Svenska medlingsnätverket för kvinnor – en historik

Åren 2015-2023 samordnade FBA verksamheten inom det svenska medlingsnätverket för kvinnor i syfte att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i fredsprocesser. Genom åren har ett tjugotal svenska kvinnor med djupgående erfarenhet av dialog och fredsmedling ingått i nätverket.

Efter att FN:s säkerhetsråd år 2000 antog resolution 1325, som slår fast att kvinnor måste involveras i allt internationellt arbete för fred och säkerhet, har flera framsteg skett globalt. Men kvinnor är fortfarande starkt underrepresenterade i fredssamtal och medlingsprocesser.

Därför beslutade Sveriges regering i juni 2015 att etablera ett nätverk som fick i uppgift att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i fredsprocesser. Medlemmar i nätverket var svenska kvinnor med stor expertis och erfarenhet inom fredsmedling, fredsbyggande, förhandling och internationell diplomati.

Nätverket ingick i det nordiska medlingsnätverket för kvinnor, som bildades tillsammans med motsvarande nätverk från övriga Norden. Nätverket har också bidragit till framväxten av, och samverkan med, andra regionala medlingsnätverk för kvinnor.

Aktiviteter som nätverket har genomfört

Genom åren har nätverkets medlemmar bidragit till att stärka kvinnors kapacitet inom dialog och medling samt synliggöra kvinnors perspektiv, behov och intressen i dialog- och fredsprocesser. Följande är några exempel:

Stöd till kvinnor i förhandling i Sudan

I Sudan genomfördes teknisk rådgivning och kapacitetsstärkande insatser för kvinnor i förhandlingar för återgång till en konstitutionell ordning vid ett flertal tillfällen 2022–2023. Insatsen var ett samarbete med svenska ambassaden, UN Women och FN-missionen UNITAMS. 

Workshop med sydsudanesiska kvinnliga ledare

I december 2018 deltog nätverksmedlemmar i en workshop där sydsudanesiska kvinnliga ledare som var involverade i Sydsudans fredsprocess delade erfarenheter och lärdomar.

De viktigaste resultaten sammanställdes i rapporten Women's Experiences in the South Sudan Peace Process 2013–2018 av FBA, Crisis Management Initiative (CMI) och National Transformational Leadership Institute (NTLI). Workshopen ägde rum i Nairobi, Kenya.

Mentorskap för uppföljning av fredsavtal i Mali

Under 2020 arrangerades ett högnivåmöte med 200 kvinnor från olika delar av Mali för att diskutera utmaningar kring kvinnors deltagande i fredprocessen. Högnivåmötet anordnades av Malis regering i samarbete med MINUSMA och UN Women och leddes av FBA och Svenska medlingsnätverket för kvinnor. Det resulterade i utnämningen av nio kvinnor till en uppföljningskommitté för fredsavtalet, samt ett mentorsprogram för de nyutnämnda kvinnorna utformat efter deras behov där en nätverksmedlem agerade mentor.

En utvärdering från 2022 visade positiva resultat och nätverksmedlemmens bidrag beskrev som ovärderligt, både för insatsen utformning och fortsatta framgång. 

Rapport om kvinnors erfarenheter av fredsförhandling 

Inom ramen för ett gemensamt initiativ mellan FBA, Center for Security Studies (CSS) vid ETH Zürich, Kroc Institute for Peace and Justice (Kroc IPJ) och European Institute for Peace om kvinnors erfarenheter från fredprocesser, lanserades under 2021 rapporten Redefining Peace Leadership: Insights from Track One Women Negotiators and Mediators.

Syftet med rapporten var fylla kunskapsluckan om kvinnors roll som medlare och förhandlare i ”Track One”-fredprocesser, som innefattar ledarskap på högsta nivå såsom politiska, militära och religiösa aktörer. Flera nätverksmedlemmar deltog i workshops mellan 2018–2019 som låg till grund till rapporten. 

FBA:s uppdrag avslutas

I FBA:s regleringsbrev för budgetåret 2023 angav regeringen att medlingsnätverket skulle vila i avvaktan på en oberoende utvärdering. Enligt följande års regleringsbrev för 2024 har FBA inte längre i uppdrag att förvalta det svenska medlingsnätverket för kvinnor.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska Karin Limdal ny chef för EU-insatsen EUPOL COPPS i Palestina

EU-insatsen EUPOL COPPS stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I år tillträdde den tidigare FBA-sekonderade Karin Limdal posten som högsta chef för insatsen – och är därmed första svenska kvinnan att nå den positionen i en internationell civil krishanteringsinsats i EU:s regi.

2024-04-24 17:25
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter