EU stärker krishanteringsförmåga under svenskt ordförandeskap 

Viktiga steg ska tas under ordförandeskapet för att utveckla och stärka EU:s förmåga att hantera kriser. För närvarande finns 21 EU-insatser i Europa, Afrika och Asien. Sverige är ledande i personalförsörjningen. FBA samordnar de civila experter som tjänstgör både i fält och högkvarter, och bidrar med kunskap inför beslut om en ny civil pakt mellan EU:s medlemsländer.

Med krig i Europa har EU:s betydelse som säkerhetspolitisk aktör ökat. Säkerhet byggs bäst i samverkan och partnerskap med andra. Det gör EU:s förmåga till krishantering betydelsefull och det är denna förmåga FBA bidrar till att stärka. 

-EU-insatserna syftar bland annat till att stärka institutioner och motståndskraften i vårt närområde vilket också bidrar till ökad stabilitet i Europa. Insatsernas mandat anpassas utifrån situationen och vi bemannar med rätt kompetens för att möta behoven, säger Niklas Lindskog, chef för FBA:s program för sekunderingar. 

I Ukraina finns till exempel sedan 2014 en civil rådgivande insats, EUAM. Insatsen kom på plats för att reformera säkerhetssektorn, framför allt polisen, då det fanns ett stort behov av att stärka respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer sedan protester mot regeringen slagits ned och demonstranter vid Maidan-torget dödats. 

- För att skapa förtroende mellan befolkningen och säkerhetsaktörer som exempelvis polis är det viktigt med civil kontroll och demokratisk styrning, så att individers trygghet och rättigheter garanteras. Reform av säkerhetssektor är ett expertområde för FBA, och myndigheten har också bidragit med kunskap för att utveckla EU:s policy på området, säger Katarina Hellström Thorsell, chef för FBA:s program för säkerhetssektorreform. 
 
EU:s närvaro är viktig även i Georgien, där EU-medlade fram en överenskommelse som avslutade kriget mot Ryssland 2008, och upprättade en civil observatörsinsats för att stabilisera situationen och motverka ett återupptagande av striderna, EUMM. Sedan dess har observatörer, många av dem utsända av FBA, regelbundet patrullerat och rapporterat om utvecklingen i gränsområdena till utbrytarrepublikerna Sydossetien och Abchazien.  

Också den nyaste EU-insatsen finns i regionen, i Armenien, som har en fryst konflikt med Azerbajdzjan i Nagorno-Karabach. Även det är en observatörsinsats, som FBA sekunderar personal till. 

Under försommaren är målet för det svenska ordförandeskapet att nå en överenskommelse om en ny civil pakt för att utveckla och stärka EU:s krishanteringsinsatser. 

-FBA är med och diskuterar hur insatserna bör utformas för att möta nya utmaningar och skapa utrymme att agera snabbt och flexibelt, samt hur ledarskapet och arbetsmiljörelaterade frågor i insatserna bör utvecklas. Sedan handlar den nya pakten också om stärkt samarbete mellan civila krishanteringsinsatser och EU:s inre säkerhet, till exempel i gränshanteringsfrågor, antiterror, organiserad brottslighet, cyberhot och desinformation, men också om frågor om klimatsäkerhet, säger Niklas Lindskog. 

EU har en viktig roll för att öka säkerheten och stabiliteten i det så kallade Östra partnerskapet. På svenskt initiativ har det bland annat också lanserats en process för att undersöka hur EU på bästa sätt kan bidra till stärkt motståndskraft i Moldavien, där FBA bistår.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska Karin Limdal ny chef för EU-insatsen EUPOL COPPS i Palestina

EU-insatsen EUPOL COPPS stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I år tillträdde den tidigare FBA-sekonderade Karin Limdal posten som högsta chef för insatsen – och är därmed första svenska kvinnan att nå den positionen i en internationell civil krishanteringsinsats i EU:s regi.

2024-04-24 17:25
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter