Projektbidrag 2014

Under 2014 delades bidrag ut till fem olika projekt.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Sverige, IKFF Sverige, har tilldelats 1 500 000 kronor för projektet ”Women´s Power to Stop War”

IKFF Sveriges projekt har det övergripande syftet att stärka kapaciteten hos kvinnor som är medlemmar i internationella IKFF i deras arbete med att genomföra agendan för kvinnor, fred och säkerhet på lokal, nationell och internationell nivå. Projektet ska, genom nätverksbyggande, erfarenhetsutbyten och kapacitetsstärkande insatser, leda till att IKFF Sveriges samarbetsorganisationer har ökat sin kunskap och sin kapacitet att tillämpa arbetsmetoder och strategier i sitt lokala arbete. Projektet ska även leda till att fler kan genomföra utbildningar i resolution 1325 och externa aktörer, såväl som lokala beslutsfattare, ska ha stärkt sin kunskap i hur resolution 1325 och nationella handlingsplaner för 1325 kan användas i det dagliga arbetet. IKFF Sverige är huvudansvarig för projektets genomförande och aktiviteterna genomförs i samarbete med lokala samarbetsorganisationer, så kallade systersektioner, från DR Kongo och Nigeria. Dessa sektioner är de huvudsakliga målgrupperna inom projektet, dock inkluderar vissa aktiviteter även andra aktörer, till exempel på myndighetsnivå.

Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna har tilldelats 1 450 000 kronor för genomförande av projektet ”Att omsätta resolution 1325 i handling”

Projektets övergripande syfte är att bidra till genomförandet av resolution 1325 genom kapacitetsbyggande av lokala kvinnoorganisationer i DR Kongo, Armenien och Bosnien. Genom projektet avser Kvinna till Kvinna bemöta ett antal problemområden gällande kvinnors aktiva deltagande i dessa regioner, så som kvinnoorganisationers bristfälliga kunskap om resolution 1325, svårigheter med att kommunicera budskap samt bristande samverkan mellan myndigheter och internationella aktörer. Projektet förväntas leda till att de medverkande kvinnoorganisationerna stärks i sitt arbete med resolution 1325 genom ökad kunskap, bättre kapacitet i att kommunicera budskapet och stärkt samverkan gällande arbetet med resolution 1325.

Plan International Sveriges Insamlingsstiftelse, Plan Sverige, har beviljats 1 700 000 kronor för projektet ”Promoting girls and young women as stakeholders in the Colombian peace process”

Projektets övergripande syfte är att verka för unga kvinnors och flickors aktiva deltagande i den colombianska fredsprocessen genom kapacitetsbyggande av lokala ungdoms- och kvinnoorganisationer. Genom framtagandet av en kommunikationsstrategi, förväntas projektet leda till ökad medvetenhet om flickors och unga kvinnors roll i fredsprocessen. Projektet ämnar även resultera i att flickor och unga kvinnor utvecklar egna initiativ och agendor för fredsprocessen inom ramen för de lokala organisationernas verksamhet. Plan vill genom projektet lyfta fram vikten av att flickor och unga kvinnor, genom eget arbete och initiativ, måste synliggöras som aktörer i de pågående fredssamtalen. Detta ämnar Plan bidra till bland annat genom att facilitera dialog och samtal mellan lokala kvinnor och flickor, stötta dem i mobiliseringsprocessen och i att kommunicera sitt budskap.

Plan International Sverige Insamlingsstiftelse, Plan Sverige, har tilldelats 850 000 kronor för genomförande av projektet ”Women and Girls’ participation in local governance to end gender-based violence in Timor Leste”

Projektets övergripande syfte är att öka kvinnors och flickors deltagande i beslutsfattande organ på lokal nivå, att motverka könsbaserat våld samt att stärka den interna kapaciteten hos tre lokala kvinnorättsorganisationer. Fokus för projektet ligger på samverkan med lokala organisationer för att bedriva påverkansarbete gentemot myndigheter, lokala beslutsfattare samt religiösa byledare. Projektet väntas leda till en ökad medvetenhet om vikten av kvinnors och flickors deltagande i lokala beslutsforum, att kvinnor och flickor i högre grad inkluderas i lokala beslutsfattande organ samt att stärka kvinnors och flickors rättigheter i de traditionella forumen, så kallade Lisan.

Danish Refugee Council, DRC, har tilldelats 1 700 000 kronor för projektet ”Promotion of Resolution 1325 in displacement affected communities in Kitchanga, North Kivu”

Projektets övergripande syfte är att öka kvinnors deltagande i freds- och säkerhetsforum på lokal nivå i staden Kitchanga i norra Kivu-provinsen i DR Kongo. Inom ramen för projektet planeras utbildningar, möten, dialog- och medlingsforum, samt påverkansinitiativ i media, för att stärka kvinnors kapacitet att aktivt kunna delta i, samt bidra till, dessa freds- och säkerhetsforum. Projektet fokuserar främst på fyra områden runt Kitchanga där DRC tillsammans med sina samarbetsorganisationer ska upprätta fyra Women Peace-Buildning Teams som ansvarar för ett område vardera. Teamen består av två lokala representanter från DRC, två representanter från DRC:s samarbetsorganisationer samt två representanter från lokala kvinnoforum från områdena. De kommer att vara ansvariga för projektets implementering, och ha stöd av en erfaren genusrådgivare i början av projektet.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA får nytt uppdrag i Afghanistan

Regeringen har gett i uppdrag till FBA att under de två kommande åren ge stöd till fredsprocessen i Afghanistan, och stärka kvinnors deltagande i processen. ”Konflikten i Afghanistan har blivit värre men vi ska titta på effektiva och innovativa sätt att stötta en fredlig utveckling”, säger projektledare Tobias Petrelius.

2018-04-12 13:26

Läs våra publikationer

Image description

Una perspectiva de género en la construcción de la paz

This training manual has been developed to provide an introduction in Spanish to the policy framework on United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) and its follow-up resolutions on women, peace and security.

Dokument
Attribut
Författare:
Gabriela Elroy
År:
2018

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Eric Mellado-Åhlin

  Men vad jobbar du med – egentligen?

  Min gamla klasskamrat var aningen skeptisk; att säga att jag bygger fred dög tydligen inte. Och jag kan förstå det, fredsbyggande är ett abstrakt begrepp som inte säger så mycket. Så jag gav det långa svaret. Jag är handläggare på FBA:s program för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter, eller DDR, Disarmament, Demobilization and Reintegration.

  Den första delen av DDR – avväpning – går ut på att personer som varit involverade i irreguljära väpnade grupper, ... Läs hela inlägget »

  2018-04-17 10:58
 • Skrivet av Markus Derblom

  Time for the Vikings to set sail again

  In just about a week, the Viking-18 exercise will start. In rough figures, around 3000 people (out of which some 300 are civilians), of 60+ nationalities, will meet across nine international sites to do a multinational, joint and civil-military exercise. It is the grand finale of almost two years of hard work by a dedicated group of individuals from many nations and organizations, including FBA, which has the role of facilitating and coordinating the civilian strands ... Läs hela inlägget »

  2018-04-10 13:19
 • Skrivet av Kristina Zetterlund

  Teaming up for peace – the importance of strong mission leadership teams

  Successful international peace operations call for strong and collaborative mission leadership teams, which are fully drawing on the benefits of diversity – including cultural, gender and geographic diversity.

  Peace operations today are called on to tackle complex challenges. The conflicts are often complicated and the settings often unpredictable, at times even dangerous. In the same way, the solutions are rarely one-dimensional but require a multidimensional and comprehensive approach. At the same time, financial constraints are putting pressure ... Läs hela inlägget »

  2018-03-26 11:03
Photo

Stefan Åström

Stefan Åström är expert på Latinamerika och avväpning av ex-kombattanter

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter