Svenskt ordförandeskap vill stärka säkerheten i OSSE

I år leder Sverige arbetet i OSSE, som står inför en utmanande säkerhetssituation. I regionen pågår flera konflikter: Ukraina, Nagorno-Karabach och den politiska krisen i Belarus. Sverige värnar den europeiska säkerhetsordningen och betonar att demokrati och mänskliga rättigheter är en förutsättning för säkerhet. FBA ger olika stöd till OSSE och det svenska ordförandeskapet för att bidra till lösningar till dessa utdragna konflikter i regionen.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är världens största organisation för regional säkerhet, och har 57 deltagande stater från Europa, Centralasien och Nordamerika. Den uppstod under kalla kriget när Europas länder, Ryssland och USA enades om gemensamma åtaganden för att öka säkerheten och bevara freden.

Uppgiften är att försvara den europeiska säkerhetsordningen, genom att förebygga och hantera konflikter. Samtliga länder i OSSE har förbundit sig att leva upp till grundläggande principer om att stater har rätt till sin territoriella integritet, att göra självständiga utrikespolitiska vägval och att inte bruka våld mot andra stater, liksom på områden som demokrati och mänskliga rättigheter.

– Vi har på senare år sett flera exempel på att de här principerna utmanas och Sverige vill att dessa kärnvärden åter ska stå i centrum för organisationens arbete, förklarar Fredrik Nordin, ambassadråd vid Sveriges OSSE-delegation i Wien.

Att konflikterna är en prioritet märks bland annat av att utrikesminister Ann Lindes första resor som OSSE-ordförande gick till de konfliktdrabbade länderna i regionen samt till Moskva, eftersom Rysslands roll är avgörande. I OSSE:s bredare definition av säkerhet utgår man från att stater som respekterar demokrati och mänskliga rättigheter både upplever en större säkerhet inom sina gränser, samtidigt som man också löper en lägre risk att hamna i konflikt med andra länder. Att övervaka och främja de deltagande staternas respekt för mänskliga rättigheter är därför en viktig del av OSSE:s verksamhet.

Alla beslut i organisationen kräver konsensus, vilket kan vara en utmaning. Synen på demokrati och mänskliga rättigheter skiljer sig åt mellan länderna, och vissa ligger dessutom i konflikt med varandra, som exempelvis Ryssland och Ukraina.

Fredrik Nordin menar att OSSE är en viktig plattform för dialog.

– Det är bra att länder som har olika uppfattningar och synsätt träffas varje vecka för att diskutera även om det finns djupa klyftor, säger han och fortsätter:

– Trots utmaningarna försöker Sverige prägla OSSE:s dagordning genom att just påminna om dessa grundläggande principer som vägleder våra ansträngningar i att bidra till konflikternas lösning.

Sveriges prioriteringar under ordförandeskapet stämmer väl överens med de frågor som FBA jobbar med. FBA genomför under året flera aktiviteter för att stärka OSSE:s konfliktförebyggande arbete. Bland annat ska organisationens särskilda sändebud samlas för att diskutera gemensamma utmaningar. FBA stöttar också arbetet med att ta fram riktlinjer för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter.

– Vi bidrar även i arbetet med att uppdatera riktlinjerna för säkerhetssektorreform och utvecklar en utbildning som OSSE kan använda på sekretariatet och i sina olika fältinsatser, säger Emma Skeppström, som är ansvarig för FBA:s program för säkerhetssektorreform.

De nya riktlinjerna ska bidra till en mer enhetlig syn på vad säkerhetssektorreform innebär och harmonisera det praktiska arbetet med frågorna. Det handlar om att ställa säkerhetssektorn, exempelvis polis, militär och gränsbevakning, under civil kontroll och demokratisk styrning, och att regering och riksdag ser till att säkerhetsaktörer agerar korrekt.

– Våra experter kan stödja OSSE:s arbete för att exempelvis stärka länken mellan rättstatlighet, mänskliga rättigheter och demokrati, säger Emma Skeppström.

OSSE har ett flertal fredsinsatser och valobservationsinsatser, vilket gör organisationen även utifrån detta perspektiv till en viktig samarbetspartner för FBA, som bidrar med svensk civil personal till dessa och andra internationella fredsinsatser.

Johan Chytraeus är utsänd från FBA till OSSE:s övervakningsinsats i Ukraina, SMM, sedan 2017. Insatsen etablerades på förfrågan av den ukrainska regeringen våren 2014 efter våldsamma demonstrationer på flera platser, en uppblossande konflikt i östra delen av landet och Rysslands annektering av Krimhalvön.

– Vi ska vara omvärldens objektiva ögon och öron ute i landet och rapporterar dagligen om vad som sker i Ukraina med fokus på säkerhetsläget och den humanitära situationen. Vi möjliggör också dialog mellan parterna i konflikten, säger Johan Chytraeus som är biträdande chef för SMM:s insatskontor i Khersonregionen, som gränsar till Krimhalvön.

Konflikten i Ukraina tar sig olika uttryck beroende på var man befinner sig. I Kherson är den pågående konflikten inte särskilt synlig i vardagen, även om ekonomin har påverkats hårt.

I Donbas, där Johan Chytraeus tjänstgjorde tidigare, pågår regelbundet stridshandlingar mellan ukrainska styrkor och ryskstödda separatister och området är kraftigt minerat vilket påverkar civilbefolkningen.

Varje dag publicerar OSSE en rapport om vad som hänt i landet det senaste dygnet. Det kan vara militära observationer, incidenter där civila skadats eller dött och politiska möten som genomförts med samhällsföreträdare.

– Vårt arbete handlar om att planera och genomföra patruller och analysera den information som kommer in under dagen, berättar Johan Chytraeus.

Sveriges utrikesminister Ann Linde anser att OSSE ska ha tillgång till hela Ukrainas territorium. I dagsläget kommer patrullerna inte längre än till tre gränsövergångarna mot Krimhalvön.

Johan Chytraeus berättar att insatsen har en relativt god förståelse för situationen där trots denna situation, tack vare information från internflyktingar, omvärldsbevakning och medias rapportering.  

I FBA-podden kan du höra mer om varför OSSE är en viktig samarbetspartner för FBA och vad Sverige vill åstadkomma under ordförandeskapet. 

Foto 1: OSSE SMM. Utrikesminister Ann Linde besöker kontaktlinjen i Ukraina.  

Foto 2: Fredrik Nordin, Emma Skeppström och Johan Chytraeus.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter