Motvind i arbetet för att stärka kvinnors rättigheter

"Vi har gjort många insatser, ramverket finns på plats, men mer måste till för att kvinnor och flickor i världen ska få delta och påverka utvecklingen”. Det säger handläggare Sofia Hedlund, som på FBA sammanställt en färsk rapport över vad 11 svenska myndigheter gjort under 2022 för att bidra till Sveriges nationella handlingsplan för genomförandet av FN:s kvinnor, fred- och säkerhetsagenda (resolution 1325). 

– Internationellt har de svenska myndigheterna – inte minst FBA – bidragit till mer jämställda organisationer och fredsinsatser. FBA har via medlingsnätverket stärkt kvinnors röst för hållbar fred och säkerhet genom att exempelvis kvinnor haft möjlighet att påverka den politiska processen i Sudan. Sverige, och bland annat polismyndigheten, har även verkat för att stärka skyddet för kvinnor vid konfliktrelaterat våld, säger Sofia.

Sofia Hedlund berättar att det finns forskning som visar att jämställdhet bidrar till fredligare samhällen.

– Under 2022 har antalet väpnade konflikter i världen ökat, demokratiska samhällen minskat och hoten mot kvinnorättsaktivister ökat. Det är några av skälen till att kvinnors utrymme för att delta och påverka politiska samtal och processer för fred och säkerhet minskat.

Att leda för jämställdhet bidrar till mer effektiva fredsinsatser

Enligt Sofia Hedlund har myndigheterna under 2022 bidragit till handlingsplanens alla fyra fokusområden – 1. kvinnors lika deltagande i fredsprocesser och i freds- och statsbyggande, 2. Inkludering i det konfliktförebyggande arbetet, 3. stärkt skydd för kvinnor och flickor, och 4. ledarskap och expertis för jämställdhet.  

–  Liksom tidigare år fokuserar myndigheterna mest på det fjärde fokusområdet. Det handlar om att stärka organisationers förmåga att jobba med jämställdhet i all verksamhet och att skapa en jämnare könsbalans på ledande positioner. På så sätt får fredsinsatserna vi stödjer större effekt och vi ökar förutsättningarna för hållbar fred och säkerhet, säger Sofia. 

Alla myndigheter, har bidragit till att sprida kunskap om jämställdhet. FBA har under 2022 utbildat 28 seniora chefer inom FN och EU i att leda för jämställdhet (Gender Responsive Leadership, GRL). 

Som ett resultat har FN-cheferna börjat inkludera jämställdhetsrelaterade mål i sina årliga arbetsplaner och sett till att medarbetarna också gör det, berättar Sofia. 

Handlingsplaner framtagna i partnerländer 

Sofia berättar också att Sverige, via Sida och FBA, under 2022 bidragit till att handlingsplaner för kvinnor, fred och säkerhet i olika länder tagits fram eller vidareutvecklats. Det är viktiga förutsättningar för kvinnors stärkta röster.  

– Dock kvarstår mycket innan planerna får den effekt vi vill. Det gäller både ökat jämställt ledarskap, deltagande och inflytande, inte minst för unga kvinnor.  

Partnerländerna är Irak, DRK (Demokratiska republiken Kongo), Colombia, Ukraina, Liberia, Somalia och Palestina.  

Stärkt skydd under och efter beväpnad konflikt 

Myndigheterna  har under 2022 stöttat olika konfliktdrabbade länder i hur man förebygger, hanterar och utreder konfliktrelaterat våld mot kvinnor och flickor. Stödet omfattar olika skyddsmekanismer och åtgärder för att motverka straffrihet för övergreppen.  

– Här har bland annat Polismyndigheten, och FBA, stärkt den somaliska och colombianska polisens förmåga att hantera den här typen av brott, säger Sofia. 

Hon berättar också att det konfliktrelaterade sexuella våldet fortsatt öka globalt under 2022, något som avspeglat sig i ett ökat stödbehov bland myndigheternas partnerländer.  

Leda för jämställdhet ger konkreta resultat framåt 

Framåt ser Sofia att Sveriges nationella handlingsplan spelar roll för att stärka kvinnors röster. 
– Den visar ju både vad myndigheterna gör, men också vad som inte fungerar. 

Och hon tror att FBA har en viktig roll i att fortsätta sprida färdigheterna för Gender Responsive Leadership (leda för jämställdhet). 

– Där syns och efterfrågas vi, och där har vi bidragit till konkreta resultat efter utbildningsinsatserna, säger Sofia.  

 

Fakta: FBA-rapporten över vad Sverige gjort för att stärka kvinnors röster 

 • 2000 antogs FN:s säkerhetsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Denna resolution och efterföljande nio kallas för kvinnor, fred och säkerhetsagendan (WPS – Women, Peace and Security)  
 • 11 myndigheter, där FBA ingår, bidrar till agendan genom att genomföra den nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. Planen har förlängts och gäller till och med 2023.  
 • Nyligen beslutade regeringen om en ny nationell handlingsplan för 2024–2028. 
 • FBA har ett uppdrag från UD att årligen sammanställa en översiktsrapport som sammanfattar de 11 myndigheternas enskilda, årsvisa rapporter - för vad de gjort för att bidra till handlingsplanen. Den senaste rapporten täcker 2022. 
 • De 10 myndigheterna  – förutom FBA – som bidrar till nationella handlingsplanens genomförande är:

  Domstolsverket, Försvarshögskolan, Försvarsmakten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Åklagarmyndigheten. 

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ukrainas framtid: Sveriges roll och internationellt stöd två år efter invasionen

Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina bevittnar världen ett land präglat av motståndskraft och beslutsamhet att bygga en bättre framtid. "EU:s och Sveriges fortsatta stöd spelar en viktig roll för långsiktig fred och säkerhet i Ukraina", säger Johanna Gårdmark, chef för FBA:s nya Ukraina-enhet.

2024-02-23 08:59
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter