Projektbidrag 2014

Under 2014 delades bidrag ut till fem olika projekt.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Sverige, IKFF Sverige, har tilldelats 1 500 000 kronor för projektet ”Women´s Power to Stop War”

IKFF Sveriges projekt har det övergripande syftet att stärka kapaciteten hos kvinnor som är medlemmar i internationella IKFF i deras arbete med att genomföra agendan för kvinnor, fred och säkerhet på lokal, nationell och internationell nivå. Projektet ska, genom nätverksbyggande, erfarenhetsutbyten och kapacitetsstärkande insatser, leda till att IKFF Sveriges samarbetsorganisationer har ökat sin kunskap och sin kapacitet att tillämpa arbetsmetoder och strategier i sitt lokala arbete. Projektet ska även leda till att fler kan genomföra utbildningar i resolution 1325 och externa aktörer, såväl som lokala beslutsfattare, ska ha stärkt sin kunskap i hur resolution 1325 och nationella handlingsplaner för 1325 kan användas i det dagliga arbetet. IKFF Sverige är huvudansvarig för projektets genomförande och aktiviteterna genomförs i samarbete med lokala samarbetsorganisationer, så kallade systersektioner, från DR Kongo och Nigeria. Dessa sektioner är de huvudsakliga målgrupperna inom projektet, dock inkluderar vissa aktiviteter även andra aktörer, till exempel på myndighetsnivå.

Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna har tilldelats 1 450 000 kronor för genomförande av projektet ”Att omsätta resolution 1325 i handling”

Projektets övergripande syfte är att bidra till genomförandet av resolution 1325 genom kapacitetsbyggande av lokala kvinnoorganisationer i DR Kongo, Armenien och Bosnien. Genom projektet avser Kvinna till Kvinna bemöta ett antal problemområden gällande kvinnors aktiva deltagande i dessa regioner, så som kvinnoorganisationers bristfälliga kunskap om resolution 1325, svårigheter med att kommunicera budskap samt bristande samverkan mellan myndigheter och internationella aktörer. Projektet förväntas leda till att de medverkande kvinnoorganisationerna stärks i sitt arbete med resolution 1325 genom ökad kunskap, bättre kapacitet i att kommunicera budskapet och stärkt samverkan gällande arbetet med resolution 1325.

Plan International Sveriges Insamlingsstiftelse, Plan Sverige, har beviljats 1 700 000 kronor för projektet ”Promoting girls and young women as stakeholders in the Colombian peace process”

Projektets övergripande syfte är att verka för unga kvinnors och flickors aktiva deltagande i den colombianska fredsprocessen genom kapacitetsbyggande av lokala ungdoms- och kvinnoorganisationer. Genom framtagandet av en kommunikationsstrategi, förväntas projektet leda till ökad medvetenhet om flickors och unga kvinnors roll i fredsprocessen. Projektet ämnar även resultera i att flickor och unga kvinnor utvecklar egna initiativ och agendor för fredsprocessen inom ramen för de lokala organisationernas verksamhet. Plan vill genom projektet lyfta fram vikten av att flickor och unga kvinnor, genom eget arbete och initiativ, måste synliggöras som aktörer i de pågående fredssamtalen. Detta ämnar Plan bidra till bland annat genom att facilitera dialog och samtal mellan lokala kvinnor och flickor, stötta dem i mobiliseringsprocessen och i att kommunicera sitt budskap.

Plan International Sverige Insamlingsstiftelse, Plan Sverige, har tilldelats 850 000 kronor för genomförande av projektet ”Women and Girls’ participation in local governance to end gender-based violence in Timor Leste”

Projektets övergripande syfte är att öka kvinnors och flickors deltagande i beslutsfattande organ på lokal nivå, att motverka könsbaserat våld samt att stärka den interna kapaciteten hos tre lokala kvinnorättsorganisationer. Fokus för projektet ligger på samverkan med lokala organisationer för att bedriva påverkansarbete gentemot myndigheter, lokala beslutsfattare samt religiösa byledare. Projektet väntas leda till en ökad medvetenhet om vikten av kvinnors och flickors deltagande i lokala beslutsforum, att kvinnor och flickor i högre grad inkluderas i lokala beslutsfattande organ samt att stärka kvinnors och flickors rättigheter i de traditionella forumen, så kallade Lisan.

Danish Refugee Council, DRC, har tilldelats 1 700 000 kronor för projektet ”Promotion of Resolution 1325 in displacement affected communities in Kitchanga, North Kivu”

Projektets övergripande syfte är att öka kvinnors deltagande i freds- och säkerhetsforum på lokal nivå i staden Kitchanga i norra Kivu-provinsen i DR Kongo. Inom ramen för projektet planeras utbildningar, möten, dialog- och medlingsforum, samt påverkansinitiativ i media, för att stärka kvinnors kapacitet att aktivt kunna delta i, samt bidra till, dessa freds- och säkerhetsforum. Projektet fokuserar främst på fyra områden runt Kitchanga där DRC tillsammans med sina samarbetsorganisationer ska upprätta fyra Women Peace-Buildning Teams som ansvarar för ett område vardera. Teamen består av två lokala representanter från DRC, två representanter från DRC:s samarbetsorganisationer samt två representanter från lokala kvinnoforum från områdena. De kommer att vara ansvariga för projektets implementering, och ha stöd av en erfaren genusrådgivare i början av projektet.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Så stärks regionala krafter för fred i Afrika

Miljoner människor i Afrika söder om Sahara är på flykt på grund av krig. Nu inleder FBA samarbeten med flera organisationer i regionen för att bidra till en fredlig utveckling. Ett av samarbetena är med ECOWAS, en organisation för 15 länder i Västafrika, där FBA bland annat erbjuder utbildning för nyckelpersoner.

2017-11-10 12:48

Läs våra publikationer

Image description

Responsive and Responsible: Politically Smart Rule of Law Reform in Conflict and Fragile States

There is a long-standing recognition that rule of law is an essential element in achieving sustainable peace and development. In recent years it has gained even more prominence in policy discourse and as a core ingredient of broad-based international commitments, with the Sustainable Development Goals and in particular Goal 16 as a clear indicator for where we are headed. Yet, what has been lacking in rule of law reform, or at least it has been only marginally represented, is a political approach to address the underlying causes of problems and obstacles to rule of law.

Dokument
Attribut
Författare:
Richard Sannerholm, Shane Quinn and Andrea Rabus
År:
2016

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Krister Fahlstedt

  Paradiset och kriget sida vid sida

  Ett kontrasternas land. Å ena sidan ett paradis med några av världens vackraste stränder och bästa dykvatten. Å andra sidan en nation härjad av decennielånga, oavslutade inbördeskrig. Ett land som rankas högt i jämställdhetssammanhang och som haft två kvinnliga statsöverhuvuden. Samtidigt som det nu styrs av en man med ett ytterst tveksamt förhållningssätt till mänskliga rättigheter. En hundramiljonersnation där rikedom och lyx återfinns sida vid sida med bottenlös fattigdom.

  Filippinerna – mitt hem och min arbetsplats sedan ... Läs hela inlägget »

  2017-11-06 11:09
 • Skrivet av Magnus Jacobson Silverryd

  Vapen mot våldet

  Den matt silverglänsande metalltackan som vandrar från hand till hand mellan konferensdeltagarna väger ungefär fyra kilo. En måhända ganska vardaglig observation om det inte varit för sammanhanget: konferensdeltagarna är internationella experter i avväpning, demobilisering och återanpassning av ex-kombattanter, och kommer från i stort sett samtliga delar av FN. De har samlats i Stockholm för att under FBA:s värdskap revidera FN:s globala riktlinjer för DDR, Disarmament, Demobilization and Reintegration.

  Råvaran till metalltackan är en nedsmält AK-47, en så ... Läs hela inlägget »

  2017-10-30 17:02
 • Skrivet av Måns Hanssen

  Säkerhetssektorreform i Mali, som låsningarna i en bostadsrättsförening

  Säkerhetssektorreform (SSR) är en viktig del i den pågående fredsprocessen i Mali, därom råder inga tvivel. I ett konfliktdrabbat land behöver ofta säkerhetssektorn, med bland annat polis, militär, tull och gränsbevakning, reformeras och ställas under demokratisk kontroll. Utmaningen i Mali handlar dock inte om vad som ska göras utan hur det ska göras.

  Under 2015 tecknades ett fredsavtal mellan Malis regering och de två väpnade rebellkoalitionerna CMA och Plattformen, men i fredsavtalet finns det inte specificerat hur ... Läs hela inlägget »

  2017-10-27 10:16
Photo

Gabriela Elroy

Gabriela är expert på kvinnor, fred och säkerhet

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter