Kriget i Ukraina – så här bistår FBA

Sverige är ett av de länder som sedan många år ger störst bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. FBA har lång närvaro i Ukraina och har etablerat oss som en viktig utvecklingskraft på både lokal, regional och nationell nivå. Som ett svar på den akuta krisen i spåren av Rysslands invasion i februari 2022 - och för att bidra till de långsiktiga behoven – har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Det här gör FBA:

Fred i Ukraina – en gemensam angelägenhet

I samband med årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion den 24 februari har FBA producerat ett antal videofilmer för att uppmärksamma betydelsen av ett civilt stöd som stärker Ukrainas motståndskraft och förmåga att hantera krigets konsekvenser. FBA:s egna experter och ukrainska partners medverkar.

Det civila stödet till Ukraina

Snart ett år efter Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina finns fortfarande ingen lösning i sikte. Arbetet för att stärka Ukrainas motståndskraft att hantera konsekvenserna av kriget och återuppbyggnaden fortsätter likväl med fördjupade krafter.

Utvecklingen är oförutsägbar, men det civila stödet är viktigt för att lägga en grund till långsiktig, hållbar fred. Men vad handlar det civila stödet till Ukraina om, och vilka långsiktiga utmaningar står landet inför?

Rättsstaten och demokratisk motståndskraft i krigets Ukraina

Sedan närmare ett decennium har det pågått ett omfattande decentraliseringsarbete i Ukraina och det ukrainska folkets reformvilja har understötts att Sveriges mångåriga civila stöd till Ukraina. Sedan 2015 har FBA arbetat för att förbättra medborgarnas tillgång till samhällsservice, men också för att öka deras kunskap om sina rättigheter.

Genom samarbete med 15 ukrainska kommuner har vi verkat för att stärka rättssäkerheten i lokal offentlig förvaltning, vilket handlar om att skapa insyn i beslutsprocesser, göra det möjligt att överklaga myndighetsbeslut, och se till att alla människor behandlas lika inför lagen

Lokalsamhällenas stöd till medborgare på flykt

I Ukraina är upp emot 6 miljoner medborgare på flykt inom landet. Att leverera grundläggande samhällsservice – som att återskapa förlorade pass eller andra personliga dokument – kan innebära en utmaning för de mottagande lokalsamhällena när det råder undantagstillstånd och invånarantalet ökar till följd av kriget.

Tillsammans med våra ukrainska partners arbetar FBA för att ge stöd till lokala ukrainska myndigheter att fortsätta leverera grundläggande samhällsservice och för att öka internflyktingars kunskap om sina rättigheter.

Olena Petranych arbetar för stadsfullmäktige i Truskavets i västra Ukraina, en av de kommuner som FBA har arbetat med sedan flera år.

Återintegrering av veteraner

Tiotusentals har skadats och dött i Rysslands krig mot Ukraina. Över tre miljoner personer, veteraner och deras anhöriga, uppskattas vara i behov av stöd från Ukrainska Veterandepartementet den dagen kriget är över.

Hör mer om hur Ukraina kan klara den komplexa uppgiften att stödja veteranerna med övergången från ett militärt till civilt liv.

Återuppbyggnaden och långsiktig fred

Hur kan fredsaktörer som FBA navigera i ett nytt säkerhetspolitiskt landskap där det råder stort fokus på upprustningen av det militära försvaret, samt i en kontext där de råder enorma och akuta humanitära behov?

Stöd till ukrainska myndigheter och kommuner

FBA har uppdrag inom ramen för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa och har bedrivit utvecklingssamarbete i Ukraina sedan 2014. Fokus har legat på att stärka kapaciteten hos lokala myndigheter och kommuner att tillhandahålla samhällsservice på ett rättssäkert sätt.

Till följd av kriget och dess konsekvenser har FBA tillsammans med lokala samarbetspartners i Ukraina utvecklat ytterligare ett antal aktiviteter.

Det övergripande syftet med aktiviteterna är att stärka motståndskraften hos offentliga institutioner att hantera krigets konsekvenser utan att göra avkall på respekten för rättsstatens och demokratins principer. Det handlar bland annat om att säkerställa att den krigsdrabbade befolkningen har fortsatt tillgång till grundläggande samhällsservice, rättvisa och mänskliga rättigheter. Aktiviteterna ska också bidra till att förbereda samhället för en återuppbyggnad när konflikten är över.

Några exempel på aktiviteter som genomförs:

Rule of Law During Wartime

Rule of Law During Wartime är ett samarbete mellan FBA och organisationen Rule of Law Center vid National University of Kyiv-Mohyla Academy. 

Kriget har tvingat miljontals människor på flykt, varav en betydande andel är internflyktingar. Offentliga institutioner som tillhandahåller samhällsservice står inför komplexa juridiska frågor, samtidigt som kriget begränsar möjligheterna att stifta nya nationella lagar.

Projektet syftar till att identifiera utmaningar och bidra med juridiskt kunnande i form av rekommendationer och synliggörande av luckor i den nationella lagstiftningen.

Hör Volodymyr Venher, Executive Director vid Rule of Law Center, berätta om projektet.

Support to public service provision

Projektet är ett samarbete mellan FBA och organisationen All-Ukrainian association of administrative service delivering centres (AASPC), som samlar lokala center för samhällsservice.

Projektet möjliggör för chefer och personal vid administrativa servicecenter att delta i workshopar om stresshantering i en krigssituation. Det handlar också om att tillhandahålla information till allmänheten om internflyktingars rättigheter samt att stödja internflyktingars tillgång till samhällsservice. 

Support to communities in creating the premises for recovery through Build back better methodology

Projektet genomförs av FBA i samarbete med organisationen Center for Security Studies (CENSS) och handlar om att ta fram rekommendationer för återskapande av samhällsstrukturer i en framtida postkonfliktsituation.

Det innefattar till exempel ett utbildningsprogram för lokala myndigheter, beslutsfattare och civilsamhällesorganisationer om att analysera potentiella konflikter i samhället och att ta fram gemensamma riktlinjer för stöd till offer för sexuellt våld.  

Personalbidrag till fredsinsatser

FBA:s personalbidrag i form av sekunderade experter till internationella insatser för fred och utveckling i Ukraina har över tid varit omfattande. För närvarande är fjorton personer utsända till insatser i bland annat EU:s och UNDP:s regi med fokus på den säkerhetspolitiska och humanitära situationen. 

Personalbidrag

Riktade utbildningar

FBA har även stärkt EU:s och FN:s arbete i Ukraina genom utbildning inom olika områden, däribland ledarskapsutveckling, jämställdhetsintegrering och säkerhet.

I juni 2022 genomförde ett antal OSSE-observatörer kursen Hostile Environment Awareness Training (HEAT) i FBA:s regi inför en observatörsinsats i Kievregionen. 

Resurser

Genom åren har en bredd av olika publikationer tagits fram. Dessa har till exempel används av ukrainska kommuner för att göra egna konfliktanalyser och för att identifiera behov för återintegrering av veteraner i sina lokalsamhällen.

Ta del av publikationer och andra resurser på projektet Local Self-Government and the Rule of Law in Ukraines webbplats. 

 

 

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter