Mot en hållbar utveckling genom ungas engagemang i klimat, fred och säkerhet

Klimat och miljö rankas återkommande som den viktigaste samhällsfrågan bland Sveriges unga, och många vill involvera sig för att påverka en förändring mot en mer hållbar utveckling. Genom FBA:s stöd till civilsamhället tar Svenska FN-förbundet tillvara på ungas engagemang i klimat, fred och säkerhet – och stärker kunskapen om hur frågorna hänger ihop.

För att uppnå Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, som antogs av världens ledare 2015, måste alla människor och länder arbeta gemensamt.

Det kräver handlingskraft hos världens regeringar och engagemang från olika aktörer som EU och FN, civilsamhällesorganisationer, kommuner och landsting, forskare och näringsliv – och inte minst samhällsgruppen unga.

Hälften av världens befolkning är under 30 år och likt andra delar av befolkningen har unga rätt att delta på lika villkor i samhällsviktiga processer, men hur inkluderas deras röster i arbetet med Agenda 2030? Det frågade sig Svenska FN-förbundet våren 2021, inför det kommande FN-högnivåmötet om hållbar utveckling.

Tillsammans med Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, och Utrikesdepartementet, UD, genomförde de en enkätundersökning bland drygt 900 personer i åldern 16 och 35 år. En övervägande majoritet av de tillfrågade uppgav att klimat och miljö är den viktigaste frågan för världens länder att hantera.

– Svaren talade sitt tydliga språk och ledde oss till beslutet att arbeta mer konkret med klimat- och miljöfrågan. Vi såg också behovet att göra mer för att både ta tillvara ungas engagemang och säkerställa deras deltagande i fortsatt arbete på området, berättar Leymuun Farah, ungdomssekreterare vid Svenska FN-förbundet.

I spåren av undersökningen bjöd Svenska FN-förbundet in sex ungdomar från olika delar av Sverige att bilda en referensgrupp. Uppdraget var att tillsammans utveckla förbundets verksamhet utifrån ett ungdomsperspektiv med ett särskilt fokus på klimatet. Gruppens idéer och visioner kom att ligga till grund för projektet ”Klimatsäkerhet och ungas agenda” som FBA beviljade medel till i februari 2022.

Under våren genomfördes en rad olika projektaktiviteter för att engagera unga människor i klimat-, fred -och säkerhetsfrågor inför FN:s högnivåmöte ”Stockholm +50”. Mötet som ägde rum i Stockholm i juni 2022 syftade bland annat till att påskynda det globala arbetet inom miljö- och klimatområdet.

För att möjliggöra för unga att få sina röster hörda under Stockholm 50+ arrangerade Svenska FN-förbundet en klimatkonferens på Kärsögården i Stockholm. Runt 80 ungdomar samlades för att lyssna på föreläsningar, utbyta erfarenheter, delta i workshops och medverka i ett FN-rollspel där internationella förhandlingar simulerades.

Deltagarna representerade olika länder och fick lägga fram resolutioner och hålla tal för att föra sitt lands talan i tre olika utskott. Frågorna kretsade kring klimatsäkerhet och klimatflyktingar, platsen i våra hav och rätten till vatten. Hur klimat- och miljöförändringar kan bidra till konflikter och instabilitet var även ett centralt tema.

– Responsen från konferensdeltagarna var över förväntan. Dryga 96 procent av deltagarna uppgav att de var mycket nöjda med sina nya kunskaper om klimatsäkerhet, och att de hade fått en större och konkretare förståelse för hur klimatet, fred och säkerhet förhåller sig till varandra, berättar Leymuun Farah.

Flera unga som deltog i konferensen på Kärsögården och projektets aktiviteter under våren bjöds in att dela sina perspektiv med ungdomsrådet ”Youth Task Force”. Rådet, sammansatt av 50 unga mellan 16 och 31 år, bildades inför Stockholm +50 för att driva arbetet med att involvera unga i mötets innehåll och beslut. Rådets konsultationer med unga på lokal, regional och global nivå ledde fram till ett Youth Policy Paper.

En av rekommendationerna – att unga ska engageras i klimatet och miljöarbetet – antogs i slutdokumentet för Stockholm +50, vilket betraktas som en stor framgång bland alla involverade.

– Vi har lagt ner ett enormt arbete på att hitta metoder som fungerar för unga och ungas deltagande – och det har uppenbarligen gett resultat. Det betyder att om förutsättningarna är de rätta kan unga vara en drivande kraft i arbetet för att uppnå hållbarhetsmålen och påverka sin framtid globalt, säger Leymuun Farah.

Projektet sträcker sig fram till december 2022, men arbetet med att skapa möjligheter för unga att få inflytande i förhandlingar och beslut i globala frågor som rör dem kommer förbli centralt för Svenska FN-förbundet. Redan i dagsläget finns planer om att göra klimatkonferensen för unga till en återkommande aktivitet.

Om Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet är en svensk folkrörelse och ideell organisation som strävar efter att bidra till en bättre värld och ett starkare Förenta Nationerna, FN. Tusentals medlemmar är organiserade i lokalföreningar och distrikt. Förbundet driver även 37 FN-skolor runt om i Sverige.

 

FBA:s stöd till civilsamhället

Här kan du läsa mer om FBA:s stöd till civilsamhället och om andra organisationer som har tilldelats stöd.

Ansökningsomgången 2022

Nu går det att ansöka om bidrag inom FBA:s stöd till civilsamhället för insatser som ska genomföras under 2023. Sista ansökningsdatum för projektbidrag och ettåriga verksamhetsbidrag är den 13 september 2022. För treårigt verksamhetsbidrag är sista ansökningsdatum 13 oktober 2022.

Ansök om bidrag 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Hur kan EU, Sverige och FBA stärka Moldavien?

Försvars- och säkerhetsfrågor står högt på agendan för det svenska EU-ordförandeskapet, i och med kriget i Ukraina. På svenskt initiativ har en process lanserats för att undersöka hur EU på bästa sätt kan bidra till stärkt motståndskraft i grannlandet Moldavien. Hör mer om landets utmaningar direkt av inrikesminister Ana Revenco som gästar FBA.

2023-01-25 13:34
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Gender Assessment of the 2021 Electoral Process in Puntland

On October 25, 2021, Puntland became the first federal member state in Somalia to hold democratic elections to district councils. “One person one vote” elections were conducted in three “early districts” of Eyl, Ufeyn and Qardho. In addition to their historic significance, these elections offer an important opportunity to learn lessons, not least when it comes to the promotion of gender equality and the political participation of women.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, Puntland Development and Research Center
År:
2022
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter