Att leda för jämställdhet – Gender-responsive leadership

Jämställdhet är både ett mål och en förutsättning för hållbar fred och utveckling. FBA:s gender-responsive leadership-initiativ riktar sig till chefer inom organisationer som EU, FN, ECOWAS, OSSE och Afrikanska unionen och stärker dem i deras viktiga roll att främja jämställd fred, säkerhet och utvecklingsarbete.

Agendan för kvinnor, fred och säkerhet betonar vikten av att olika grupper av kvinnor deltar på lika villkor som män i arbetet med att skapa och upprätthålla fred och säkerhet. Den understryker också vikten av att kvinnor och flickors rätt till skydd upprätthålls där det råder konflikt.

Agendan uppmanar därför organisationer att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet så att både kvinnor och män får bidra till och dra nytta av freds- och säkerhetsarbetet. De ska också vidta särskilda åtgärder för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter.

Chefer har en nyckelroll för jämställdhet

Chefer inom organisationer som verkar för fred, säkerhet och utveckling spelar en avgörande roll för att det arbete som görs ska bidra till större jämlikhet mellan kvinnor och män. Om de inte tar det ansvaret kan ojämställdhet i stället omedvetet upprätthållas eller förstärkas.

Chefer har både ansvar och förutsättningar att leda arbetet för jämställdhet både inom sin arbetsplats och i verksamheten.

Vad är gender-responsive leadership?

Att chefer är viktiga för jämställdhetsarbetet är inte nytt. FBA har sedan 10 år tillbaka arbetat med chefer kring jämställdhet både i Sverige och internationellt. Erfarenheten visar att stödet behöver utgå från själva chefsrollen och ge vägledning i vad en chef konkret kan göra för att leda arbetet med jämställdhet.

FBA definierar gender-responsive leadership – att leda för jämställdhet – som kompetensen som en chef behöver för att effektivt bidra till jämställdhet och kvinnors rättigheter, både på arbetsplatsen och i den externa verksamheten.

Gender-responsive leadership bygger på fem centrala ledarskapsförmågor som kännetecknar en chef som leder för jämställdhet:

1. Föregår med gott exempel

Förebygger och motverkar könsstereotyper, ingriper vid sexism och driver organisatoriska förändringar för ökad jämställdhet och för att uppnå kvinnors och flickors rättigheter.

2. Fastställa prioriteringar och resultat

Identifierar viktiga luckor i genomförandet av jämställdhetspolicy och etablerar strategiska prioriteringar och mätbara resultat för ökad jämställdhet.

3. Kommunicera tydligt och övertygande

Använder ett jämställt språk och är tydlig, övertygande och konsekvent i kommunikation om jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter.

4. Förvalta personal, resurser och aktiviteter

Skapar rätt förutsättningar för medarbetarna att uppnå jämställdhetsprioriteringar och resultat, bygger upp ett strategiskt samarbete med jämställdhetsrådgivaren eller fokalpunkten och använder genusanalys för att säkerställa att resurser och aktiviteter bidrar till jämställdhet.

5. Hålla sig själv och andra ansvariga

Utvecklar en kultur av lärande och ansvarsutkrävande i jämställdhetsarbetet, inklusive använder formella och informella mekanismer för ansvarsutkrävande såsom uppföljning och återkoppling.

Resurser

En handbok för chefer i att leda för jämställdhet, en utbildningsmanual och flera filmer om att leda för jämställdhet är under utveckling. 

Illustration av GRL-ramverket (klicka på bilden för att ladda ner en högupplöst version)

VIsuell modell över de fem kännetecknande egenskaperna för en Gender-Responsive Leader

Nyheter och blogginlägg

Time for a joint vision on gender-responsive leadership (Kristin Valasek på FBA-bloggen, 10 februari, 2021)

Omslagsbild: Mustafa Quraishi

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Hur formas framtidens fredsbygge?

Statsbyggande – att bidra till starkare institutioner, myndigheter, processer och hållbar utveckling i konfliktdrabbade länder – har länge varit en huvudingrediens i storskaliga fredsprojekt. Men det finns mycket som tyder på att statsbyggandet som vi känner det kan ha spelat ut sin roll och gått in i en ny era. FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh reflekterar kring vad det betyder för fredsfrämjande aktörer som FBA, med utgångspunkt i en forskningsrapport av Mark Sedra, medlem i FBA:s forskarnätverk.

2023-02-03 14:23
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

From Hubris to Irrelevance: The Demise of the Western State-building Project

The unceremonious collapse in 2021 of the Western-driven state-building process in Afghanistan appears to have sounded the death knell for the broader state-building concept.

Dokument
Attribut
Författare:
Mark Sedra, FBA
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter