Jubileumsåret 2020 Kvinnor, fred och säkerhet – och svenskt jämställdhetsarbete

Fortsätt ner

Fortsätt ner

1975

FN utropar det internationella kvinnoåret och genomför sin första kvinnokonferens i Mexico City.

FN utropar det internationella kvinnoåret och genomför sin första kvinnokonferens i Mexico City.

1977

FN:s generalförsamling utser den 8 mars till internationella kvinnodagen.

FN:s generalförsamling utser den 8 mars till internationella kvinnodagen.

1979
 • FN antar konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). Det är en av FN:s nio konventioner för mänskliga rättigheter och näst barnkonventionen den som flest länder skrivit under. Det är också den konvention som flest länder har reserverat sig emot, i synnerhet de delar som rör sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Sverige antar sin första jämställdhetslag och blir en föregångare internationellt. Föräldraförsäkringen (1974) och förbudet mot köp av sexuella tjänster (1999) är några exempel där Sverige varit först i världen med att stifta lagar som främjar jämställdhet.
 • FN antar konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). Det är en av FN:s nio konventioner för mänskliga rättigheter och näst barnkonventionen den som flest länder skrivit under. Det är också den konvention som flest länder har reserverat sig emot, i synnerhet de delar som rör sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Sverige antar sin första jämställdhetslag och blir en föregångare internationellt. Föräldraförsäkringen (1974) och förbudet mot köp av sexuella tjänster (1999) är några exempel där Sverige varit först i världen med att stifta lagar som främjar jämställdhet.
1980

FN:s andra kvinnokonferens genomförs i Köpenhamn.

FN:s andra kvinnokonferens genomförs i Köpenhamn.

1985

FN:s tredje kvinnokonferens genomförs i Nairobi.

FN:s tredje kvinnokonferens genomförs i Nairobi.

1994

Riksdagen antar propositionen Delad makt – delat ansvar.
Den slår fast att ett jämställdhetsperspektiv ska läggas på alla politikområden och jämställdhetsintegrering introduceras som strategi för jämställdhetsarbetet.

Riksdagen antar propositionen Delad makt – delat ansvar.
Den slår fast att ett jämställdhetsperspektiv ska läggas på alla politikområden och jämställdhetsintegrering introduceras som strategi för jämställdhetsarbetet.

1995

FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing enas i Pekingplattformen om 12 områden, däribland konflikt, som medlemsstaterna ska arbeta med för att förbättra kvinnors villkor och uppnå FN:s mål om jämställdhet, utveckling och fred.

FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing enas i Pekingplattformen om 12 områden, däribland konflikt, som medlemsstaterna ska arbeta med för att förbättra kvinnors villkor och uppnå FN:s mål om jämställdhet, utveckling och fred.

2000

FN antar säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet som lyfter fram kvinnors rätt till lika deltagande i allt arbete för fred och säkerhet, betonar vikten av ett jämställdhetsperspektiv i fredsförhandlingar och fredsinsatser, och slår fast att våld mot kvinnor och flickor i konflikt måste stoppas.

FN antar säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet som lyfter fram kvinnors rätt till lika deltagande i allt arbete för fred och säkerhet, betonar vikten av ett jämställdhetsperspektiv i fredsförhandlingar och fredsinsatser, och slår fast att våld mot kvinnor och flickor i konflikt måste stoppas.

2005

Kvinnor, fred och säkerhet introduceras som ett
moment i Försvarsmaktens utbildning för att
förbereda svensk personal som ska tjänstgöra i
internationella fredsinsatser.

Kvinnor, fred och säkerhet introduceras som ett
moment i Försvarsmaktens utbildning för att
förbereda svensk personal som ska tjänstgöra i
internationella fredsinsatser.

2006
 • Sverige antar sin första handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.
 • Försvarsmakten skickar ut Sveriges första jämställdhetsrådgivare till en internationell fredsinsats, EUFOR DR Congo. Detta bidrar till att belysa vikten av jämställdhetsrådgivare i arbetet för fred och säkerhet.
 • Regeringen antar propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken. Den fastställer Sveriges jämställdhetspolitiska mål och betonar vikten av stöd till FN för att genomföra säkerhetsrådsresolution 1325.
 • Sverige antar sin första handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.
 • Försvarsmakten skickar ut Sveriges första jämställdhetsrådgivare till en internationell fredsinsats, EUFOR DR Congo. Detta bidrar till att belysa vikten av jämställdhetsrådgivare i arbetet för fred och säkerhet.
 • Regeringen antar propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken. Den fastställer Sveriges jämställdhetspolitiska mål och betonar vikten av stöd till FN för att genomföra säkerhetsrådsresolution 1325.
2008

FN antar säkerhetsrådsresolution 1820 som kräver ett stopp för sexuellt våld i konflikt. Dessa handlingar utgör krigsbrott och brott mot mänskligheten som både förvärrar konfliktsituationer och kan hindra fred.

FN antar säkerhetsrådsresolution 1820 som kräver ett stopp för sexuellt våld i konflikt. Dessa handlingar utgör krigsbrott och brott mot mänskligheten som både förvärrar konfliktsituationer och kan hindra fred.

2009
 • FN antar säkerhetsrådsresolution 1889 som betonar
  vikten av kvinnors deltagande i alla delar av
  fredsprocessen och behovet av fler kvinnor på alla
  nivåer i FN:s fredsinsatser.
 • FN antar säkerhetsrådsresolution 1888 som lyfter
  fram betydelsen av kvinnoorganisationer och slår fast
  att FN ska ha en särskild representant som ska leda och
  stärka FN:s samlade arbete med att stoppa sexuellt våld i konflikter.
 • Sverige antar sin andra handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.
 • FN antar säkerhetsrådsresolution 1889 som betonar
  vikten av kvinnors deltagande i alla delar av
  fredsprocessen och behovet av fler kvinnor på alla
  nivåer i FN:s fredsinsatser.
 • FN antar säkerhetsrådsresolution 1888 som lyfter
  fram betydelsen av kvinnoorganisationer och slår fast
  att FN ska ha en särskild representant som ska leda och
  stärka FN:s samlade arbete med att stoppa sexuellt våld i konflikter.
 • Sverige antar sin andra handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.
2010

FN antar säkerhetsrådsresolution 1960 som kräver stärkta mekanismer för uppföljning och rapportering om sexuellt våld i konflikt, att alla parter i en konflikt åtar sig att motverka sexuellt våld och att förövare åtalas för sina handlingar.

FN antar säkerhetsrådsresolution 1960 som kräver stärkta mekanismer för uppföljning och rapportering om sexuellt våld i konflikt, att alla parter i en konflikt åtar sig att motverka sexuellt våld och att förövare åtalas för sina handlingar.

2013
 • FN antar säkerhetsrådsresolution 2106 som lyfter fram att kvinnors politiska, sociala och ekonomiska makt måste öka för att förebygga könsrelaterat sexuellt våld i konflikt- och postkonfliktsituationer.
 • FN antar säkerhetsrådsresolution 2122 som betonar kvinnors ledarskap i fredsarbetet för att stärka kvinnors roll under alla faser i fredsprocessen.
 • FN antar säkerhetsrådsresolution 2106 som lyfter fram att kvinnors politiska, sociala och ekonomiska makt måste öka för att förebygga könsrelaterat sexuellt våld i konflikt- och postkonfliktsituationer.
 • FN antar säkerhetsrådsresolution 2122 som betonar kvinnors ledarskap i fredsarbetet för att stärka kvinnors roll under alla faser i fredsprocessen.
2014

Sverige lanserar en feministisk utrikespolitik för att bidra till jämställdhet, och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Sverige lanserar en feministisk utrikespolitik för att bidra till jämställdhet, och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

2015
 • Sverige etablerar det svenska medlingsnätverket för kvinnor för att stärka kvinnors roll som medlare, stödja kvinnor som är aktiva i fredsprocesser och främja samarbete mellan medlingsnätverk för kvinnor från olika regioner i världen.
 • FN antar säkerhetsrådsresolution 2242 som belyser civilsamhället som en viktig partner för att genomföra agendan om kvinnor, fred och säkerhet. Exempelvis i arbetet mot terrorism och extremism och för att få information om situationen i olika länder.
 • Sverige etablerar det svenska medlingsnätverket för kvinnor för att stärka kvinnors roll som medlare, stödja kvinnor som är aktiva i fredsprocesser och främja samarbete mellan medlingsnätverk för kvinnor från olika regioner i världen.
 • FN antar säkerhetsrådsresolution 2242 som belyser civilsamhället som en viktig partner för att genomföra agendan om kvinnor, fred och säkerhet. Exempelvis i arbetet mot terrorism och extremism och för att få information om situationen i olika länder.
2016
2017
2017-2018

Som medlem i FN:s säkerhetsråd driver
Sverige på för att öka antalet representanter
från kvinnoorganisationer som informerar
säkerhetsrådet. Under det svenska ordförandeskapet
säkerställs könsbalans bland alla föredraganden i säkerhetsrådet.

Som medlem i FN:s säkerhetsråd driver
Sverige på för att öka antalet representanter
från kvinnoorganisationer som informerar
säkerhetsrådet. Under det svenska ordförandeskapet
säkerställs könsbalans bland alla föredraganden i säkerhetsrådet.

2018
2019
2020