Projektbidrag 2016

Under 2016 fick sex aktörer stöd av FBA.

Plan International Sverige beviljas 1 000 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Women and girls’ participation in local governance to end gender-based violence in Timor-Leste” som är en fortsättning på tidigare projekt som fått stöd av FBA. Projektets syfte är att öka kvinnors deltagande på lokal nivå, minska våld i hemmet samt stärka kapaciteten hos lokala organisationer. Detta ska göras genom utbildningar och informationsspridning bland annat genom radio och TV. Organisationen har sen tidigare identifierat genusbaserat våld som det största hindret för kvinnors deltagande, och för att skapa bättre förutsättningar för deltagande fokuserar organisationen därför även på kunskapsspridning och påverkansarbete både lokalt och nationellt gällande genusbaserat våld.

Conciliation Resources beviljas 1 800 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Strengthening women’s roles in peace and security efforts in the border areas of the Democratic Republic of Congo, South Sudan and Central African Republic”. Projektet syftar till att öka kvinnors deltagande i fredsbyggande i DR Kongo, Centralafrikanska republiken och Sydsudan och kommer att genomföras på både lokal och nationell nivå. Eftersom projektet fokuserar på gränsområdena mellan dessa länder ska arbetet även vara gränsöverskridande. Organisationen kommer till exempel att genomföra en undersökning i varje land om kvinnors egen syn på deras deltagande i fredsbyggande. Resultatet kommer sedan presenteras i tre rapporter, som kommer att ligga till grund för framtida insatser. Baserat på lärdomarna kommer sedan projektet att rikta kapacitetsbyggande stöd till tre lokala kvinnoorganisationer. Projektet avser även stärka samarbetet mellan organisationerna över landsgränserna, och kommer att utveckla en multimediaprodukt, både för att samla in lärdomar men också i utbildningssyfte för personer med begränsad läskunnighet.

Operation 1325 beviljas 600 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Medlingslabbet” med syfte att stärka kvinnor som aktiva medlare i konflikt- och postkonfliktländer, vilket ska bidra till en fredlig och hållbar återuppbyggnad av samhällena. Medlingslabbet syftar också till att förstärka kontextuell kunskap och vill därför sammanföra fredsaktörer i olika världsdelar och bygga upp ett nätverk för dessa kvinnor. För att uppnå detta fokuserar projektet på att stärka kvinnors kapacitet i kvinno- och fredsorganisationer i MENA-regionen och i Colombia. Projektet kommer också utveckla och lansera en digital sida för Medlingslabbet, för att dokumentera och sprida erfarenheter.

Kvinna till Kvinna beviljas 1 200 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Methods, learning and sharing of experiences – next steps in working strategically with women, peace and security implementation” som syftar till att stärka kapaciteten hos Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer och deras arbete med kvinnor, fred och säkerhet. Partnerorganisationerna i projektet är aktiva i DR Kongo, Israel, Palestina, Georgien och Irak. Fokus i projektet är påverkansarbete, erfarenhetsdelning, kontextanpassning av metodmaterial och kapacitetsbyggande insatser. Aktiviteter inom projektet kommer bland annat att vara utbildningar och erfarenhetsutbyten mellan de olika organisationerna för att stötta dessa att arbeta mer strategiskt. Delar av projektet bygger också vidare på tidigare projekt som beviljats medel från FBA.

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) beviljas 1 700 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Promoting inclusive security – women organizations as key actors in implementing UNSCR 1325 in Cameroon, DR Congo and Nigeria (Phase II)”. Projektet, som är ett samarbete mellan IKFF och deras systerorganisationer i DR Kongo, Nigeria och Kamerun (WILPF sections), syftar till att främja genomförandet av resolution 1325. En stor del av projektet fokuserar på att öka kvinnors deltagande i valprocesser, både som väljare och som politiska aktörer, genom konceptet ”Women’s Situation Room”. Det omfattar påverkansarbete och dialog med politiska partier för att uppmuntra nomineringen av kvinnliga kandidater, men också utbildningar i resolution 1325, medling och dialogmöten för att förebygga våld i samband med kommande val. IKFF kommer också stötta sina systerorganisationer för ökad kompetens och kapacitet att samla in, sammanställa och presentera egen data, genomföra uppföljning av genomförandet av resolution 1325 på nationell nivå samt hur informations- och kommunikationsteknologi kan användas för mer strategiskt påverkansarbete.

Centralasiengrupperna beviljas 700 000 kronor

Pengarna ska gå till projektet ”Young women’s movement building and empowerment in post-conflict southern Kyrgyzstan”. Projektet syftar till att öka kvinnors deltagande i södra Kirgizistan genom att stärka lokala organisationer, både med utbildning och kapacitetsstärkande insatser. Genom flera utbildningar, workshops och nätverksmöten rörande olika tematiska områden, som resolution 1325, mänskliga rättigheter och säkerhet, vill Centralasiengrupperna öka kunskapen och kapaciteten hos organisationerna. Det kommer även genomföras Training of Trainers för att bibehålla och sprida kunskaperna från de tematiska områdena. Projektet kommer också innefatta upprättande av stödfunktioner för att unga kvinnor själva ska genomföra fredsinitiativ på lokal nivå.

Beviljade medel tidigare år

Här kan du läsa om de projekt som fick stöd år 2015.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Så stärks regionala krafter för fred i Afrika

Miljoner människor i Afrika söder om Sahara är på flykt på grund av krig. Nu inleder FBA samarbeten med flera organisationer i regionen för att bidra till en fredlig utveckling. Ett av samarbetena är med ECOWAS, en organisation för 15 länder i Västafrika, där FBA bland annat erbjuder utbildning för nyckelpersoner.

2017-11-10 12:48

Läs våra publikationer

Image description

Responsive and Responsible: Politically Smart Rule of Law Reform in Conflict and Fragile States

There is a long-standing recognition that rule of law is an essential element in achieving sustainable peace and development. In recent years it has gained even more prominence in policy discourse and as a core ingredient of broad-based international commitments, with the Sustainable Development Goals and in particular Goal 16 as a clear indicator for where we are headed. Yet, what has been lacking in rule of law reform, or at least it has been only marginally represented, is a political approach to address the underlying causes of problems and obstacles to rule of law.

Dokument
Attribut
Författare:
Richard Sannerholm, Shane Quinn and Andrea Rabus
År:
2016

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Krister Fahlstedt

  Paradiset och kriget sida vid sida

  Ett kontrasternas land. Å ena sidan ett paradis med några av världens vackraste stränder och bästa dykvatten. Å andra sidan en nation härjad av decennielånga, oavslutade inbördeskrig. Ett land som rankas högt i jämställdhetssammanhang och som haft två kvinnliga statsöverhuvuden. Samtidigt som det nu styrs av en man med ett ytterst tveksamt förhållningssätt till mänskliga rättigheter. En hundramiljonersnation där rikedom och lyx återfinns sida vid sida med bottenlös fattigdom.

  Filippinerna – mitt hem och min arbetsplats sedan ... Läs hela inlägget »

  2017-11-06 11:09
 • Skrivet av Magnus Jacobson Silverryd

  Vapen mot våldet

  Den matt silverglänsande metalltackan som vandrar från hand till hand mellan konferensdeltagarna väger ungefär fyra kilo. En måhända ganska vardaglig observation om det inte varit för sammanhanget: konferensdeltagarna är internationella experter i avväpning, demobilisering och återanpassning av ex-kombattanter, och kommer från i stort sett samtliga delar av FN. De har samlats i Stockholm för att under FBA:s värdskap revidera FN:s globala riktlinjer för DDR, Disarmament, Demobilization and Reintegration.

  Råvaran till metalltackan är en nedsmält AK-47, en så ... Läs hela inlägget »

  2017-10-30 17:02
 • Skrivet av Måns Hanssen

  Säkerhetssektorreform i Mali, som låsningarna i en bostadsrättsförening

  Säkerhetssektorreform (SSR) är en viktig del i den pågående fredsprocessen i Mali, därom råder inga tvivel. I ett konfliktdrabbat land behöver ofta säkerhetssektorn, med bland annat polis, militär, tull och gränsbevakning, reformeras och ställas under demokratisk kontroll. Utmaningen i Mali handlar dock inte om vad som ska göras utan hur det ska göras.

  Under 2015 tecknades ett fredsavtal mellan Malis regering och de två väpnade rebellkoalitionerna CMA och Plattformen, men i fredsavtalet finns det inte specificerat hur ... Läs hela inlägget »

  2017-10-27 10:16
Photo

Gabriela Elroy

Gabriela är expert på kvinnor, fred och säkerhet

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter