Nya internationella forskararbetsgrupper: ett svar på tidens säkerhetsutmaningar  

Nya komplexa och växande säkerhetsutmaningar ökar betydelsen av ett evidensbaserat arbetssätt för att främja fred och utveckling. Genom FBA:s nya internationella forskararbetsgrupper knyts det praktiska arbetet i konfliktdrabbade länder närmare forskningen, vilket bidrar till effektivare fredsbyggande. 

Geopolitiska spänningar och rivalitet präglar vår omvärld, särskilt efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Ökningen av våldsbejakande extremism och rekordhöga nivåer av icke-statliga konflikter där rebellgrupper och andra väpnade aktörer strider mot varandra, sammanfaller med en oroande utveckling i riktning mot autokratisering, som innebär en tillbakagång för de institutioner som är nödvändiga för att ett land ska kallas en demokrati. De alltmer påtagliga konsekvenserna av klimatförändringarna förstärker även den globala osäkerheten.  

 – Vi lever på många sätt i en värld av ytterligheter. De säkerhetsutmaningar, konfliktdynamiker och trender vi bevittnar ställer nya krav på arbetet för att främja fred, säkerhet och utveckling. Nu mer än någonsin krävs det både fördjupad kunskap om de kontexter i vilka fredsaktörer verkar och ett evidensbaserat arbetssätt, säger Per Olsson Fridh, generaldirektör vid FBA.   

Ett evidensbaserat arbetssätt, eller evidensbaserad praktik, är ett begrepp som förekommer i många olika discipliner, exempelvis medicin och utbildning. För FBA innebär ett evidensbaserat arbetssätt att kombinera insikter från vetenskaplig forskning om fred, säkerhet och utveckling med beprövad erfarenhet från fredsfrämjande arbete och kunskap om de kontexter där myndigheten arbetar.   

– Ett sådant arbetssätt ger oss en djupare förståelse för underliggande dynamik och orsakssamband i konflikt- och postkonfliktkontexter, säger FBA:s forskningschef Johanna Malm.  

Forskararbetsgrupper – en brygga mellan forskarvärlden och FBA  

FBA har regeringens uppdrag att främja forskning och forskningsrelaterade aktiviteter har varit en central del av verksamheten i många år. Genom myndighetens internationella forskararbetsgrupper erbjuder FBA en internationell plattform för möten mellan forskare och praktiker som arbetar med policy och praktik inom fred, säkerhet och utveckling, exempelvis genom forskar-praktikerdialoger i våra samarbetsländer.  

FBA:s verksamhet har utvecklats väsentligt under senare år vad gäller såväl tematiskt som geografiskt fokus. För att tillse ett evidensbaserat arbetssätt inom kärnverksamheten som helhet lanserade FBA nyligen en ny modell för myndighetens internationella forskararbetsgrupper. Idag samlar grupperna 75 forskare som organiseras i 22 grupper, vilka speglar myndighetens geografiska och tematiska fokusområden. Exempel på forskararbetsgrupper är Ukraina, Colombia, medling, fredsprocesser och säkerhetssektorreform.  

– Genom forskararbetsgrupperna erbjuds våra medarbetare nära samverkan med världsledande forskare och får därmed direkt tillgång till en omfattande kunskapskälla. Forskarna i sin tur erbjuds möjlighet till nära samverkan med våra praktiker, något som stärker deras forskning, säger Johanna Malm.   

För att främja forskning på bredden och ge FBA:s medarbetare tillgång till olika typer av kunskap har FBA i den nya modellen eftersträvat en bred representation vad gäller gruppernas sammansättning. Det gäller nivån på akademisk senioritet, forskarnas metodologiska och epistemologiska utgångspunkter, samt deras kön och geografiska ursprung.   

Forskardagen – nystart för ökat samarbete 

Vid FBA Research Day 2023 i september introducerades de nya forskararbetsgrupperna. Ett stort antal medlemmar deltog tillsammans med praktiker från FBA. Dagen gav utrymme för utbyte och nätverkande, samt presentation av och diskussion kring aktuella forskningsprojekt.   

 – Det är en stor tillgång att ha forskare från olika delar av världen, som Liberia, Afghanistan och Colombia. Deras breda expertis kompletterar varandra, särskilt eftersom tematiska områden ofta överlappar. Sådan nära samverkan med forskarsamhället ger vårt arbete, som i Ukraina och inom området unga, fred och säkerhet, en fastare grund att stå på, säger Johanna Malm.  

Under dagen belystes Rysslands krig mot Ukraina och dess konsekvenser, både för Ukraina och grannländer som Moldavien. Diskussionerna spände från adaptivt fredsbyggande till rollen av utländska stridande och externa medlingsinsatser i Ukraina. Medlingens potentiella roll för att avsluta statskupper i Afrika och Sveriges bidrag till fred och säkerhet i regionen diskuterades också.   

Klimatsäkerhet, som blir alltmer centralt i FBA:s arbete, belystes särskilt i diskussioner om väpnade gruppers roll i klimatanpassning. Ett flertal forskare betonade vikten av inkludering i fredsprocesser, med fokus på kvinnors och civilsamhällets bidrag till fredsavtal. Andra aktuella teman var civila insatsers roll i fredsbevarande operationer och den växande betydelsen av digital teknik för fredsbyggande.  

Läs mer om FBA:s internationella forskararbetsgrupper.  

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny forskning för effektivare fredsmedling

Hur kan fredsmedling som verktyg användas mer effektivt för att förebygga, hantera och lösa konflikter? En ny serie forskningssammanfattningar presenterar nya perspektiv och rekommendationer på temat och erbjuder därmed fördjupad förståelse för komplexiteten i fredsmedling.

2023-12-07 09:52
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Research Brief Series: Improving Mediation Effectiveness

This Research Brief Series on how to improve mediation effectiveness, jointly produced by the Folke Bernadotte Academy (FBA) and the African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), is part of a larger initiative on mediation effectiveness organized by FBA.

Attribut
Författare:
Various authors
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter