Svenskt ordförandeskap vill stärka säkerheten i OSSE

I år leder Sverige arbetet i OSSE, som står inför en utmanande säkerhetssituation. I regionen pågår flera konflikter: Ukraina, Nagorno-Karabach och den politiska krisen i Belarus. Sverige värnar den europeiska säkerhetsordningen och betonar att demokrati och mänskliga rättigheter är en förutsättning för säkerhet. FBA ger olika stöd till OSSE och det svenska ordförandeskapet för att bidra till lösningar till dessa utdragna konflikter i regionen.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är världens största organisation för regional säkerhet, och har 57 deltagande stater från Europa, Centralasien och Nordamerika. Den uppstod under kalla kriget när Europas länder, Ryssland och USA enades om gemensamma åtaganden för att öka säkerheten och bevara freden.

Uppgiften är att försvara den europeiska säkerhetsordningen, genom att förebygga och hantera konflikter. Samtliga länder i OSSE har förbundit sig att leva upp till grundläggande principer om att stater har rätt till sin territoriella integritet, att göra självständiga utrikespolitiska vägval och att inte bruka våld mot andra stater, liksom på områden som demokrati och mänskliga rättigheter.

– Vi har på senare år sett flera exempel på att de här principerna utmanas och Sverige vill att dessa kärnvärden åter ska stå i centrum för organisationens arbete, förklarar Fredrik Nordin, ambassadråd vid Sveriges OSSE-delegation i Wien.

Att konflikterna är en prioritet märks bland annat av att utrikesminister Ann Lindes första resor som OSSE-ordförande gick till de konfliktdrabbade länderna i regionen samt till Moskva, eftersom Rysslands roll är avgörande. I OSSE:s bredare definition av säkerhet utgår man från att stater som respekterar demokrati och mänskliga rättigheter både upplever en större säkerhet inom sina gränser, samtidigt som man också löper en lägre risk att hamna i konflikt med andra länder. Att övervaka och främja de deltagande staternas respekt för mänskliga rättigheter är därför en viktig del av OSSE:s verksamhet.

Alla beslut i organisationen kräver konsensus, vilket kan vara en utmaning. Synen på demokrati och mänskliga rättigheter skiljer sig åt mellan länderna, och vissa ligger dessutom i konflikt med varandra, som exempelvis Ryssland och Ukraina.

Fredrik Nordin menar att OSSE är en viktig plattform för dialog.

– Det är bra att länder som har olika uppfattningar och synsätt träffas varje vecka för att diskutera även om det finns djupa klyftor, säger han och fortsätter:

– Trots utmaningarna försöker Sverige prägla OSSE:s dagordning genom att just påminna om dessa grundläggande principer som vägleder våra ansträngningar i att bidra till konflikternas lösning.

Sveriges prioriteringar under ordförandeskapet stämmer väl överens med de frågor som FBA jobbar med. FBA genomför under året flera aktiviteter för att stärka OSSE:s konfliktförebyggande arbete. Bland annat ska organisationens särskilda sändebud samlas för att diskutera gemensamma utmaningar. FBA stöttar också arbetet med att ta fram riktlinjer för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter.

– Vi bidrar även i arbetet med att uppdatera riktlinjerna för säkerhetssektorreform och utvecklar en utbildning som OSSE kan använda på sekretariatet och i sina olika fältinsatser, säger Emma Skeppström, som är ansvarig för FBA:s program för säkerhetssektorreform.

De nya riktlinjerna ska bidra till en mer enhetlig syn på vad säkerhetssektorreform innebär och harmonisera det praktiska arbetet med frågorna. Det handlar om att ställa säkerhetssektorn, exempelvis polis, militär och gränsbevakning, under civil kontroll och demokratisk styrning, och att regering och riksdag ser till att säkerhetsaktörer agerar korrekt.

– Våra experter kan stödja OSSE:s arbete för att exempelvis stärka länken mellan rättstatlighet, mänskliga rättigheter och demokrati, säger Emma Skeppström.

OSSE har ett flertal fredsinsatser och valobservationsinsatser, vilket gör organisationen även utifrån detta perspektiv till en viktig samarbetspartner för FBA, som bidrar med svensk civil personal till dessa och andra internationella fredsinsatser.

Johan Chytraeus är utsänd från FBA till OSSE:s övervakningsinsats i Ukraina, SMM, sedan 2017. Insatsen etablerades på förfrågan av den ukrainska regeringen våren 2014 efter våldsamma demonstrationer på flera platser, en uppblossande konflikt i östra delen av landet och Rysslands annektering av Krimhalvön.

– Vi ska vara omvärldens objektiva ögon och öron ute i landet och rapporterar dagligen om vad som sker i Ukraina med fokus på säkerhetsläget och den humanitära situationen. Vi möjliggör också dialog mellan parterna i konflikten, säger Johan Chytraeus som är biträdande chef för SMM:s insatskontor i Khersonregionen, som gränsar till Krimhalvön.

Konflikten i Ukraina tar sig olika uttryck beroende på var man befinner sig. I Kherson är den pågående konflikten inte särskilt synlig i vardagen, även om ekonomin har påverkats hårt.

I Donbas, där Johan Chytraeus tjänstgjorde tidigare, pågår regelbundet stridshandlingar mellan ukrainska styrkor och ryskstödda separatister och området är kraftigt minerat vilket påverkar civilbefolkningen.

Varje dag publicerar OSSE en rapport om vad som hänt i landet det senaste dygnet. Det kan vara militära observationer, incidenter där civila skadats eller dött och politiska möten som genomförts med samhällsföreträdare.

– Vårt arbete handlar om att planera och genomföra patruller och analysera den information som kommer in under dagen, berättar Johan Chytraeus.

Sveriges utrikesminister Ann Linde anser att OSSE ska ha tillgång till hela Ukrainas territorium. I dagsläget kommer patrullerna inte längre än till tre gränsövergångarna mot Krimhalvön.

Johan Chytraeus berättar att insatsen har en relativt god förståelse för situationen där trots denna situation, tack vare information från internflyktingar, omvärldsbevakning och medias rapportering.  

I FBA-podden kan du höra mer om varför OSSE är en viktig samarbetspartner för FBA och vad Sverige vill åstadkomma under ordförandeskapet. 

Foto 1: OSSE SMM. Utrikesminister Ann Linde besöker kontaktlinjen i Ukraina.  

Foto 2: Fredrik Nordin, Emma Skeppström och Johan Chytraeus.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny webbutbildning ger praktisk vägledning om unga, fred och säkerhetsagendan

År 2021 är det sex år sedan FN:s medlemsländer antog resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Sedan dess har ytterligare två resolutioner antagits på området och tillsammans utgör de agendan för unga, fred och säkerhet. Under året har FBA tillsammans med FN:s utbildningsinstitution UNSSC tagit fram det globala utbildningsprogrammet Realizing the Youth Peace and Security Agenda som ger konkret stöd till yrkesverksamma inom FN i att inkludera unga i fredsprocesser och beslutsfattande. Den 9 december lanseras en öppen webbversion av kursen.

2021-12-10 08:25
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Andreas Berg

  Delivering Security Sector Reform under the threat of invasion in Ukraine

  If it is indeed true that ’life imitates art far more than art imitates life’ (credit to Oscar Wilde), then the art form at play in Ukraine these days is surrealism. At least, this is how I felt as I prepared to leave Kyiv in December.

  Kreschatyk Street, the main street in Kyiv, December 2021. Photo: Andreas Berg

  I had spent almost three years as Coordination & Cooperation Officer at EUAM Ukraine, one of several FBA ... Läs hela inlägget »

  2022-01-18 14:28
 • Skrivet av FBA redaktör

  FBA-bloggen får nytt utseende

  Just nu pågår arbete för att ge FBA-bloggen ett nytt modernt utseende och bättre funktionalitet. Vi beräknar att arbetet är klart under tidig vår 2022.

  Om du har frågor, välkommen att kontakta kommunikation[a]fba.se.

   

  2022-01-04 11:09
 • Skrivet av Hans Fridlund

  Tarmac’s end

  Human Security Team Leader Hans Fridlund writes about how going a bit further on his leisure trips has added value to his work at EUMM Georgia.

  2021-10-22 08:28

Läs våra publikationer

Youth, Peace and Security Agenda - Strengthening institutional capacity for implementation

This policy brief aims to support organizations working on peace and security to strengthen institutional capacity and operational readiness for accelerating the implementation of the Youth, Peace and Security (YPS) agenda. The policy brief aims to guide decision-makers, managers and senior officials on how to create an enabling environment within their own organization by providing tangible entry points and recommendations in six priority areas.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2021
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter