Här är forskningsprojekten som får finansiering av FBA 2024

Risker och möjligheter för Moldavien i skuggan av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, betydelsen av mätbara resultat för internationellt utvecklingssamarbete samt samspelet mellan genus, klimatförändringar och processer för avväpning, demobilisering och återintegrering. Det är ämnen i fokus för några av de forskningsprojekten som får finansiering av FBA under 2024.

FBA finansierar årligen forskningsprojekt inom fred, säkerhet och utveckling som genomförs av medlemmar i myndighetens internationella forskararbetsgrupper. Bidragen främjar empirisk forskning med hög policyrelevans.

Sedan 2005 har FBA gett stöd till mer än 150 forskningsprojekt kopplade till myndighetens verksamhetsområden. FBA:s forskningsbidrag har genom åren möjliggjort ett stort antal vetenskapliga artiklar, böcker och andra publikationer av vikt för effektivare bistånd och annan policyutveckling inom internationellt utvecklingssamarbete.

– FBA beviljar i år finansiering för elva policynära forskningsprojekt. Flera av dem fokuserar på Ukraina och dess närområde, något som reflekterar Sveriges förstärkta fokus på regionen. Projekten förväntas stärka FBA:s arbete med att skapa långsiktiga förutsättningar för fred och säkerhet i Ukraina, säger FBA:s forskningschef Johanna Malm.

Forskningsprojekten fokuserar på tematiska områdena säkerhetssektorreform, fredsmedling, kvinnor, fred och säkerhet, klimatssäkerhet samt avväpning, demobilisering och återintegrering av före detta kombattanter.

– Nytt för i år är att medlemmarna i FBA:s forskararbetsgrupper har erbjudits möjlighet att diskutera sina projektidéer direkt med FBA:s praktiker innan inlämning av ansökan. Konsultationerna har varit uppskattade och vi ser en tydlig effekt i form av innovativa projektidéer och förstärkt praktisk relevans, säger Johanna Malm.

Forskningsprojekt som får finansiering 2024

Crisis governance in a multi-level democracy: transnational municipal cooperation during Russia’s full-scale invasion (Crisis-TMC)

Karina Shyrokykh

Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har kommuner i flera länder i Östersjöregionen stärkt sina samarbeten med kommuner i Ukraina. Detta projekt undersöker effekter av detta slags samarbeten i internationella kriser.

Environmental devastation and trust among Ukrainian citizens experiencing war

Stefan Döring, Tobias Ide

Krig påverkar tillit och samarbete mellan olika delar av samhället. Skadorna på infrastruktur och miljö, som i Ukraina, väcker även frågor om påverkan på social sammanhållning. Studien undersöker hur dessa skador påverkar tillit och samarbete, som är viktiga komponenter för att skapa fred efter konflikt. Analysen kommer att utgå från två enkäter utförda i Ukraina, med fokus på upplevda miljöskador, infrastrukturpåverkan och tillit till individer och institutioner. Forskningen kommer ge insikter kring den roll som social sammanhållning spelar för humanitärt bistånd och fredsbyggande i krigsdrabbade områden.

Moldova’s Bittersweet Moment: A Bottom-Up Perspective

Eleanor Knott

Projektet undersöker Moldaviens situation med såväl höga risker som stora möjligheter till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, sett ur vanliga medborgares perspektiv. Projektet kommer att genomföra fokusgrupper över hela Moldavien för att redogöra för vanliga medborgares förhoppningar, rädslor och utmaningar.

Navigating for ‘results’ in complex environments — in search of ‘pragmatic bureaucracy’

Janet Vähämäki, Fredrik Söderbaum

Internationella biståndsorganisationer står idag inför starka krav på att leverera tydliga, synliga och mätbara resultat. Även om en väl anpassad resultatuppföljning kan öka effektiviteten och produktiviteten i organisationens arbete, kan procedurerna ibland bli kontraproduktiva. Detta projekt undersöker hur experter på Folke Bernadotteakademin hanterar krav på resultatrapportering och mätning och samtidigt förblir relevanta för verksamhetens syfte. Projektet kommer att bidra till att visa hur resultatkrav bättre kan anpassas och stödja effektiviteten i organisationens kärnverksamhet.

Environments of demobilization: the gendered intersections between climate, security, and DDR

Judith Verweijen, Tarila Marclint Ebiede

Projektet undersöker samspelet mellan genus, klimatförändringar och processer för avväpning, demobilisering och återintegrering (DDR). Genom två fallstudier i östra DRK och nordöstra Nigeria undersöks hur klimat- och miljöförändringar påverkar DDR-processer och hur dessa effekter formas av genusaspekter. Resultaten kommer att bidra till utvecklingen av en verktygslåda för miljö-, klimat- och genusmedveten DDR.

Pathways to political transformation and integration of (former) Non-State Armed Actors

Gyda Sindre

Detta projekt fyller en forskningslucka som överbryggar "Politics of DDR" med fredsmedling, och syftar till att samla in och analysera nya data om hur icke-statliga väpnade grupper (NSAGs) förmedlar sina egna politiska övergångar som en del av fredsprocesser. Omvänt ger det också nya insikter om vilken roll medlare kan spela (och gör) för att skapa politisk (åter)integration som en del av fredssamtal och DDR. Genom att förlita sig på en kvalitativ datainsamlingsstrategi i två steg som inkluderar elitintervjuer, skrivbordsstudier och djupgående fältarbete (i två av de utvalda fallen), kommer data att bidra till forskningspraktik av relevans för FBA:s pågående arbete inom dessa områden.

Investigating the role of sociopsychological factors in the perpetuation of security sector violence, a case study of the Colombian National Police

Alejandra del Pilar Ortiz-Ayala, Lucia Tiscornia

Projektet undersöker socio-psykologiska faktorers betydelse för säkerhetssektorns våldsutövande, genom en fallstudie av den colombianska nationella polisen. Det kompletterar befintlig forskning om säkerhetssektorns utövande av våld och tvång samt om institutionella reformer inom säkerhetssektorn. Studien undersöker uppfattningar om hot, känslor och identitet hos tjänstgörande poliser och hur dessa faktorer påverkar deras relation till civila samt deras vilja att skydda civila efter inbördeskrig.

Shaping the WPS Agenda? The Role of Insurgent Women in (Post)Peace Agreement Politics in Colombia

Priscyll Anctil Avoine

Under president Gustavo Petro har Colombias regering inlett förhandlingar med ELN och andra gerillagrupper. Landet har också antagit sin första nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet och det har talats om en framtida feministisk utrikespolitik. Trots det är det många kvinnliga före detta kombattanter i Colombia som inte känner att deras politiska återintegration motsvarar fredsavtalet som slöts 2016 med Farc-gerillan. Detta projekt analyserar deras medverkan i utformningen av Colombias nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet.

Intergenerational engagement for the Youth, Peace and Security agenda

Helen Berents, Yulia Nesterova

Inom området unga, fred och säkerhet (YPS) uppmärksammas betydelsen av dialog mellan generationer för fredsbyggande allt mer. Det här projektet är först ut att undersöka praktisk tillämpning och konsekvenserna av generationsöverskridande aktiviteter inom YPS akademiskt. Projektet kommer att involvera aktörer som varit med och utformat YPS-agendan i Kongo-Kinshasa, Nigeria och Filippinerna. Det kommer att använda litteraturstudier, enkäter och intervjuer för att lära av befintliga generationsöverskridande påverkansinsatser för YPS och fördjupa vår förståelse av generationsöverskridande initiativ som ett verktyg för fredsbyggande.

Developing Gender Responsive Leadership in the AU via Sudan

Toni Haastrup, Catriona Standfield

Projektet undersöker hur Gender-Responsive Leadership – ledarskap för jämställdhet - förverkligas i fredsprocesser. Med fokus på sudanesiska kvinnor som påverkas av pågående konflikter, och Afrikanska unionen (AU) som en fredsaktör, undersöks hur ledarskap kan utformas och institutionaliseras inom Afrikas medlingsstruktur för att uppnå rättvis fred för båda könen. Genom att använda kvalitativa metoder syftar projektet till att lyfta fram inte bara sudanesiska kvinnors handlingskraft utan också att stödja FBA:s pågående arbete med och om kvinnor, fred och säkerhet (WPS), medling och stöd till AU.

Beyond Victimhood: Participatory Action Research on Civilian Life Amid Al Shabaab and Other Forms of Violence in Somalia.

Ashley Jackson

Detta projekt undersöker civilt liv i områden kontrollerade av Al-Shabaab i Somalia, med fokus på kvinnor och ungdomar. Det syftar till att förbättra förståelsen för civilas strategier för överlevnad och engagemang och bidrar såväl till konfliktstudier som praktiska fredsinsatser i Somalia.

FBA:s arbete med forskning

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Nytt samarbete för en motståndskraftig arbetsmarknad och ekonomisk återhämtning i Ukraina

FBA inleder ett nytt samarbete med Ukrainas ekonomiministerium och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Fokus ligger på att utveckla principer, riktlinjer och verktyg som ska hjälpa den privata sektorn i Ukraina att förenkla veteraners och andra utsatta gruppers återintegrering på arbetsmarknaden.

2024-06-13 09:46

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter