Jämställdhet är en förutsättning för fred, säkerhet och utveckling

År 2020 firade FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 20 år. FBA är Sveriges expertmyndighet på området, med uppdrag att stärka genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Grunden i den svenska feministiska utrikespolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet är både ett mål i sig, och en förutsättning för att nå fred, säkerhet och utveckling.

Utrikesdepartementet och dess myndigheters arbete ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv som kan sammanfattas i tre ”R”; rättigheter, representation och resurser, och ska alltid utgå från människors vardag och den kontext de befinner sig i (realitet).

Här hittar du en tidslinje som visar viktiga milstolpar i arbetet för kvinnors rättigheter och jämställdhet från 1975 fram till idag.

Rättigheter

Utrikesförvaltningen ska verka för alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, och motverka våld och diskriminering som begränsar deras handlingsutrymme.

Representation

Utrikesförvaltningen ska verka för kvinnors deltagande och inflytande i beslutsprocesser, och eftersträva dialog med kvinnliga företrädare från olika delar av samhället på alla nivåer.

Resurser

Utrikesförvaltningen ska verka för att resurser fördelas så att jämställdhet främjas genom riktade insatser för olika målgrupper.

Ta del av metodmaterial

Foto: UN Photo/Eric Kanalstein

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska medlingsnätverket för kvinnor växer

Sju nya medlemmar har valts in till det svenska medlingsnätverket för kvinnor, som FBA samordnar på uppdrag av regeringen. Sedan tidigare finns 14 medlemmar. Nätverket arbetar för att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i fredsprocesser både när det gäller att förebygga konflikter, lösa dem och bygga fred efter konflikt.

2021-11-10 14:33
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Youth, Peace and Security Agenda - Strengthening institutional capacity for implementation

This policy brief aims to support organizations working on peace and security to strengthen institutional capacity and operational readiness for accelerating the implementation of the Youth, Peace and Security (YPS) agenda. The policy brief aims to guide decision-makers, managers and senior officials on how to create an enabling environment within their own organization by providing tangible entry points and recommendations in six priority areas.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2021
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter