Jämställdhet är en förutsättning för fred, säkerhet och utveckling

I år firar FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 20 år. FBA är Sveriges expertmyndighet på området, med uppdrag att stärka genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Grunden i den svenska feministiska utrikespolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet är både ett mål i sig, och en förutsättning för att nå fred, säkerhet och utveckling.

Utrikesdepartementet och dess myndigheters arbete ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv som kan sammanfattas i tre ”R”; rättigheter, representation och resurser, och ska alltid utgå från människors vardag och den kontext de befinner sig i (realitet).

Här hittar du en tidslinje som visar viktiga milstolpar i arbetet för kvinnors rättigheter och jämställdhet från 1975 fram till idag.

Rättigheter

Utrikesförvaltningen ska verka för alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, och motverka våld och diskriminering som begränsar deras handlingsutrymme.

Representation

Utrikesförvaltningen ska verka för kvinnors deltagande och inflytande i beslutsprocesser, och eftersträva dialog med kvinnliga företrädare från olika delar av samhället på alla nivåer.

Resurser

Utrikesförvaltningen ska verka för att resurser fördelas så att jämställdhet främjas genom riktade insatser för olika målgrupper.

Ta del av metodmaterial

Foto: UN Photo/Eric Kanalstein

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenskt ordförandeskap vill stärka säkerheten i OSSE

I år leder Sverige arbetet i OSSE, som står inför en utmanande säkerhetssituation. I regionen pågår flera konflikter: Ukraina, Nagorno-Karabach och den politiska krisen i Belarus. Sverige värnar den europeiska säkerhetsordningen och betonar att demokrati och mänskliga rättigheter är en förutsättning för säkerhet. FBA ger olika stöd till OSSE och det svenska ordförandeskapet för att bidra till lösningar till dessa utdragna konflikter i regionen.

2021-05-07 09:20
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Reintegration or Recidivism? Why ex-combatants in the Democratic Republic of Congo (DRC) return to arms

The objective of this report is to identify the most prominent factors behind recidivism, or return to armed violence, among female and male ex-combatants in North Kivu in the Democratic Republic of Congo. In doing so, the report aims to provide evidence-based knowledge to inform policy and practice on issues of relevance for DDR processes, both in the DRC and internationally.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2021
""

Johanna Malm

Johanna är expert på Demokratiska republiken Kongo

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter