EU:s medlemsstater identifierar utvecklingsbehov för civila krishanteringsinsatser vid sommarforum i Stockholm

Den nya civila pakten syftar till att stärka EU:s förmåga till civil krishantering. En del i förverkligandet av överenskommelsen mellan EU-medlemmarna handlar om att öka personalbidragen till insatserna. EU:s kunskapscenter för civil krishantering i Berlin arrangerar därför tillsammans med FBA ett sommarforum där staterna kan identifiera sina främsta utvecklingsbehov.

Civilian CSDP Summer Forum hålls inom ramen för det svenska ordförandeskapet den 15-16 juni i Stockholm och är ett samarrangemang mellan EU:s kunskapscenter för civil krishantering i Berlin (The European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management) och FBA. 

– Den nya civila pakten som antogs den 22 maj utgör en milstolpe för EU:s civila krishanteringsförmåga, men medlemsstaterna behöver nu ta ansvar för genomförandet, säger Karin Limdal, sektionschef vid EU:s kunskapscenter för civilkrishantering i Berlin, och sekunderad av FBA. 

Antalet sekunderade experter har minskat över tid 

För närvarande tillhandahåller tio av 27 medlemsstater nära 80 procent av experterna som sänds ut till EU:s civila krishanteringsinsatser. Antalet sekunderade experter har dessutom minskat över tid, vilket inte enbart kan tillskrivas avvecklingen av insatser eller minskat antal tjänster i fält. 

– Den civila pakten innebär att EU:s medlemsländer behöver öka sina bidrag till EU:s civila krishanteringsinsatser. Forumet som arrangeras i Stockholm syftar till att skapa en plattform för EU:s medlemsstater, där de kan identifiera sina primära behov för att utveckla sin civila krishanteringsförmåga, säger FBA:s EU-samordnare Åsa Claesson. 
 
Bara genom en strukturerad utveckling av nationella civila förmågor kan EU:s medlemsstater öka sitt bidrag till de civila krishanteringsinsatserna, så som föreskrivs i överenskommelsen om den civila pakten.  

– Det finns ett behov av att etablera strukturer och system för nationell samordning, planering, budgetering, juridiska regelverk, inklusive utlåning av personal, nationell karriärutveckling samt utbildning för att personal och utrustning ska kunna allokeras, förklarar Karin Limdal. 

Stöd för utveckling av civil krishanteringsförmåga 

Om de politiska åtaganden som överenskommelsen innebär inte följs av att medlemsländerna också avsätter resurser för detta ändamål riskerar verktygslådan för EU:s civila krishantering att bli verkningslös. 

– Som EU:s kunskapscenter för civilkrishantering har vi i uppgift att stötta och underlätta medlemsstaternas arbete med att utveckla civil krishanteringsförmåga genom informellt utbyte, insamling och delning av bästa praxis i olika forum, rådgivning om förbättring av olika nationella ramverk, underlätta utvecklingen av nya nationella genomförande planer och ge informella medlemsstatsledda kluster stöd, säger Karin Limdal. 

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter