Europas säkerhet högt på agendan under svenskt ordförandeskap

Med ett krig som rasar i Europa har EU:s betydelse på området säkerhet och försvar ökat. Ukraina står i fokus under det svenska ordförandeskapet, liksom ett enat, engagerat och effektivt EU. FBA bidrar på flera sätt: myndigheten ger stöd till Ukraina, bidrar till att utveckla EU:s civila krishanteringsförmåga och att stärka EU som global freds- och säkerhets aktör. 

- Vi har ökat vårt stöd till Ukraina och arbetar för att stärka motståndskraften hos offentliga institutioner för att de ska klara av att hantera krigets konsekvenser och lyckas förbereda samhället för återuppbyggnad. Vi bidrar även till att öka förutsättningarna för att såväl Ukraina som Moldavien och Georgien ska kunna ta steg som för dessa kandidatländer närmare ett EU-medlemskap, säger Per Olsson Fridh, generaldirektör för FBA.

Rysslands invasion av Ukraina visar på det ömsesidiga beroendet mellan inre och yttre säkerhet för Sverige och Europa. Rysslands brott mot den europeiska säkerhetsordningen och dess konsekvenser för närområdet kommer att stå högt på den svenska och europeiska politiska dagordningen de närmaste åren. Rysk aggression är även skälet till etableringen av flera av EU:s krishanteringsinsatser. 

För närvarande pågår 21 insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, 12 civila och 9 militära. Totalt tjänstgör 4000 kvinnor och män från medlemsländerna för att främja fred och säkerhet, skapa stabilitet och stärka motståndskraften mot konflikt. Sverige är det land som bidrar med mest personal per capita.

- Genom åren har FBA sekunderat hundratals experter till EU:s krishanteringsinsatser. Vår personal gör så insatserna kan utföra sina uppgifter. Vi bidrar även med vår kunskap till policyutveckling. Våra erfarenheter och vår expertis kommer väl till pass i förhandlingarna om den nya civila pakt som nu arbetas fram under det svenska ordförandeskapet. Pakten ska   stärka och utveckla EU:s förmåga till krishantering, säger Johanna Gårdmark, chef för FBA:s enhet för fredsinsatser.

Ett annat viktigt uppdrag för FBA handlar om att bidra till att stärka EU:s roll som en global freds- och säkerhets aktör, vilket är ytterligare en prioritering för det svenska ordförandeskapet, samt att driva på för genomförandet av målen i handlingsplanen som finns i den så kallade strategiska kompassen. EU:s roll som global aktör handlar om att EU inte agerar ensamt, utan i koalition med andra och syftar till stärkta partnerskap och internationella samarbeten bland annat med Nato och FN.  

- EU utgör en plattform för Sveriges globala engagemang och ett starkt stöd till FN som garant för internationell fred och säkerhet. När medlemsstaterna agerar tillsammans blir EU en stark och balanserande kraft på den globala arenan och en viktig partner för det globala syd, säger Per Olsson Fridh.  

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Somalias unga kräver politiskt inflytande

Personer under 35 år utgör tre fjärdedelar av Somalias befolkning. Trots det har de aldrig fått delta i ett nationellt val. På grund av ett åldershierarkiskt politiskt system baserat på klantillhörighet och indirekta val har Somalias unga länge saknat inflytande och representation i de beslutsprocesser som påverkar dem. Efter en landsomfattande serie av möten med unga somalier finns nu konkreta förslag på reformer som kan öka deras möjligheter att påverka politiskt.

2024-07-17 09:54

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter