Projektbidrag 2016

Under 2016 fick sex aktörer stöd av FBA.

Plan International Sverige beviljas 1 000 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Women and girls’ participation in local governance to end gender-based violence in Timor-Leste” som är en fortsättning på tidigare projekt som fått stöd av FBA. Projektets syfte är att öka kvinnors deltagande på lokal nivå, minska våld i hemmet samt stärka kapaciteten hos lokala organisationer. Detta ska göras genom utbildningar och informationsspridning bland annat genom radio och TV. Organisationen har sen tidigare identifierat genusbaserat våld som det största hindret för kvinnors deltagande, och för att skapa bättre förutsättningar för deltagande fokuserar organisationen därför även på kunskapsspridning och påverkansarbete både lokalt och nationellt gällande genusbaserat våld.

Conciliation Resources beviljas 1 800 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Strengthening women’s roles in peace and security efforts in the border areas of the Democratic Republic of Congo, South Sudan and Central African Republic”. Projektet syftar till att öka kvinnors deltagande i fredsbyggande i DR Kongo, Centralafrikanska republiken och Sydsudan och kommer att genomföras på både lokal och nationell nivå. Eftersom projektet fokuserar på gränsområdena mellan dessa länder ska arbetet även vara gränsöverskridande. Organisationen kommer till exempel att genomföra en undersökning i varje land om kvinnors egen syn på deras deltagande i fredsbyggande. Resultatet kommer sedan presenteras i tre rapporter, som kommer att ligga till grund för framtida insatser. Baserat på lärdomarna kommer sedan projektet att rikta kapacitetsbyggande stöd till tre lokala kvinnoorganisationer. Projektet avser även stärka samarbetet mellan organisationerna över landsgränserna, och kommer att utveckla en multimediaprodukt, både för att samla in lärdomar men också i utbildningssyfte för personer med begränsad läskunnighet.

Operation 1325 beviljas 600 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Medlingslabbet” med syfte att stärka kvinnor som aktiva medlare i konflikt- och postkonfliktländer, vilket ska bidra till en fredlig och hållbar återuppbyggnad av samhällena. Medlingslabbet syftar också till att förstärka kontextuell kunskap och vill därför sammanföra fredsaktörer i olika världsdelar och bygga upp ett nätverk för dessa kvinnor. För att uppnå detta fokuserar projektet på att stärka kvinnors kapacitet i kvinno- och fredsorganisationer i MENA-regionen och i Colombia. Projektet kommer också utveckla och lansera en digital sida för Medlingslabbet, för att dokumentera och sprida erfarenheter.

Kvinna till Kvinna beviljas 1 200 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Methods, learning and sharing of experiences – next steps in working strategically with women, peace and security implementation” som syftar till att stärka kapaciteten hos Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer och deras arbete med kvinnor, fred och säkerhet. Partnerorganisationerna i projektet är aktiva i DR Kongo, Israel, Palestina, Georgien och Irak. Fokus i projektet är påverkansarbete, erfarenhetsdelning, kontextanpassning av metodmaterial och kapacitetsbyggande insatser. Aktiviteter inom projektet kommer bland annat att vara utbildningar och erfarenhetsutbyten mellan de olika organisationerna för att stötta dessa att arbeta mer strategiskt. Delar av projektet bygger också vidare på tidigare projekt som beviljats medel från FBA.

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) beviljas 1 700 000 kronor

Pengarna går till projektet ”Promoting inclusive security – women organizations as key actors in implementing UNSCR 1325 in Cameroon, DR Congo and Nigeria (Phase II)”. Projektet, som är ett samarbete mellan IKFF och deras systerorganisationer i DR Kongo, Nigeria och Kamerun (WILPF sections), syftar till att främja genomförandet av resolution 1325. En stor del av projektet fokuserar på att öka kvinnors deltagande i valprocesser, både som väljare och som politiska aktörer, genom konceptet ”Women’s Situation Room”. Det omfattar påverkansarbete och dialog med politiska partier för att uppmuntra nomineringen av kvinnliga kandidater, men också utbildningar i resolution 1325, medling och dialogmöten för att förebygga våld i samband med kommande val. IKFF kommer också stötta sina systerorganisationer för ökad kompetens och kapacitet att samla in, sammanställa och presentera egen data, genomföra uppföljning av genomförandet av resolution 1325 på nationell nivå samt hur informations- och kommunikationsteknologi kan användas för mer strategiskt påverkansarbete.

Centralasiengrupperna beviljas 700 000 kronor

Pengarna ska gå till projektet ”Young women’s movement building and empowerment in post-conflict southern Kyrgyzstan”. Projektet syftar till att öka kvinnors deltagande i södra Kirgizistan genom att stärka lokala organisationer, både med utbildning och kapacitetsstärkande insatser. Genom flera utbildningar, workshops och nätverksmöten rörande olika tematiska områden, som resolution 1325, mänskliga rättigheter och säkerhet, vill Centralasiengrupperna öka kunskapen och kapaciteten hos organisationerna. Det kommer även genomföras Training of Trainers för att bibehålla och sprida kunskaperna från de tematiska områdena. Projektet kommer också innefatta upprättande av stödfunktioner för att unga kvinnor själva ska genomföra fredsinitiativ på lokal nivå.

Beviljade medel tidigare år

Här kan du läsa om de projekt som fick stöd år 2015.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA får nytt uppdrag i Afghanistan

Regeringen har gett i uppdrag till FBA att under de två kommande åren ge stöd till fredsprocessen i Afghanistan, och stärka kvinnors deltagande i processen. ”Konflikten i Afghanistan har blivit värre men vi ska titta på effektiva och innovativa sätt att stötta en fredlig utveckling”, säger projektledare Tobias Petrelius.

2018-04-12 13:26

Läs våra publikationer

Image description

Una perspectiva de género en la construcción de la paz

This training manual has been developed to provide an introduction in Spanish to the policy framework on United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) and its follow-up resolutions on women, peace and security.

Dokument
Attribut
Författare:
Gabriela Elroy
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Eric Mellado-Åhlin

  Men vad jobbar du med – egentligen?

  Min gamla klasskamrat var aningen skeptisk; att säga att jag bygger fred dög tydligen inte. Och jag kan förstå det, fredsbyggande är ett abstrakt begrepp som inte säger så mycket. Så jag gav det långa svaret. Jag är handläggare på FBA:s program för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter, eller DDR, Disarmament, Demobilization and Reintegration.

  Den första delen av DDR – avväpning – går ut på att personer som varit involverade i irreguljära väpnade grupper, ... Läs hela inlägget »

  2018-04-17 10:58
 • Skrivet av Markus Derblom

  Time for the Vikings to set sail again

  In just about a week, the Viking-18 exercise will start. In rough figures, around 3000 people (out of which some 300 are civilians), of 60+ nationalities, will meet across nine international sites to do a multinational, joint and civil-military exercise. It is the grand finale of almost two years of hard work by a dedicated group of individuals from many nations and organizations, including FBA, which has the role of facilitating and coordinating the civilian strands ... Läs hela inlägget »

  2018-04-10 13:19
 • Skrivet av Kristina Zetterlund

  Teaming up for peace – the importance of strong mission leadership teams

  Successful international peace operations call for strong and collaborative mission leadership teams, which are fully drawing on the benefits of diversity – including cultural, gender and geographic diversity.

  Peace operations today are called on to tackle complex challenges. The conflicts are often complicated and the settings often unpredictable, at times even dangerous. In the same way, the solutions are rarely one-dimensional but require a multidimensional and comprehensive approach. At the same time, financial constraints are putting pressure ... Läs hela inlägget »

  2018-03-26 11:03
Photo

Stefan Åström

Stefan Åström är expert på Latinamerika och avväpning av ex-kombattanter

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter