltagarna behovet av ett rättighetsbaserat förhållningssätt.

I fragila och konfliktdrabbade miljöer vänder sig människor sällan till formella rättssystem för att lösa sina rättsliga problem. I stället förlitar de sig på alternativa vägar till rättvisa, så kallad sedvanerätt (oskrivna regler som är bindande för alla stater, därför att de anses vara både praktiska och moraliskt riktiga) och informell rättvisa som ofta syftar på de system och metoder som ligger utanför det formella, statsstödda rättssystemet för att lösa tvister och administrera rättvisa. Dessa olika system gör det möjligt för människor och samhällen runt om i världen att infria sina rättigheter, söka upprättelse för klagomål och lösa tvister.  

Rapporten "Diverse pathways to people-centred justice", som lanserades tidigare i september av arbetsgruppen för Customary Informal Justice (CIJ) och SDG16+, syftar till att skapa ett nytt samförstånd mellan intressenter inom rättsväsendet. Det är ett internationellt initiativ som etablerades 2019 och verkar för att både formella och informella rättssystem ska få en mer framträdande roll för att säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla senast 2030, i linje med FN:s globala mål (16.3).  

Rapporten är resultatet av ett fyraårigt samarbete med över 60 organisationer, däribland FBA, och uppmanar till handling. Dess rekommendationer diskuterades vid ett högnivåmöte i FN den 23 oktober 2023. I panelen deltog ledande beslutsfattare, tjänstemän från rättsväsendet, utövare inom sedvanerätt, företrädare för civilsamhället, gräsrotsaktivister och CIJ-utövare. 

 – Dialogen visade på ett växande samförstånd om behovet av större erkännande och, i förekommande fall, ett mer effektivt engagemang i system för sedvanerätt och informell rättvisa. Detta är särskilt viktigt när det gäller att främja rättsstatsprincipen, jämställdhet, mänskliga rättigheter och förbättra tillgången till rättvisa i fragila och konfliktdrabbade områden. Trots de olika ländernas förutsättningar finns ett antal gemensamma nämnare, inte minst när det gäller den roll som informell rättvisa kan spela i konfliktförebyggande, säger Mila Ceban, specialist på avdelningen för samhällsstyrning, FBA. 

Rapportens lansering är kulmen på ett omfattande samarbete. Denna process, som syftade till att lyfta fram olika perspektiv på sedvanerätt och informell rättvisa, engagerade över 260 personer i nästan 50 länder, från Afghanistan till Zimbabwe. Som en del av detta initiativ faciliterade FBA, i samarbete med Sveriges ambassad i Liberia, en konsultationssession i Monrovia i mars 2023.  

Liberia – en fallstudie i sedvanerätt 

Liberias rättsliga ramverk, som lyftes fram vid FN-evenemanget, exemplifierar den oumbärliga roll som informella aktörer spelar. Landets mekanism för sedvanerätt blir ofta den främsta vägen till rättslig prövning, vilket till stor del beror på avsaknaden av en omfattande decentraliserad rättsinfrastruktur och att de flesta av landets invånare inte har tillgång till formella domstolar. 

 – Sedvanerätt, som är konstitutionellt erkänd i Liberia, blir ofta den första kontaktpunkten, särskilt i perifera områden, för kvinnor, människor som lever i fattigdom, minoritetsgrupper och marginaliserade samhällen. Att se till att kvinnors rättigheter främjas inom sedvanliga och informella rättssystem är av största vikt, säger Chief Mary Larteh, en traditionell ledare i Liberia.   

Chief Larteh har tjänstgjort som Paramount Chief i Bong County i nordcentrala Liberia i ett decennium och arbetar med sina manliga chefskollegor för att främja inkluderande och deltagande i den lokala förvaltningen. I sina kommentarer vid FN-evenemanget betonade hon nödvändigheten av att både formella och sedvanliga rättssystem samexisterar och upprätthåller samma standarder för rättvisa och mänskliga rättigheter.  

 – Kvinnor söker inte bara rättvisa utan kan även tillhandahålla rättvisa genom att anamma ett transformativt ledarskap, främja kvinnors ekonomiska egenmakt samt skapa utrymmen för dialog i samhället, underströk Mary Larteh.  

Konfliktinställningar – att navigera genom de sedvanliga och informella rättvisesystemens komplexitet 

Rapporten understryker förekomsten av system för sedvanliga och informella rättvisesystem i konfliktdrabbade områden, där uppskattningsvis 80 till 90 procent av tvisterna hanteras genom informell rättvisa. Detta beror ofta på ett minskat förtroende för, eller en total avsaknad av, formaliserade institutioner. Sådana informella mekanismer styr ofta frågor som tillgång till mark, vatten och andra resurser. I konfliktdrabbade områden har sedvanliga och informella rättvisesystem dessutom ofta potential att fylla specifika roller, till exempel att underlätta återintegreringen av människor på flykt och ungdomar som drabbats av konflikter. Även om dessa system vanligtvis är tillgängliga för lokalbefolkningen kan de också vara behäftade med normer och praxis som äventyrar jämställdheten och kränker de mänskliga rättigheterna. Due diligence och nödvändiga riskbedömningar är därför av största vikt. 

– FBA inser vikten av att bättre förstå dessa informella system och, där så är lämpligt, integrera dem i rättighetsbaserade program. Mot bakgrund av detta arbetar vi med flera initiativ som undersöker internationellt engagemang med icke-statliga enheter och informella aktörer, som har dubbla roller som leverantörer av rättvisa och säkerhet, säger Mila Ceban. 

I slutändan måste det internationella samfundet kontinuerligt bedöma rättssystemens dynamik i praktiken. Detta återspeglas också i FN:s generalsekreterares "nya vision för rättsstatsprincipen" som lanserades i juni 2023. Visionen understryker en människocentrerad syn på rättvisa och erkänner mångfalden av rättviseförmedlare.  

  

Ta del av rapporten: Diverse Pathways to People-Centred Justice och läs mer om lanseringsevenemanget.  

Mer om FBA:s arbete i Liberia

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Nytt samarbete för en motståndskraftig arbetsmarknad och ekonomisk återhämtning i Ukraina

FBA inleder ett nytt samarbete med Ukrainas ekonomiministerium och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Fokus ligger på att utveckla principer, riktlinjer och verktyg som ska hjälpa den privata sektorn i Ukraina att förenkla veteraners och andra utsatta gruppers återintegrering på arbetsmarknaden.

2024-06-13 09:46

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter