Kriget i Ukraina – så här bistår FBA

FBA har i uppdrag av regeringen att tillsammans med Sida och Svenska Institutet genomföra Sveriges strategi för uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina för åren 2023-2027.  Genom våra insatser ska vi bidra till målet om Ukrainas EU-integration, vilket är en viktig del i att skapa långsiktiga förutsättningar för fred och säkerhet i Ukraina.

Sverige är ett av de länder som sedan många år ger störst bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. FBA har lång närvaro i landet och har etablerat sig som en viktig utvecklingskraftsamarbetspartner på lokal, regional och nationell nivå.  

Som ett svar på den akuta krisen i spåren av Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022, och för att bidra till de bilaterala strategimålen för Sveriges uppbyggnads och reformsamarbete med Ukraina, har FBA både utökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.  

Ukrainska partnerskap och lokal närvaro 

För att effektivt anpassa vårt stöd till den snabbt föränderliga situationen i Ukraina, arbetar FBA i nära samarbete med en bredd av statliga aktörer och civilsamhällesorganisationer inom landet. Vi följer utvecklingen kontinuerligt på plats och planerar utstationeraför placera en medarbetare på ambassaden i Kiev. Drygt sju experter är också sekunderade av FBA till internationella insatser som leds av EU, UNDP, EUAM och UN Resident Coordinator’s Office (UN RCO).   

Genom att vara lyhörda inför ukrainska prioriteringar och utforma verksamheten i nära dialog med nationella och lokala aktörer bidrar FBA till det ukrainska ägarskapet för såväl uppbyggnads- som reformarbetet.  

Internationellt och svenskt samarbete 

FBA samverkar med flera internationella aktörer och EU-institutioner som är centrala för det svenska strategiuppdragets inriktning att stödja Ukrainas EU-anslutning.   

FBA har även en nära dialog med Utrikesdepartementet, svenska myndigheter och andra aktörer verksamsamma i Ukraina. 

Det här gör FBA:

Säkerhet och stabilisering  

FBA bidrar till Ukrainas EU-integration genom stöd till säkerhet och stabilisering.  

Behoven bland veteraner, internflyktingar och återvändande 

Ukrainas veteraner uppskattas i dagsläget uppgå till cirka 1 200 000, en siffra som bedöms mångdubblas vid krigets slut. Över 3.5 miljoner människor har tvingats på flykt inom landet, och över 6 miljoner är på flykt utanför Ukrainas gränser till följd av kriget.  

Landets förmåga att omhänderta behoven hos det stora antalet människor som har deltagit i strid och drivits på flykt är avgörande för långsiktig stabilitet och uppbyggnad. 

Som en aktör med stor erfarenhet av återintegreringsp rocesser i olika delar av världen och policyutveckling inom området, arbetar FBA för såväl social som ekonomisk och politisk återintegrering av veteraner, internflyktingar och återvändare, med ett tydligt jämställdhetsperspektiv och fokus på inkluderande processer.  

Ta del av perspektiven hos några ukrainska veteraner och läs mer om FBA:s arbete för att stötta veteraners återintegrering.

Motverka destabilisering  

Ukrainas befriade områden möter flera utmaningar efter den ryska ockupationen, inklusive brott mot mänskliga rättigheter och nedbrytning av rättsstatsprinciper och säkerhet. Att återta och integrera dessa områden i det nationella samhällsbygget är kritiskt för att förhindra destabilisering, och är en uttalad prioritet för Ukraina. 

FBA fokuserar i ett inledande skede på att hantera akuta säkerhetsutmaningar och återetablera samhällsservice i befriade områden för att bidra till social sammanhållning och stärkt motståndskraft 

Genom expertis inom dialog, medling, och jämställdhetsperspektiv, samt samarbete med lokala och internationella aktörer, verkar FBA för att stärka relationen mellan myndigheter och befolkning samt stödja aktörer inom den ukrainska säkerhetssektorn. 

Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet 

För att stödja Ukrainas reformarbete bidrar FBA till att stärka demokratisk samhällsstyrning, respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ukraina.  

Genom att bygga kapacitet hos statliga institutioner och kommuner att genomföra reformer inom de områden som är centrala för att Ukraina ska beviljas medlemskap i EU – och stärka civilsamhällets roll i dessa processer, bidrar FBA till stärkta förutsättningar för ansvarsutkrävande, ökad transparens, minskad korruption och ett jämställt ukrainskt samhälle.  

Riktade utbildningar 

FBA stärker EU:s och FN:s arbete i Ukraina genom utbildning inom olika områden, däribland ledarskapsutveckling, jämställdhetsintegrering och säkerhet. 

I juni 2022 genomförde ett antal observatörer vid Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) kursen Hostile Environment Awareness Training (HEAT) i FBA:s regi inför en observatörsinsats i Kievregionen. 

Två av deltagarna, Marine Constant och Aleksandar Sekulić, båda med avgörande roller inom insatsen Ukraine Monitoring Initiative, berättar om hur kursen kommit dem till nytta.

Resurser 

Genom åren har en bredd av olika publikationer tagits fram. Dessa har till exempel används av ukrainska kommuner för att göra egna konfliktanalyser och för att identifiera behov för återintegrering av veteraner i sina lokalsamhällen. 

Ta del av publikationer och andra resurser på projektet Local Self-Government and the Rule of Law in Ukraines webbplats. 

Filmer från 2023

I samband med årsdagen av Rysslands invasion producerade FBA ett antal videofilmer för att uppmärksamma betydelsen av ett civilt stöd som stärker Ukrainas motståndskraft och förmåga att hantera krigets konsekvenser. FBA:s egna experter och ukrainska partners medverkar.

Det civila stödet till Ukraina

Trots pågående krig och att framtiden är oförutsägbar är civilt stöd viktigt för att lägga en grund till långsiktig, hållbar fred i Ukraina. Men vad handlar det civila stödet om, och vilka långsiktiga utmaningar står landet inför?

Rättsstaten och demokratisk motståndskraft i krigets Ukraina

Sedan närmare ett decennium har det pågått ett omfattande decentraliseringsarbete i Ukraina. Sedan 2015 har FBA samarbetat med 15 ukrainska kommuner för att förbättra medborgarnas tillgång till samhällsservice, men också för att öka deras kunskap om sina rättigheter.

Lokalsamhällenas stöd till medborgare på flykt

Rysslands anfallskrig har drivit miljontals ukrainare på flykt inom landet. Att leverera grundläggande samhällsservice – som att återskapa förlorade pass eller andra personliga dokument – kan innebära en utmaning för mottagande lokalsamhällen.

FBA och våra partners ger stöd till lokala ukrainska myndigheter att fortsätta leverera grundläggande samhällsservice och för att öka internflyktingars kunskap om sina rättigheter.

Återintegrering av veteraner

Tiotusentals har skadats och dött i Rysslands krig mot Ukraina. Över tre miljoner personer, veteraner och deras anhöriga, uppskattas vara i behov av stöd från Ukrainska Veterandepartementet den dagen kriget är över.

Hör mer om hur Ukraina kan klara den komplexa uppgiften att stödja veteranerna med övergången från ett militärt till civilt liv.

Återuppbyggnaden och långsiktig fred

Hur kan fredsaktörer som FBA navigera i ett nytt säkerhetspolitiskt landskap där det råder stort fokus på upprustningen av det militära försvaret, samt i en kontext där de råder enorma och akuta humanitära behov?

 

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ansökningsperioden för 2024 års Zaida Catalán-stipendium är nu öppen

Är du en ung fredsbyggare i början av din karriär med ett stort engagemang för kvinnor, fred och säkerhet? Har du erfarenhet från arbete inom detta område i Demokratiska Republiken Kongo eller Afghanistan och vill ta ditt engagemang till nästa nivå? Då har du möjligheten att ansöka om 1325-stipendiet för 2024.

2024-02-15 09:51
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter