Att leda för jämställdhet – Gender-responsive leadership

Jämställdhet är både ett mål och en förutsättning för hållbar fred och utveckling. FBA:s gender-responsive leadership-initiativ riktar sig till chefer inom organisationer som EU, FN, ECOWAS, OSSE och Afrikanska unionen och stärker dem i deras viktiga roll att främja jämställd fred, säkerhet och utvecklingsarbete.

Agendan för kvinnor, fred och säkerhet betonar vikten av att olika grupper av kvinnor deltar på lika villkor som män i arbetet med att skapa och upprätthålla fred och säkerhet. Den understryker också vikten av att kvinnor och flickors rätt till skydd upprätthålls där det råder konflikt.

Agendan uppmanar därför organisationer att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet så att både kvinnor och män får bidra till och dra nytta av freds- och säkerhetsarbetet. De ska också vidta särskilda åtgärder för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter.

Chefer har en nyckelroll för jämställdhet

Chefer inom organisationer som verkar för fred, säkerhet och utveckling spelar en avgörande roll för att det arbete som görs ska bidra till större jämlikhet mellan kvinnor och män. Om de inte tar det ansvaret kan ojämställdhet i stället omedvetet upprätthållas eller förstärkas.

Chefer har både ansvar och förutsättningar att leda arbetet för jämställdhet både inom sin arbetsplats och i verksamheten.

Vad är gender-responsive leadership?

Att chefer är viktiga för jämställdhetsarbetet är inte nytt. FBA har sedan 10 år tillbaka arbetat med chefer kring jämställdhet både i Sverige och internationellt. Erfarenheten visar att stödet behöver utgå från själva chefsrollen och ge vägledning i vad en chef konkret kan göra för att leda arbetet med jämställdhet.

FBA definierar gender-responsive leadership – att leda för jämställdhet – som kompetensen som en chef behöver för att effektivt bidra till jämställdhet och kvinnors rättigheter, både på arbetsplatsen och i den externa verksamheten.

Gender-responsive leadership bygger på fem centrala ledarskapsförmågor som kännetecknar en chef som leder för jämställdhet:

1. Föregår med gott exempel

Förebygger och motverkar könsstereotyper, ingriper vid sexism och driver organisatoriska förändringar för ökad jämställdhet och för att uppnå kvinnors och flickors rättigheter.

2. Fastställa prioriteringar och resultat

Identifierar viktiga luckor i genomförandet av jämställdhetspolicy och etablerar strategiska prioriteringar och mätbara resultat för ökad jämställdhet.

3. Kommunicera tydligt och övertygande

Använder ett jämställt språk och är tydlig, övertygande och konsekvent i kommunikation om jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter.

4. Förvalta personal, resurser och aktiviteter

Skapar rätt förutsättningar för medarbetarna att uppnå jämställdhetsprioriteringar och resultat, bygger upp ett strategiskt samarbete med jämställdhetsrådgivaren eller fokalpunkten och använder genusanalys för att säkerställa att resurser och aktiviteter bidrar till jämställdhet.

5. Hålla sig själv och andra ansvariga

Utvecklar en kultur av lärande och ansvarsutkrävande i jämställdhetsarbetet, inklusive använder formella och informella mekanismer för ansvarsutkrävande såsom uppföljning och återkoppling.

Resurser

En handbok för chefer i att leda för jämställdhet, en utbildningsmanual och flera filmer om att leda för jämställdhet är under utveckling. 

Illustration av GRL-ramverket (klicka på bilden för att ladda ner en högupplöst version)

VIsuell modell över de fem kännetecknande egenskaperna för en Gender-Responsive Leader

Nyheter och blogginlägg

Time for a joint vision on gender-responsive leadership (Kristin Valasek på FBA-bloggen, 10 februari, 2021)

"Ledare måste ta ansvar för jämställdhet både framför och bakom stängda dörrar" (intervju med Kristin Valasek, 8 mars, 2023)

Omslagsbild: Mustafa Quraishi

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska Karin Limdal ny chef för EU-insatsen EUPOL COPPS i Palestina

EU-insatsen EUPOL COPPS stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I år tillträdde den tidigare FBA-sekonderade Karin Limdal posten som högsta chef för insatsen – och är därmed första svenska kvinnan att nå den positionen i en internationell civil krishanteringsinsats i EU:s regi.

2024-04-24 17:25
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter