Stöd till civilsamhället – en historik

Från Fredsmiljonen till stöd för arbete inom fred och säkerhet – mellan 2004 och 2023 ansvarade FBA för att fördela statliga bidrag till civilsamhällesorganisationer.

I början av 1980-talet instiftades Fredsmiljonen för att stödja ideella organisationers fredsarbete och bredda debatten genom att öka deltagandet inom det civila samhället. På uppdrag av regeringen övertog FBA ansvaret att förvalta anslaget från Utrikesdepartementet 2004.

Fem år senare, 2010 utvidgades FBA:s uppdrag till att även inkludera FN-1325 stödet med fokus på kvinnor, fred och säkerhet. Både svenska och internationella organisationer hade möjlighet att ansöka om medel för verksamhet som främjade genomförandet av resolution 1325, vilken betonar kvinnors lika deltagande i freds- och säkerhetsfrågor, samt för att stödja kapacitetsuppbyggnad av kvinnoorganisationer i konflikt- och postkonfliktländer.

För att förenkla och effektivisera bidragshanteringen påbörjade FBA en utvecklingsprocess 2018, på regeringens uppdrag. Som resultat slogs Fredsmiljonen och FN-1325 stödet samman och omvandlades till FBA:s "Stöd till civilsamhället för fred och säkerhet".

Det nya stödet fokuserade på att främja dialog och debatt både i Sverige och globalt inom fem tematiska områden: internationell fredsfrämjande verksamhet, nedrustning och icke-spridning, säkerhetspolitik, unga, fred och säkerhet, samt kvinnor, fred och säkerhet. Den första utlysningen öppnades samma år för svenska civilsamhällesorganisationer, och 2019 beviljades 31 organisationer bidrag.

Mellan åren 2018 och 2023 tilldelades ett fyrtiotal svenska civilsamhällsorganisationer bidrag inom området fred och säkerhet. Organisationerna har tack vare beviljade medel bidragit till bland annat ökade kunskaper, dialog, debatt och påverkansarbete såväl i Sverige som i andra länder.

Nästan all verksamhet inom stödet upphör, och nya avtal kommer inte att tecknas.

Här kan du läsa om några av de projekt och verksamheter som fick finansiering genom FBA:s stöd till civilsamhället. 

För eventuella frågor om stödet, vänligen kontakta civilsamhallesstod@fba.se

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska Karin Limdal ny chef för EU-insatsen EUPOL COPPS i Palestina

EU-insatsen EUPOL COPPS stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I år tillträdde den tidigare FBA-sekonderade Karin Limdal posten som högsta chef för insatsen – och är därmed första svenska kvinnan att nå den positionen i en internationell civil krishanteringsinsats i EU:s regi.

2024-04-24 17:25
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter