Vi bygger fred

Folke Bernadotteakademin (FBA) är den svenska myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

Som en del av Sveriges bistånd arbetar vi för att bygga fred i konfliktdrabbade länder. Vi bedriver  utbildning, rådgivning och forskning för att stödja freds- och statsbyggande. Vi bidrar också med civil personal till fredsinsatser och valobservationsinsatser som leds av främst FN, EU och OSSE. Vi har fått vårt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första fredsmedlare.

Dialog och fredsmedling

Konflikter är uttryck för motstridiga intressen och en naturlig del av samhällslivet i alla länder. Men om man inte lyckas lösa en konflikt med fredliga metoder kan den eskalera och leda till våld. Dialog och medling kan förhindra att konflikter blir våldsamma. Läs mer om FBA:s arbete med dialog och fredsmedling.

Ledarskap och samverkan

Om en våldsam konflikt bryter ut i ett land involveras ofta många olika aktörer för att stoppa våldet. Gott ledarskap och fungerande samverkan är centralt för att de tillsammans ska kunna bidra till en effektiv lösning på konflikten. Läs mer om FBA:s arbete med ledarskap och samverkan.

Kvinnor, fred och säkerhet och unga, fred och säkerhet

Allt fredsarbete ska bedrivas jämställt och kvinnors behov och rättigheter i konflikter ska alltid beaktas. Det har FN:s säkerhetsråd slagit fast. Säkerhetsrådet har också slagit fast att unga är viktiga aktörer i fredsarbetet. Läs mer om FBA:s arbete med kvinnor, fred och säkerhet och unga, fred och säkerhet.

Avväpning, demobilisering och återanpassning

När ett fredsavtal har slutits i ett land efter en våldsam konflikt, börjar en känslig tid då övergången från krig till fred ska ske. Det är vanligt att en process inleds för att lösa upp väpnade grupper, samla in och förstöra vapen, och hjälpa de som tidigare deltagit i striderna med återanpassningen till ett civilt liv. Det kan exempelvis handla om jobb och bostad, utbildning eller stöd för att hitta saknade familjemedlemmar. Läs mer om FBA:s arbete med avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter.

Demokratisk styrning av säkerhetssektorn

Säkerhetssektorn, med bland annat polis, militär och gränsbevakning, behöver ofta reformeras i ett land som drabbats av konflikt. För att förebygga nya konflikter och etablera förtroende mellan medborgare och säkerhetsaktörer är det viktigt att säkerhetssektorn ställs under civil och demokratisk kontroll, så att alla medborgares trygghet och rättigheter garanteras. Läs mer om FBA:s arbete med demokratisk styrning av säkerhetssektorn.

Rättsstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val

Modernt fredsarbete handlar inte bara om att begränsa våldsanvändningen, utan även om att förebygga våld genom att skapa stabila samhällen, där det finns respekt för rättsstatliga principer, mänskliga rättigheter och demokratiska val. Väpnade konflikter kan uppstå när grupper av människor upplever att de blir diskriminerade, saknar politiskt och ekonomiskt inflytande, eller att deras mänskliga rättigheter systematiskt kränks och åsidosätts. Läs mer om FBA:s arbete med rättsstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val.

Vi arbetar på uppdrag av dig

FBA är en myndighet under Utrikesdepartementet. Vi finansieras av skattemedel från dig och alla andra svenskar.

Vi har ett nära samarbete med Sveriges andra biståndsmyndighet, Sida. Den stora skillnaden mellan FBA och Sida är att vi arbetar uteslutande med konfliktförebyggande, konfliktlösning och konfliktdrabbade länder. Vi genomför mycket av vårt arbete på plats med egen personal.

Sveriges regering tog beslut om att bilda FBA år 2002 då man såg ett behov av en myndighet som fokuserade på fred- och säkerhetsfrågor.

Då var vi bara fyra anställda. I dag är vi över 150 medarbetare på kontoren i Stockholm och på Sandö, vi har även cirka 80 utsända till fredsinsatser runtom i världen.