Ny webbutbildning ger praktisk vägledning om unga, fred och säkerhetsagendan

År 2021 är det sex år sedan FN:s medlemsländer antog resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Sedan dess har ytterligare två resolutioner antagits på området och tillsammans utgör de agendan för unga, fred och säkerhet. Under året har FBA tillsammans med FN:s utbildningsinstitution UNSSC tagit fram det globala utbildningsprogrammet Realizing the Youth Peace and Security Agenda som ger konkret stöd till yrkesverksamma inom FN i att inkludera unga i fredsprocesser och beslutsfattande. Den 9 december lanseras en öppen webbversion av kursen.

Unga i åldrarna 18-29 utgör majoriteten av befolkningen i många konfliktdrabbade länder. Trots det är unga kvinnor och män ofta exkluderade från fredsprocesser och beslutsfattande.

En bidragande orsak är ofta negativa stereotyper om unga i konfliktmiljöer. Inte sällan utmålas framför allt unga män som radikaliserade våldsverkare och medan unga kvinnor ofta betraktas som passiva offer.

Genom resolution 2250 uppmärksammades för första gången ungas positiva bidrag till fred och säkerhet. Resolutionen uppmanar även FN:s medlemsstater till att skapa större utrymme för unga kvinnor och män att delta i och påverka beslutsfattande och fredsprocesser på alla nivåer i samhället.

– Sedan 2015 när säkerhetsrådet antog resolution 2250 har vi sett en viss positiv utveckling när det gäller att involvera unga i mål och riktlinjer, men situationen i konfliktländer vittnar om att mycket mer krävs för att stödja ungas deltagande i freds- och säkerhetsprocesser i praktiken, säger Maja Bredman, handläggare på FBA:s program för unga, fred och säkerhet samt stöd till civilsamhället.

Hon har under 2021 ingått i en grupp från FBA och UNSSC som har tagit fram utbildningen Realizing the Youth Peace and Security Agenda. Det är den första utbildningen på global nivå som ger yrkesverksamma inom FN konkret vägledning och stöd i att genomföra det som står i unga, fred och säkerhetsagendan.

Utbildningen är baserad på publikationerna Youth, Peace and Security: A Programming Handbook och Youth, Peace and Security Adviser’s Handbook. Unga fredsbyggare från flera olika länder och FN-anställda har fått ge synpunkter på innehållet.

– Det har lyfts på många håll att vi behöver gå från ord till handling när det gäller att stärka ungas möjlighet att utöva inflytande i fredsbyggande. En viktig förutsättning för att kunna genomföra det som står i unga, fred och säkerhetsagendan i praktiken är att de som arbetar med det praktiskt har kunskap om och verktyg för att stödja ungas deltagande. Utbildningen syftar till att tillgängliggöra just detta, säger Maja Bredman.

Porträtt av Maja Bredman,

Intresset för utbildningen har varit stort. På 60 platser var antalet sökande nästan dubbelt så många.

– En positiv utveckling är att man inom FN-systemet har tillsatt ett stort antal specialister, rådgivare och samordnare som har i uppdrag att omsätta agendan i praktiken och skapa utrymme för ungas deltagande på olika nivåer. Det är just denna målgrupp som höstens kursomgång riktat sig till. De seminarier vi har haft i kursen vittnar om att deltagarna har mycket erfarenhet, samtidigt som det finns ett väldigt stort behov av ett erfarenhetsutbyte. Under nästa år kommer vi att genomföra ytterligare två kurstillfällen och då kommer vi rikta in oss mot delvis nya målgrupper, till exempel statliga tjänstepersoner och civilsamhällesföreträdare.

Webbversion lanseras i december

För att ytterligare tillgodose det utbildningsbehov som finns, och för att nå ut till en bredare målgrupp, lanseras den 9 december en webbversion av Realizing the Youth Peace and Security Agenda. Denna version har getts namnet Youth, Peace and Security Primer och nås genom UNSSC:s digitala plattform Elounge

– Webbutbildningen kommer finnas tillgänglig på engelska, franska, spanska, portugisiska och arabiska. Den är utformad särskilt för praktiker inom fredsorganisationer och institutioner, men är en helt öppen och gratis resurs för egentligen vem som helst med intresse för unga, fred och säkerhet.

Vad ingår i kursinnehållet?

– Webbversionen är en komprimerad variant som består av tre moduler, där den första ger en introduktion till unga, fred och säkerhetsagendan och dess principer. Den andra kretsar kring unga kvinnor och mäns meningsfulla deltagande och hur man kan stödja det i freds- och säkerhetsinsatser. Det kan till exempel handla om att genomföra konsultationer med unga för att samla in deras prioriteringar, eller att inleda partnerskap med ungledda organisationer i genomförande av fredsprojekt.

– Den tredje handlar om hur man kan genomföra en ungsensitiv konfliktanalys, det vill säga hur man kan involvera unga i processen när man gör en konfliktanalys och säkerställa att innehållet i högre grad reflekterar ungas behov, erfarenheter, prioriteringar och organisering. Konfliktanalyser utgör ofta grunden till freds- och säkerhetsinsatser och om unga och deras perspektiv inte involveras i analysfasen finns en risk att det utformas missriktade program, säger Maja Bredman.


Vad hoppas du att Realizing the Youth Peace and Security Agenda och webbversionen av den ska leda till på sikt?

– Vi ser det som en del i ett led i att skapa förutsättningar för att praktiskt genomföra det som står i unga, fred och säkerhetsagendan. I förlängningen handlar det om att unga kvinnor och män i högre grad ges möjlighet att påverka fredsprocesser och beslutsfattande, vilket inte bara är en rättighet utan också skapar ökad legitimitet i sådana processer.

– Inom internationella organisationer talar man ofta om vikten av att inkludera unga, men det blir ofta ganska symbolmässiga handlingar. Man kanske genomför ett evenemang på internationella ungdomsdagen, och sen checkar man den boxen. Det stannar liksom där. Vi som arbetar i internationella fredsorganisationer har dock ett ansvar att på ett genuint och mer effektivt sätt stödja ungas meningsfulla deltagande. Det hoppas vi kunna bidra till genom de båda utbildningarna.

Bild 1: Fotograf: Nii Obodai

Bild 2: Maja Bredman

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Global Peace Hub - ett digitalt nätverk för unga fredsaktörer

Med hjälp av ekonomiskt stöd från FBA har Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) tagit klivet ut i världen och skapat Global Peace Hub: ett digitalt nätverk för att stärka ungas deltagande och inflytande i fredsbyggande och konfliktförebyggande insatser.

2022-11-11 12:48
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Gender Assessment of the 2021 Electoral Process in Puntland

On October 25, 2021, Puntland became the first federal member state in Somalia to hold democratic elections to district councils. “One person one vote” elections were conducted in three “early districts” of Eyl, Ufeyn and Qardho. In addition to their historic significance, these elections offer an important opportunity to learn lessons, not least when it comes to the promotion of gender equality and the political participation of women.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, Puntland Development and Research Center
År:
2022
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter