Global Peace Hub - ett digitalt nätverk för unga fredsaktörer

Med hjälp av ekonomiskt stöd från FBA har Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) tagit klivet ut i världen och skapat Global Peace Hub: ett digitalt nätverk för att stärka ungas deltagande och inflytande i fredsbyggande och konfliktförebyggande insatser.

Under 50 år har FUF bidragit till kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld. När pandemin stängde dörrarna till de fysiska mötesplatserna såg FUF behovet av att bättre nyttja de digitala ytorna. Till utvecklingsdiskussionerna hörde även frågan om hur FUF kunde bygga vidare på arbetet med unga internationella fredsaktörer och stärka insatserna kopplat till FN:s agenda för unga, fred och säkerhet (YPS).

– Att kunna engagera sig för en fredligare värld och göra någonting tillsammans fyller ett viktigt behov hos dagens unga, inte minst i ljuset av en alltmer frustrerande världssituation. Ungas perspektiv skiljer sig ofta från vuxnas. Att inkludera unga i fredsbyggande arbete är därför avgörande för att identifiera lösningar som leder till hållbar fred, och där i spåren föddes idén om att samla unga fredsaktörer digitalt, säger Maria Kalingas Ruin, projektledare vid FUF.

FUF startade det internationella fredsnätverket ”the Global Peace Hub (GPH) under våren 2021. GPH ger möjlighet för unga fredsaktörer från hela världen, mellan 18 och 32 år, att ansöka om deltagande. Genom den digitala plattformen erbjuds deltagarna en möjlighet att mötas, utbyta erfarenheter, utbildas och inleda samarbeten med varandra.

Kunskaps- och kapacitetsutbyte


Över 50 deltagare från 34 länder har anslutit till nätverket och tillsammans utarbetat en struktur för det fortsatta arbetet. Deltagarna, som ska leda och äga nätverket, identifierar även fokusområden för kapacitetsstärkande insatser. I ett livesänt samtal på Facebook har bland annat våldsbejakande extremism diskuterats. En av deltagarna från Jemen intervjuade en av de andra deltagarna från Sudan om hur ickevåldsmetoder har använts i motståndet mot militärregimen i Sudan. 

På agendan framöver finns bland annat aktiviteter för att öka medvetenheten om digitala säkerhetsrisker, och stärka möjligheten för deltagarna att etablera kontakt med strategiskt viktiga aktörer, exempelvis representanter från FN, myndigheter, civilsamhället och ungdomsorganisationer.

Många av deltagarna vittnar om att de har utvidgat sitt nätverk och fått större kunskap om ungas fredsarbete i andra länder.

– Utan inkludering av alla parter, eller snarare – alla unga från olika samhällen och kulturella bakgrunder, och utan respekt för olika åsikter kommer vi aldrig att växa som individer eller samhällen. Därför är det här projektet viktigt, säger en av deltagarna i GPH från Georgien.

En av målsättningarna är att stärka deltagarnas förutsättningar för att delta i formella fredsprocesser, därför fokuserar nätverket även på att öka deras tillgång till arenor där beslut fattas.

– Ungas engagemang är motiverande och deras ambition att skapa en fredligare värld är upplyftande. Unga är generellt inte så nedtyngda av befintliga strukturer, vilket gör att de ofta har ett uppfriskande lösningsfokus, säger Maria Kalingas Ruin.

Debatten om globala utvecklingsfrågor

Sedan 2014 har FUF bedrivit flera FBA-finansierade projekt. Efter det initiala projektstödet för uppstarten av GPH fick FUF verksamhetsstöd i juli 2022. Stödet ska möjliggöra vidareutveckling av nätverket och etablera det som en mer permanent del av verksamheten. Stödet bidrar även till FUF:s arbete med digitala Utvecklingsmagasinet som ger röst åt medlemmarna och andra engagerade i aktuella och förbisedda globala frågor. Stödet gör det även möjligt för FUF att årligen arrangera seminarier, debatter, filmvisningar och andra evenemang.

Med sin breda verksamhet och över 300 aktiva medlemmar står FUF för ett betydelsefullt bidrag till den svenska debatten om globala utvecklingsfrågor och internationellt samarbete.

– Agenda 2030, till skillnad från milleniemålen, handlar om behovet att se globala utmaningar utifrån ett helhetsperspektiv. Vi är alla delaktiga i utmaningar och behöver vara det också i lösningar. I Sverige finns otroligt många som är engagerade för en hållbar och rättvis värld. Det är ett engagemang som vi på FUF vill underhålla och stärka, säger Maria Kalingas Ruin.

Att det finns ett brett samhällsintresse för globala och gränsöverskridande frågor är något FUF märker av i form av ökade medlemstal och att allt fler vill starta lokala FUF-grupper runtom i landet. Samtidigt har flera utredningar visat på en fortsatt låg allmän kunskapsnivå i Sverige kring Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

– Vi är övertygade om att med ökad kunskap om globala frågor, samt förståelse för komplexiteten i dessa, agerar fler för en rättvis och hållbar värld. Genom att låta unga människor vara medskapare av vår verksamhet, och via ”learn-by-doing”, får de även verktygen att stärka sin kapacitet och professionalitet för ett fortsatt arbete med globala frågor och hållbar fred, säger Maria Kalingas Ruin.

FBA:s stöd till civilsamhället

Här kan du läsa mer om FBA:s stöd till civilsamhället och om andra organisationer som har tilldelats stöd.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Motvind i arbetet för att stärka kvinnors rättigheter

"Vi har gjort många insatser, ramverket finns på plats, men mer måste till för att kvinnor och flickor i världen ska få delta och påverka utvecklingen”. Det säger handläggare Sofia Hedlund, som på FBA sammanställt en färsk rapport över vad 11 svenska myndigheter gjort under 2022 för att bidra till Sveriges nationella handlingsplan för genomförandet av FN:s kvinnor, fred- och säkerhetsagenda (resolution 1325). 

2023-11-28 16:50
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

What is peace mediation? Understanding the sources of conceptual confusion in the practice and study of mediation.

Practitioners and policymakers must clearly define what they mean when using the term “mediation”. This is necessary to help conflict parties understand what to expect from third parties, to establish coordination and communication, increase the acceptability of mediation for conflict parties, and enhance learning across contexts. This brief first explains why this topic is of importance, then examines potential challenges in the definition of mediation, focusing on three tenets of mediation practice that distinguish it from other peacemaking activities: (1) a third party assists negotiations; (2) the mediator provides some minimal level of control or structure over the overall process; and (3) the parties consent to the involvement of the third party and the outcome of the process.

Dokument
Attribut
Författare:
By Govinda Clayton, Allard Duursma, Simon Mason
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter